Standpunt CNV over de T-OSG loonlijn en Arbeidsmarkttoeslag

De afgelopen dagen is er veel gecommuniceerd over de totstandkoming van de T-OSG schaal. Deze nieuwe loonlijn wordt speciaal voor technisch personeel gemaakt. Er wordt gezegd dat onder andere CNV Vakmensen geen cao akkoord wilde sluiten als daarin een T-OSG loonlijn inclusief een financiële plus zou zitten. Om te voorkomen dat dit onjuiste standpunt een eigen leven gaat leiden doen wij via deze nieuwsbrief eenmalig een correcte weergave van ons standpunt.

Financiële plus
Laten we meteen beginnen bij de kern van deze boodschap. CNV is niet tegen een aparte T-OSG loonlijn inclusief een financiële plus. Wij vinden namelijk dat iedereen die valt onder de cao grondpersoneel een financiële plus verdient. Wat wij niet uitlegbaar vinden naar de rest van de medewerkers, is dat je alleen een selecte groep medewerkers een extra loonsverhoging toekent bovenop de loonsverhoging voor alle andere grond medewerkers.

Waar gaat het dan precies om?
Laten wij stap voor stap doornemen waar wij het qua standpunten wel met elkaar eens zijn:

  • Het idee van collega vakbonden om een selecte groep technische medewerkers, die vallen in OSG, een eigen loonlijn te bieden is wat ons betreft akkoord;
  • Het idee van de collega bonden om TTAEV tot een vast onderdeel te maken van het basisloon is ook akkoord. Daarmee wordt deze toeslag pensioengevend en telt mee in de ploegendiensttoeslag, opbouw vakantiegeld, eindejaarsuitkering, DI-budget en winstdeling.;
  • De TTAEV is destijds in het leven geroepen vanwege de extra belasting voor technici door begeleiding van de tijdelijke grote instroom en de ervaringsverdunning. Daarvoor worden technici gecompenseerd met deze toeslag (terwijl er ook andere afdelingen binnen KLM zijn waar ook sprake is van enorme instroom en ervaringsverdunning, maar die krijgen deze toeslag niet…). In de vorige cao is afgesproken dat wanneer iemand de arbeidsmarkt toeslag (AMT) krijgt uitbetaald de TTAEV vergoeding zou vervallen zolang de AMT wordt uitgekeerd. Nu is voorgesteld om ook bij uitbetaling van de AMT alsnog de TTAEV uit te betalen. Ook hiermee zijn wij akkoord.
  • Het idee van de collega bonden om AML vergoeding en 1 type Autorisatie pensioengevend te maken en mee te laten tellen in de ploegendiensttoeslag, opbouw vakantiegeld, eindejaarsuitkering, DI-budget en winstdeling is ook akkoord;

Dit alles bij elkaar telt op naar 3% loonsverhoging voor technici, bovenop de salarisverhoging, die andere grondmedewerkers niet krijgen. 

Waar wij niet akkoord mee zijn gegaan is het volgende:

De collega vakbonden wilden de tijdelijke arbeidsmarkt toeslag (AMT) nu definitief in het salaris opnemen. De onderbouwing hiervoor is om te voorkomen dat technici een beter betaalde baan buiten KLM aannemen en om de werving te verbeteren.

Waarvoor is de AMT ook alweer?
De AMT is bedoeld om op moeilijk vervulbare functies in het bedrijf, waarbij KLM relatief weinig betaalt ten opzichte van de concurrentie op de arbeidsmarkt, een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag toe te passen bovenop het cao-salaris. Deze toeslag moet het salarisgat tussen KLM en de buitenwereld op die functies verkleinen.

Hoeveel functies ontvangen een AMT?
Momenteel zijn er meer dan 200 functies binnen KLM die een AMT ontvangen om dezelfde redenen als hierboven benoemd, denk bijvoorbeeld aan verschillende functies binnen IT. Dus niet alleen technici ontvangen een AMT .

Waarom vinden wij dit plan niet eerlijk?
Wij vinden dat een AMT tijdelijk moet zijn, omdat het gaat om schaarste te vergoeden die tijdelijk is. Dit was namelijk de oorspronkelijke bedoeling bij de totstandkoming van de afspraak in juli 2022.

Als een functie over 10 jaar niet meer schaars is, bijvoorbeeld door innovatie, dan is het gek als deze schaarste toeslag gewoon doorbetaald blijft worden. Eenmaal in de schaal kan het er niet meer uit.

KLM wilde naast het onderbrengen van de AMT in de loonlijn (waardoor het pensioengevend etc wordt) daar ook nog extra geld bij geven: Dus èn TTAEV èn AMT èn nog wat extra want het was niet genoeg. Wij denken echter dat er iets anders aan de hand is, wat men met pleisters probeert te plakken:

Als blijkt dat KLM te weinig betaalt in functies die op een bepaald niveau zijn gewaardeerd, dan kan zij 2 dingen doen:

  1. De salarisschalen ophogen zodat ze weer marktconform zijn. Dat geldt dan voor alle functies in het loongebouw, niet alleen voor de functies waar schaarste is. Want de betaling voor een functie hangt af van de inhoud, niet van de schaarste.
  2. Een functie opnieuw voordragen voor herclassifisering, als het idee is dat de functie te laag is ingeschaald.

Op beide manieren blijft het functiehuis intact en worden de problemen opgelost voor de technici. Niet door onuitlegbaar pleisters te plakken, maar door het probleem op te lossen bij de oorzaak.

Als beide oplossingen niet bespreekbaar zijn, dan is een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag de enige uitlegbare manier om technici meer te betalen dan andere functies. 

In ons tegenvoorstel hebben wij aangegeven alleen met het voorstel akkoord te kunnen gaan indien het zou gelden voor alle functies die een AMT ontvangen. Dit zou nog steeds pleisters plakken zijn in plaats van een structurele oplossing van het probleem, maar dan wel voor alle functies die met schaarste kampen. Hiermee is KLM niet akkoord gegaan. Ons betoog dat IT-functionarissen op langere termijn ook schaars blijven en dus ook de AMT structureel zouden moeten ontvangen – als we de lijn van KLM zouden willen volgen - werd door KLM gepareerd dat zij voorzien dat de schaarste onder IT’ers over 2 jaar aanzienlijk minder is en dat technici dat de komende jaren nog wel zijn. Wij betwijfelen dat.

Conclusie
CNV heeft dit gehele traject zich ingezet op een eerlijke cao en daarbij hoort een eerlijke loonsverhoging. Daarom staan wij achter ons standpunt om de loonruimte eerlijk te verdelen en niet om groepen uit te sluiten. CNV is er namelijk voor al het grondpersoneel en dus  voor technici en niet-technici. De technici krijgen alle extra procenten nog steeds, alleen is de AMT niet structureel in de T-OSG schaal opgenomen. Deze toeslag blijft apart uitbetaald worden. KLM kan overigens na overleg met bonden de hoogte van deze toeslag aanpassen. Dus wat ons betreft de enige nette manier om tot een cao te komen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de onderhandelingsdelegatie CNV,

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error