Sectorraad Vervoer

Wat is de sectorraad vervoer?

De sectorraad vervoer bestaat uit leden van CNV Vakmensen die werken in de vervoerssector. Zij vertegenwoordigen hun collega’s en bepalen mede de koers van de bond. De sectorraad Vervoer is een van de 9 (sector)raden van de vakbond en is vertegenwoordigd in de bondsraad, het hoogste democratische orgaan van de bond.

Wat doet de sectorraad Vervoer?

De sectorraad Vervoer houdt zich vooral bezig met de voorbereiding van verenigingszaken in de bondsraad. Daarnaast wordt jaarlijks de arbeidsvoorwaardennota van het CNV besproken en wordt de Arbeidsvoorwaardennota van de sector Vervoer opgesteld. Deze arbeidsvoorwaardennota is het uitgangspunt voor de cao-onderhandelingen in de sector Vervoer. Belangrijke onderwerpen:

  • robotisering
  • (sociale) veiligheid van de werknemer
  • bezuinigingen/verdringing op het werk
  • sociale innovatie

De sector is een vrij diverse sector die onderverdeeld kan worden in 7 branches, met veel bedrijfstak-cao's, te weten:

Beroepsgoederenvervoer (Transport)

Beroepsgoederenvervoer is de tak die alle goederen vervoert over de weg, dus van supermarktdistributie, internationaal transport, horeca-belevering tot chemie en afval en milieu. Ook vallen de mobiele kranen (VVT) onder deze cao. De bedrijfstak Beroepsgoederenvervoer kent een bedrijfstak-cao: de cao van het Beroepsgoederenvervoer over de weg en mobiele kranen (TLN). Daarnaast is er nog een aantal bedrijfscao's, bijvoorbeeld bij DHL Parcel, Express, E-commerce en Logistics, PostNL. Beroepsgoederenvervoer is veruit de grootste tak van sport binnen CNV Vervoer. Deze tak kent ook een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds: SOOB. De sociale partners zijn hierin vertegenwoordigd en hebben STL Werkt in het leven geroepen voor het uitvoeren van taken zoals opleiden, (zij)instroom. Daarnaast heeft Beroepsgoederenvervoer nog een stichting RVU. En hebben onze bestuurders zitting in diverse gremia om zo te kunnen sturen op een sociale en gezonde sector.

Besloten Bus (Tour)

De werknemers binnen de tourbranche zijn degenen die vakantiereizigers naar hun bestemming brengen, de reis leiden, of vanaf het thuisfront een reis in goede banen leiden. De tourbranche kent een bedrijfstak-cao, de cao Besloten Bus, die algemeen verbindend is verklaard.

De sector kent werkgeversorganisaties. Dit zijn KNV Bus en Altrovia. Met deze partijen en de vakbonden wordt de cao afgesloten, maar is er ook paritair overleg binnen de sector op het gebied van scholing en ontwikkeling (FSO), en er is een sectorplan voor nieuwe instroom in de sector. Daarnaast is er ook veelvuldig overleg met het controleorgaan STO dat gaat over de naleving van de cao.

Binnen CNV Vakmensen is er een Landelijke Kadergroep/Cao-commissie die zich bezighoudt met alle bovenstaande onderwerpen.

Burgerluchtvaart

In de burgerluchtvaart wordt al gauw gedacht aan KLM. Maar naast de diverse KLM-cao's die door CNV Vakmensen worden afgesloten, zijn er ook cao's bij Transavia en Martinair.

Havens, Rijn- en Binnenvaart

De Havens zijn voor CNV Vakmensen de op- en overslagbedrijven (ertsen/kolen/agri, containers, olie en sjor (verhurende bedrijven) ), maar ook diverse rederijen en aanverwante bedrijven zoals SGS. Grote bedrijven zijn bijv. ECT, EMO en Vopak. De sector Havens kent geen bedrijfstak-cao, maar vooral veel grote bedrijfscao's.

Binnen de Haven kennen wij een CNV Haven Kadergroep waarin diverse kaderleden uit diverse bedrijven zitten. De CNV Haven Kadergroep is de spil tussen bestuurders en de (kader)leden, zij geven vorm en inhoud aan vakbondswerk. We houden ons o.a. bezig met: arbeidsvoorwaarden/cao's, profiel neerzetten naar leden en potentiële leden, binding en ledenwerving, organiseren van activiteiten voor de leden en potentiële leden, communicatie en profilering en sociale Innovatie.

Spoorwegen

De bedrijfstak Spoorwegen omvat de bedrijven die grotendeels betrokken zijn bij het vervoer over rails in Nederland. Het zijn echter niet alleen vervoerders, maar ook de spoorbeheerder en bedrijven betrokken bij onderhoud en inrichting van de railinfra. Kenmerkend is dat veel bedrijven in deze bedrijfstak van oudsher tot de Nederlandse Spoorwegen behoorden. Belangrijkste cao's zijn die van NS, ProRail, Railinfrastructuur, Movares en DB Cargo Nederland.

Stad- en Streekvervoer

In de bedrijfstak Stad- en Streekvervoer vallen de bedrijven die zich bezig houden met Openbaar Vervoer. Het gaat daarbij om de stadvervoerders en de streekvervoerders. De sector wordt gekenmerkt door de aanbestedingen en de hoeveelheid concessiewisselingen die daarmee gepaard gaan. Deze branche wordt gekenmerkt door twee grote bedrijfstak-cao's, namelijk de cao Openbaar Vervoer en de cao voor Multimodaal vervoer. Daarnaast heeft een aantal grote stadsvervoerders een eigen bedrijfscao.

Zorgvervoer en Taxi

Werknemers in de taxibranche zorgen ervoor dat dagelijks duizenden mensen op hun bestemming terechtkomen. Je werkt als chauffeur of als centrale-operator voor zeer verschillende klanten. Het Nederlandse taxivervoer kent bijna 4.500 bedrijven. In totaal rijden er zo'n 28.500 taxi's rond, waarop circa 40.000 chauffeurs werkzaam zijn. De cao Taxivervoer geldt voor het groepsvervoer, schoolvervoer, ziekenvervoer, de straat-taxi's en het vervoer voor de huisartsenposten. Daarnaast is er nog een Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). Dit is een stichting die is opgericht door KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, de cao-partijen in de taxibranche. SFM controleert taxibedrijven op het naleven van de cao Taxivervoer en geeft voorlichting en informatie over de juiste interpretatie en toepassing van deze cao.

De speerpunten voor de arbeidsvoorwaardennota sectorraad Vervoer 2023

Wie zitten er in de sectorraad?

De sector Vervoer heeft een sectorraad van maximaal 21 leden. Elke bedrijfstak mag 3 leden afvaardigen naar de sectorraad.

Het bestuur van de sectorraad Vervoer bestaat uit:

Henk van Mullem
Taxi, voorzitter

Derk van Dorth
Spoorwegen, secretaris

Afgevaardigden vanuit de sectorraad naar de bondsraad:

Jeroen Wijers
Stad- en Streekvervoer

Arend Algra
Besloten Bus

Karel Slingerland de Bloois
Taxi

Verder bestaat de sectorraad Vervoer uit:

Cees van Vessem
Stad- & Streekvervoer

Peter Janssen
Stad- & Streekvervoer

Peter Wiegel
Burgerluchtvaart

Cock van der Pol
Burgerluchtvaart

Henk Boswijk
Spoorwegen

Peter Teerling
Havens, Rijn - en Binnenvaart

Jan van Rees
Havens, Rijn - en Binnenvaart

Ton Pieters
Besloten Bus

Alper Yoruk
Beroepsgoederenvervoer

Martin Nuijens
Beroepsgoederenvervoer

Matthias Voerman
Beroepsgoederenvervoer

Jan Pieter Sipkema
Taxi

Sectorteam Vervoer

Deze is samengesteld uit bestuurders vanuit alle districten: Emiel Peper, Sijtze de Bruine, Peter de Ridder, Job Marskamp, Evert-Jan van de Mheen, Albert van Damme, Jean-Marie Severijns, Tjeerd Orie, Peter Bloemendaal, Peter Boeseken, Fadua Toufik, Michiel Wallaard, Tjitze van Rijssel en Ike Wiersinga.

Hanane Chikhi, Dolf Polders, Bernard Zijlstra en Jerry Pique werken (deels) ook in het Vervoer, maar maken deel uit van een ander sectorteam.

Sectorondersteuning

Peter van der Eijk (sectorbeleid) en Charlotte Dijkstra (secretariaat: 030 751 15 70).

Sectorbestuurders

Roel van Dijk (06 53 38 44 73) en Edwin Meijer (06 23 06 53 95).

Contact opnemen met de sectorraad

De sectorraad vindt het belangrijk om te weten wat er in de sector speelt. Wil je in gesprek of heb je vragen, neem dan contact op met sectorbestuurders Roel van Dijk ( r.vandijk@cnvvakmensen.nl) of Edwin Meijer (e.meijer@cnvvakmensen.nl.