Bestuur en organisatie

CNV Vakmensen is een vakvereniging die de belangen van haar leden behartigt. Dit komt tot uiting op diverse manieren, waaronder het afsluiten van collectieve regelingen van arbeidsvoorwaarden in cao's, pensioenregelingen en sociale plannen.

De vakvereniging is transparant in haar doelstelling en werkwijze. Nadere informatie over de verantwoording van de activiteiten van de vakvereniging, zoals het laatst vastgestelde bestuursverslag, beloning van bestuur, verslag van raad van toezicht en een overzicht van de lopende procedures, kan worden opgevraagd via het secretariaat: m.veit@cnvvakmensen.nl, onder vermelding van collectieve actie.

Bondsraad

De bondsraad vervult de functie van algemene ledenvergadering van CNV Vakmensen. In de bondsraad zitten 24 vertegenwoordigers vanuit de achterban. De bondsraad komt vier keer per jaar bijeen. De bondsraad stelt onder meer bestuursverslag, jaarrekening, begroting en het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid vast. Daarnaast behandelt de bondsraad uiteenlopende onderwerpen op sociaal-economisch gebied.

Bondsbestuur

Het dagelijks bestuur van CNV Vakmensen wordt gevormd door Piet Fortuin (voorzitter), Pien Zijlstra (algemeen secretaris) en Semih Eski (penningmeester). Alle drie zijn ze bezoldigde bestuursleden die verantwoording afleggen aan de bondsraad. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de strategie en sturing van CNV Vakmensen daarin ondersteund door hoofden en bestuursadviseurs.

(Sector)Raden

CNV Vakmensen onderscheidt negen verschillende raden. Namelijk; sectorraad vervoer, diensten, industrie, bouw, voeding, handel, seniorenraad, andersactievenraad en de Raad voor zelfstandige professionals.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie leden; Louise van Deth, voorzitter, Mark Minkman, vicevoorzitter en Nadia Adnani. De leden worden benoemd door de bondsraad. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bondsbestuur en op de algemene gang van zaken binnen de bond. De raad van toezicht vervult ten opzichte van het bondsbestuur de rol van werkgever en staat het bondsbestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar.

Hoofd- en nevenfuncties toezichthouders:

Louise van Deth - voorzitter Raad van Toezicht CNV Vakmensen

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies ING Nederland (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Ymere (bezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Giro555 (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Videma (bezoldigd)
 • Lid raad van Toezicht Nationaal Muziekinstrumentenfonds (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting In Aeternum (onbezoldigd)

Mark Minkman - vicevoorzitter Raad van Toezicht CNV Vakmensen

Hoofdfunctie:

 • Directeur Financiën NPO

Nevenfuncties:

 • ACT Belangenvereniging voor acteurs, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
 • Muziektheatergezelschap Veenfabriek, penningmeester bestuur (onbezoldigd)

Nadia Adnani - lid Raad van Toezicht CNV Vakmensen

Hoofdfunctie:

 • Advocaat - Partner, Palthe Oberman Advocaten te Amsterdam

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Bestuur, Jeugdeducatiefond (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Muziekgezelschap Marmoucha (onbezoldigd)

Downloads