CNV-voorstellenbrief cao UWV

Dankzij jullie inbreng tijdens het webinar op 12 oktober en de CNV-enquête op www.jeachterban.nl/uwv kan CNV Vakmensen duidelijke voorstellen doen. De UWV-cao is van ons samen, zeggen jullie. Jullie voelen je onderling verbonden, vast en flex, hoogbetaald en laagbetaald, jong en oud. En dat laten jullie concreet zien in wat jullie willen. CNV Vakmensen heeft jullie mening overgenomen in de CNV-voorstellenbrief. Vanaf 23 november gaan we daarover onderhandelen. De CNV-voorstellen zijn:

Looptijd
Een looptijd van 1 jaar, een langere looptijd is bespreekbaar

Loonsverhoging
In de CNV-enquête vroegen de medewerkers uit de loonschalen tot en met 6 een hoger percentage dan de medewerkers in de hogere loonschalen. Daarom stelt CNV Vakmensen voor: een loonsverhoging van 4 % per jaar, met een minimum van 163 Euro per maand. Daardoor gaat iedereen in schaal 1 tot en met 6 er meer dan 4% op vooruit.

Bonussen, gratificaties
CNV Vakmensen stelt voor om het geld dat gaat naar gratificaties en bonussen in het vaste loongebouw te stoppen. Concreet gaat het dan om:

 • de gratificatie bij extra prestatie (artikel 5.8 van de cao)
 • de mogelijkheid om schaal 11 en hoger extra beloningen te geven (artikel 1.2.2 van de cao). Concreet betekent dit: stoppen met het beleid van bonussen.

Thuis of op kantoor werken
CNV Vakmensen stelt voor om in de cao op te nemen:

 • Voor thuiswerken de Nibud-vergoeding, op dit moment 43,30 Euro per maand
 • Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid waar je wilt werken, met voldoende faciliteiten vanuit de werkgever

Vaste contracten en dezelfde beloning voor iedereen

 • De huidige afspraak van minimaal 85% vaste contracten strak handhaven
 • Arbeidsvoorwaarden gelijktrekken voor uitzendkrachten: beloningen (zoals dertiende maand), vergoedingen, opleidingsregelingen, pensioenopbouw, sociaal plan

Sociaal Plan
Verlengen met 2 jaar

Vrije tijd voor jong en oud

 • Volledige herbezetting met vaste contracten voor jongeren van de vaste banen die een oudere achterlaat bij 80-90-100 of pensionering
 • 1 jaar eerder met 80-90-100 dan nu kan, dus vanaf 61 jaar
 • Eerder met pensioen door toekenning van 3 maal 21.200 Euro als een medewerker drie jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen gaat
 • Meer maatwerk bij verlof voor de overige medewerkers, bijvoorbeeld door verlof van 80-90-100 meer te kunnen uitspreiden. We hebben geprobeerd in de vorige cao verlof af te spreken dat het ziekteverzuim bij jongeren en de middengroep zou laten afnemen. Van dat verlof wordt weinig gebruik gemaakt. Graag bespreken we gezamenlijk alternatieven.
 • Regenboog: samen de cao doorlopen en mogelijke belemmeringen voor LHBT-ers in de verlofregelingen en andere regelingen wegnemen

Voortzetten van de huidige regelingen, zoals:

 • geïndexeerde werkgeversbijdrage aan vakbonden
 • internationale solidariteit
 • project draagvlakverbreding vakbonden
 • indexering vergoeding

Kijk ook op JeAchterban. De online community voor alle werknemers bij UWV.
Daar delen wij de laatste informatie over de onderhandelingen, jij kunt al je vragen daar stellen, reageren op anderen en jouw mening geven.
Ga hier direct naar Je Achterban.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E:  r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads