Al het nieuws

Spannende tijden voor Ampleon

Wat hebben wij eigenlijk bereikt dit jaar en wat zijn de vooruitzichten?


2021 

2021 maakte geen gunstige start met het vertrek van relatief veel werknemers (ca. 10%). Dit vertrek was deels gedwongen en deels vrijwillig. Het leek erop dat er per saldo ineens meer mensen weg waren dan de bedoeling was. Een enkeling kon zo ook weer terugkomen en opnieuw aan de slag, wel met een ervaring rijker.

Cao-overleg
Het cao-overleg volgde rond begin april dit jaar. Na een maand ontstond er een impasse omdat Ampleon de cao en het sociaal plan alleen wilde verlengen. Mede door input van alle leden zagen wij voldoende ruimte voor minimaal inflatiecorrectie plus een aantal andere verbeteringen, waardoor de arbeidsvoorwaarden meer up-to-date zouden blijven. Het bleek daarna (alweer) noodzakelijk om half juni een ultimatum te verzenden, met daarin onze minimale eisen om tot een deal te komen. Na drie maanden over en weer gedoe kwamen Ampleon en bonden eruit op 1 juli.

Wij hebben cao-afspraken gemaakt over:
 • loonsverhogingen (2 x 2%)
 • looptijd 20 maanden 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2022
 • parttime werken voor ouderen met gunstiger condities (generatiepact)
 • matrix individuele loonsverhoging in de cao teksten
 • arbitrage over cao-tekst instemming bij OR voor het bonusplan waarbij wij inmiddels bevestiging hebben gekregen dat bonden in het gelijk staan in de zienswijze dat Ampleon instemming moet vragen aan OR voor het AIP
 • 5 mei Bevrijdingsdag: vrije dag
 • verlenging sociaal plan met 2 jaar (looptijd: 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023)
 • Studie naar 3 jaar voor AOW stoppen i.c.m. verlofsparen volgt

Door deze afspraken ontstaat er onder andere meer transparantie voor collectieve- en individuele loonsverhogingen samen met meer transparantie over de uitkering van de bonus. Voor veel leden was de gang van zaken hierover een doorn in het oog.

Verkoop Ampleon
De inkt van het cao-akkoord was nog niet droog of wij werden geïnformeerd over een ophanden zijnde verkoop van Ampleon. Intussen weet iedereen hiervan. CNV hoorde pas laat in het verkooptraject over de plannen van werkgever. Vervolgens kregen we conform de SER Fusie gedragscode bij deze transactie de gelegenheid om hier vanuit werknemersperspectief op te reageren. Aangezien wij niet met de overnemende partij konden/mochten spreken en dus vanuit hun perspectief ook niet te horen hebben gekregen wanneer de koop nou wel/geen succes is, hebben wij aan Ampleon laten weten géén oordeel te kunnen geven vanuit werknemersperspectief.

Wij verwachten dat het komende jaar nieuwe eigenaren aan de slag zullen gaan met Ampleon. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen als werknemer met de nieuwe eigenaar.

Nieuwe bestuurder CNV
Tot slot geeft Arthur Bot het (CNV)stokje over aan Arjan vanwege een interne CNV-pakketwisseling. Wel zal Arthur tijdelijk nog betrokken zijn bij de uitvoering van de cao-afspraak rondom optimaliseren arbeidsverhoudingen bij Ampleon zoals hieronder staat. Ook bij de collega’s van FNV is er sprake van een wijziging: het FNV doet helemaal niet meer mee bij Ampleon. Leden van FNV kunnen zich laten overschrijven naar ons (of VHP2) zodat zij wel direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming als vakbond.

2022
Onderdeel van de cao-afspraken is het reviewen van de wijze waarop het cao-overleg bij Ampleon wordt gevoerd en de vraag op welke wijze dat vlotter kan. Ampleon en bonden zullen daarbij zichzelf een spiegel moeten voorhouden over de vraag hoe nu verder. Veel leden balen van de duw- en trekpartij elke keer dat er gesproken wordt over de cao, en ja wij denken ook dat hier zeker nog wel ruimte is voor verbetering. Wij zijn daarom nu al samen met Ampleon in gesprek op welke wijze we dit gaan realiseren. Ook willen wij de samenwerking met de ondernemingsraad verbeteren en intensiveren in het komende jaar. We houden je hiervan op de hoogte.

Laat het ons weten als je op- of aanmerkingen hebt: a.baselmans@cnvvakmensen.nl of a.bot@cnvvakmensen.nl

Helaas blijven we voorlopig nog te maken met allerlei Corona-maatregelen, betekent dat je moet thuiswerken als dat kan. Wij gaan het daarom nog hebben over jouw energierekening in het nieuwe jaar en de wijze waarop dat gecompenseerd moet worden volgens jou. In het najaar zal opnieuw de cao op de agenda komen. Samen met onze leden willen wij opnieuw de cao-agenda vorm geven.

Met de kaderleden Gerard Kemna, Albert van Zuijlen, Wim Somhorst, Jos Klappe, Harry Willemsen en Henk Bosch stemmen wij regelmatig af om goed aangesloten te blijven. Heb jij belangstelling om ook actief mee te denken? Laat het ons weten, actiever aan de slag met het echte vakbondswerk past misschien ook mooi in jouw goede voornemens!

Wij vertrouwen erop je hiermee te hebben geïnformeerd en wensen jou mooie feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

CNV Vakmensen
Arjan Baselmans
M: 06 4782 6869
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

 

Exciting times for Ampleon

What have we actually achieved this year and what are the prospects?

2021
2021 did not get off to a favorable start with the departure of a relatively large number of employees (approximately 10%). This departure was partly forced and partly voluntary. It seemed that, on balance, suddenly more people had left than intended. A few were also able to come back and get to work again, but with a richer experience.

The collective labor agreement consultation followed around the beginning of April this year. After a month, an impasse arose because Ampleon only wanted to extend the collective labor agreement and the social plan. Partly due to input from all members, we saw sufficient room for at least an inflation correction plus a number of other improvements that would keep the employment conditions more up-to-date. It then turned out to be necessary (again) to send an ultimatum in mid-June containing our minimum requirements to reach a deal. After three months of back and forth, Ampleon got out and tied up on July 1.

We have made agreements about:

 • wage increases (2 x 2%)
 • experation date the 31th of octobre 2022
 • working part-time for older people with more favorable conditions (generation pact)
 • matrix individual pay increase in the collective labor agreement texts
 • arbitration on collective labor agreement text of approval from Works Council for the bonus plan, whereby we have now received confirmation that unions agree with the view that Ampleon must request approval from Works Council for the AIP
 • May 5 liberation day: day off
 • extension of social plan until the 30th of june 2023
 • Study into 3 years before stopping AOW in combination with leave savings will follow

These agreements create, among other things, more transparency for collective and individual wage increases, together with more transparency about the payment of the bonus. For many members, the course of events was a thorn in the side.

Sale of Ampleon
The ink of the collective labor agreement had not yet dried when we were informed about an imminent sale of Ampleon. By now everyone knows about this. In accordance with the SER Merger Code of Conduct, we were given the opportunity to respond to this from an employee perspective on this transaction. Since we could not/shouldn't speak to the acquiring party and have not been told from their perspective whether the sale is a success or not, we have informed Ampleon that we cannot give an opinion from an employee's perspective. We expect that new owners will start working with Ampleon in the coming year. We are curious about your experiences.

New CNV negotiator
Finally, Arthur Bot hands over the (CNV) baton to me due to internal packet switching. However, he will temporarily still be involved in the implementation of the collective labor agreement on optimizing employment relationships at Ampleon, as stated below. There is also a change among FNV colleagues: the FNV no longer participates in Ampleon at all. Members of FNV can have themselves transferred to CNV so that they can directly influence decision-making as a trade union.

2022
Part of the collective bargaining agreements is reviewing the way in which the collective bargaining agreement is conducted at Ampleon and the question of how this can be done more smoothly. Ampleon and unions will have to hold up a mirror to themselves as to how to proceed. Many members are disappointed with this push and pull for every time that the collective labor agreement has to be discussed, and yes, we also think that there is certainly still room for improvement. In the coming period, we will therefore work with Ampleon to look for improvements. We also want to improve cooperation with the Works Council in the coming year. We will keep you informed.

Let us know if you have any comments or concerns via email: a.baselmans@cnvvakmensen.nl or a.bot@cnvvakmensen.nl

Unfortunately, we will continue to deal with all kinds of Corona measures for the time being, which means you have to work from home if you can. We are therefore going to talk about your energy bill in the new year and the way in which this should be compensated in your opinion. The Collective Labor Agreement will again be on the agenda in the autumn. Together with our members, we want to reshape the collective labor agreement agenda.

We regularly coordinate with the executives Gerard Kemna, Albert van Zuijlen, Wim Somhorst, Jos Klappe, Harry Willemsen and Henk Bosch to stay well connected. Are you interested in actively contributing ideas? Let us know, getting started with real trade union work more actively might also fit in nicely with your New Year's resolutions!

We trust to have informed you with this and wish you happy holidays and a happy new year.

Sincerely,

CNV Professionals,
Arthur Bot
Arjan Baselmans