Bestuur en organisatie

CNV Vakmensen is een vakvereniging die de belangen van haar leden behartigt. Dit komt tot uiting op diverse manieren, waaronder het afsluiten van collectieve regelingen van arbeidsvoorwaarden in cao's, pensioenregelingen en sociale plannen.

De vakvereniging is transparant in haar doelstelling en werkwijze. Nadere informatie over de verantwoording van de activiteiten van de vakvereniging, zoals het laatst vastgestelde bestuursverslag, beloning van bestuur, verslag van raad van toezicht en een overzicht van de lopende procedures, kan worden opgevraagd via het secretariaat: m.veit@cnvvakmensen.nl, onder vermelding van collectieve actie.

Bondsraad

De bondsraad vervult de functie van algemene ledenvergadering van CNV Vakmensen. In de bondsraad zitten 24 vertegenwoordigers vanuit de achterban. De bondsraad komt vier keer per jaar bijeen. De bondsraad stelt onder meer bestuursverslag, jaarrekening, begroting en het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid vast. Daarnaast behandelt de bondsraad uiteenlopende onderwerpen op sociaal-economisch gebied.

(Sector)Raden

CNV Vakmensen onderscheidt negen verschillende raden. Namelijk; sectorraad vervoer, diensten, industrie, bouw, voeding, handel, seniorenraad, andersactievenraad en de Raad voor zelfstandige professionals.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Deze leden worden benoemd door de bondsraad. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bondsbestuur en op de algemene gang van zaken binnen de bond. De raad van toezicht vervult ten opzichte van het bondsbestuur de rol van werkgever en staat het bondsbestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar.

Downloads