Nog geen resultaat Cao NS

Helaas is er nog geen resultaat cao-NS. Er is nog een te groot gat tussen wat wij willen en wat NS bereid is te geven. Wij gaan 14 december verder onderhandelen. Wij zullen ons in deze nieuwsbrief focussen op onze eigen voorstellen en de reactie daarop door NS.

Loon en vergoedingen nog heet hangijzer

Uitgaande van onze voorstellen zien wij dat er nog veel moet gebeuren voordat er een akkoord komt. Zeker voor wat betreft loon en vergoedingen.

Loon en vergoedingen

 • Wij willen tussen de 6 en 8% loonsverhoging. NS biedt nog steeds niet meer dan 3,8%. Dat vinden wij echt te weinig.
 • Een 32-urige werkweek tegen gelijkblijvend salaris. Dit voorstel hebben wij ingetrokken met de restrictie erbij dat wij voor wat betreft de andere onderwerpen niet veel concessies meer zullen doen.
 • Een verhoging van de decembervergoeding is nu voor NS wel bespreekbaar, maar hangt ook van het totale plaatje af. Wij willen dit graag omdat dit voor iedere NS-er geldt.
 • NS is bereid om een fiscaal maximale thuiswerkvergoeding af te spreken. Dat is voor 2024 €2,15 per dag. Wij hebben daar bovenop ook om €60 euro per jaar voor het opladen van NS-devices voor iedereen gevraagd. Op dat laatste moet NS nog reageren.
 • Gelijktrekken van de onregelmatigheidstoeslagen wil NS wel eerste stappen doen. Dat is een punt van onderhandeling.

Balans werk en privé

 • Mogelijkheid om meer dagen te kunnen kopen. NS biedt de mogelijkheid aan om dat met een week (36 uur of naar rato voor parttime en 40 uur werken) te verhogen.
 • Calamiteiten-, zorg-, mantelzorg- en rouwverlof wordt in principe toegekend. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan moet de leidinggevende dit schriftelijk en beargumenteerd aan de betrokkene laten weten.
 • Plannen van je eigen werk/roosteren op maat. Dat hebben we al veel keer op de cao-agenda gezet. Wij willen nu concrete afspraken maken. De volgende tekst ligt op tafel.
  “De behoefte van medewerkers om invloed te hebben op roosters is groot. Binnen Service Stations wordt op diverse standplaatsen gewerkt op grond van Plan Eigen Werk (PEW). In de cao 2020-2022 is afgesproken PEW uit te breiden door middel van pilots. NS heeft haar bevindingen over de pilots met vakorganisaties gedeeld. Cao-partijen stellen vast dat de pilots bij Service Stations zijn geslaagd en dat de pilotfase is afgerond. De afspraken over PEW blijven gelden voor Service Stations, zodat Service Stations ook op andere standplaatsen de werkwijze PEW kan invoeren.

  Vaststaat dat ook binnen andere bedrijfsonderdelen van NS meer mogelijkheden voor maatwerk en andere roosterpatronen voor medewerkers belangrijk is. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan roosters waarbij medewerkers een vaste vrije (parttime) dag hebben, of in staat worden gesteld langere en/of minder diensten in de week of kortere diensten te werken. Daarbij kan ook worden gekeken of roosteren op maat mogelijkheden biedt tegemoet te komen aan wensen ten aanzien van het werken in de weekenden en/of de nacht. In het kader van ´Roosteren op Maat´ gaat NS aan de slag met de mogelijkheden die hiervoor zijn. De mogelijkheden en verder voorwaarden kunnen per bedrijfsonderdeel van elkaar verschillen. De volgende elementen worden hierbij in ieder geval betrokken: Reservecapaciteit in de roosters, variatie in contracturen (contracturen kunnen per individu verschillend zijn) en de mogelijkheden tot onderling ruilen.NS en vakorganisatie bespreken of en zo ja welke arbeidsvoorwaardelijke afspraken nodig zijn. De inzichten hiervoor, kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door ‘schaduwdraaien’. Er zullen ook afdelingen zijn waar een vorm van ’roosteren op maat’ kan worden geïntroduceerd binnen de bestaande kaders.In het reguliere overleg met vakorganisaties wordt de uitwerking van deze afspraak over ‘Roosteren op Maat’ besproken”.

Deze tekst lijkt heel erg tegemoet te komen met wat wij hebben beoogd, namelijk zoveel als mogelijk plannen van je eigen werk voor zoveel mogelijk functies. Ook wordt hierdoor een vierdaagse werkweek mogelijk. Wij hebben dat aan NS aangegeven, met daarbij de opmerking dat wij wel steeds tussentijds willen evalueren en graag een tijdslijn, dus wanneer gebeurt wat, willen zien.

 • Uitbreiden van de gegarandeerde verlofdagen. NS heeft aangegeven dat dit nog nader geëvalueerd moet worden en dat er niet overal van gebruik is gemaakt. Wij hebben aangegeven dat dit voor medewerkers heel erg belangrijk is.
 • Een concrete afspraak om de werkdruk met 20% te verminderen. NS wil hierover met de medezeggenschap afspraken maken en ons daarover informeren. Wij hebben gezegd dat voldoende te vinden.
 • De vraag om een fitheidsbudget van €500 wordt vooralsnog niet gehonoreerd door NS.  NS wil dit in het totaal blaadje bezien.
 • Geen nachtdiensten voor medewerkers boven 55 jaar. NS wil daar best afspraken over maken, maar dat kan nog niet overal voor iedereen en heeft ons verzocht creatief met ons mee te denken hierover. Wij hebben de suggesties gedaan om dan met minder nachtdiensten voor deze doelgroep te werken. Dit ligt nog op tafel.

Ontwikkeling en inzetbaarheid

 • Tijd voor opleidingen, zowel voor functionele opleidingen (dat staat nu al in de cao) als voor persoonsgerichte opleidingen en voor stage. NS wil bezien hoe we dit in de cao kunnen regelen. Het gaat hierbij ook om de planning.
 • Combifuncties mogelijk voor alle functies. Wij zijn aan het bekijken of en hoe wij dat in de cao kunnen regelen. Wij hebben het volgende tekstvoorstel gedaan. “Combifuncties zijn in principe voor alle functies mogelijk. Dit wordt concernbreed gestimuleerd en gefaciliteerd, ook bij verschillende bedrijfsonderdelen. Inschaling in principe in de hoogst gewaardeerde functie. Indien gemiddeld minder uren in de hoogst gewaardeerde functie wordt gewerkt kan de inschaling in de lager gewaardeerde functie blijven met een toeslag ter hoogte van het verschil in inschaling, maximaal 12 maanden. Er worden goede werkafspraken gemaakt over de inzet. Een afwijzing van de mogelijkheid om in een specifiek geval in combifunctie te werken wordt gemotiveerd met concrete, zwaarwegende argumenten.” NS moet daarop nog reageren.
 • Er komen loopbaanpaden. Volgens NS zijn er loopbaanpaden en die worden weer geactiveerd. Daarnaast wil NS afwachten wat het ontwikkel-loket doet (zie NS insite).

Ziekte en keuzeplan

Wij hebben een aanvullend voorstel gedaan om ook gebruik te maken van het keuzeplan als je ziek bent. Als je nu in oktober ziek ben, ben je een heel jaar uitgesloten van het keuzeplan, zo staat nu in de cao. NS is hiervan geschrokken en komt daar op terug.

Duurzaamheid

 • Korting op energiekosten bij de energieprovider van NS. Dat wil NS onderzoeken.
 • Budget voor klimaatneutrale doelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, wil NS niet afspreken. Wij hebben aangegeven dat leden dit wel belangrijk vinden.
 • Voor het overige heeft NS een voorstel gedaan, dat als aparte bijlage is bijgevoegd. Wij zijn grotendeels akkoord gegaan met dit voorstel omdat wij onze voorstellen daarin ook herkennen. Wel hebben wij aangegeven akkoord te gaan met de verhoging van het bedrag van de aanschaf voor de fiets maar niet akkoord te gaan met het feit dat je daar dan een jaar langer gebruik van moet maken.

Hoe nu verder?

Hoewel wij een stap richting NS hebben gedaan door ons  zwaarwegende punt, een 32-urige werkweek tegen gelijkblijvend salaris, te schrappen en NS ook onze kant op bewogen heeft, is het gat wat ons betreft nog te groot. De andere bonden en NS trokken ook die conclusie. Vandaar dat wij besloten hebben om de onderhandelingen op te schorten tot 14 december a.s. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?

We horen het graag. Dat kan via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl  of via de cao-pagina Cao NS CNV Vakmensen

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error