3e ONDERHANDELINGSRONDE CAO MEBIN

Er zit een groot gat tussen de wensen van werknemers en het bod van jullie werkgever. In de tijd tussen ronde 2 en 3 heeft jullie werkgever hard nagedacht over het verkleinen van dat gat. Wij waren dus enorm benieuwd wat het nieuwe bod zou zijn.

Hernieuwd loonbod werkgever

Het nieuwe bod, waarmee jullie werkgever jullie wil verleiden ziet er als volgt uit:
De looptijd van de cao wordt met anderhalf jaar verlengd. Dus 18 maanden in plaats van de eerdere 12. Daarbij is er ingezet op financiën, omdat wij hebben aangegeven dat salaris op dit moment prioriteit heeft, als gevolg van de hoge inflatie. Dat leidt tot het volgende voorstel:
Per 1 januari 2023 5% loonsverhoging en 1000 euro bruto eenmalig.
Per 1 januari 2024 2% loonsverhoging en 500 euro bruto eenmalig.

Omdat dit zoveel beter is dan het oude loonbod (althans volgens jullie werkgever), is er daarnaast geen ruimte meer voor andere zaken, zoals een generatiepact, verbetering van de reiskostenregeling, of ander kostbare wensen.

Eén HC NL cao

Inmiddels hebben we van jullie werkgever een eerste concepttekst voor een samengevoegde cao ontvangen. Wij schatten in dat er nog heel veel werk in gaat zitten om daar een heuse cao van te maken, vooral omdat we op artikelniveau moeten nagaan wat er in de oude cao stond en hoe dat nu in de concepttekst is opgenomen. Soms is dat woordelijk hetzelfde, maar in veel gevallen lopen oude en nieuwe tekst ver uiteen. Dan moeten we zeker weten dat de nieuwe tekst niet tot een materieel verschil voor jullie leidt. Dat is veel werk en zal uiteindelijk ook door vakbondsjuristen gecontroleerd moeten worden.

Wat vinden de bonden van het hernieuwde loonbod?

Wij zijn van mening dat het nieuwe loonbod ver beneden de maat is. Sterker nog, als je het goed doorrekent is het zelfs lager dan het eerste bod en duurt het bovendien een half jaar langer voordat er weer onderhandeld kan worden. Tijdens de vorige onderhandelingen hebben vakbonden grote stappen gezet: FNV heeft de Automatische Prijscompensatie (APC) opgegeven, de looneis gematigd van prijscompensatie, naar 10% en uiteindelijk naar 8,5%. CNV Vakmensen heeft de loonvraag aangepast naar 8,5%. Maar verder bewegen kunnen we niet.

Voorstel Mebin voor Pensioen

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten verdwijnt de verplichte aansluiting bij bpfBouw voor de mortel sector. Hierbij is het van belang om vast te stellen dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is en dat de werkgever deze – in principe - niet eenzijdig kan wijzigen. Ten aanzien van jullie pensioen Mebin stelt voor; dat zij bereidt zijn vrijwillig aan te sluiten bij bpfBouw, echter onder de voorwaarde dat eventuele premieverhoging voor de komende 5 jaar volledig voor rekening van de werknemer zijn. Met andere woorden mocht het nodig zijn dat de pensioenpremie omhoog gaat, dan zou jij die verhoging volledig voor je rekening moeten nemen. Vanuit de vakbonden hebben we aangegeven dat voor ons een harde voorwaarde is dat werknemers van de Mebin bij bpfbouw pensioen blijven opbouwen. Echter wij kunnen niet leven met het feit dat premieverhoging volledig voor rekening van de werknemer komen. Mebin geeft daarbij aan dat zij de voorkeur hebben iedereen onder te brengen bij Be Franck (de IDC regeling waar UTA mensen en de ENCI collega's ook zijn onder gebracht. Echter deze regeling is beduidend minder en brengt veel meer risico's met zich me dan pensioen blijven opbouwen bij bpfBouw. bpfBouw organiseert solidariteit, en doet dat succesvol. Mebin mag – in principe - niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen en zal dan ook met een gelijkwaardige pensioenregeling over de brug moeten komen. Een regeling die gelijkwaardig is aan de bpfBouw-regeling ontwerpen is niet makkelijk, en pakt ook in de praktijk vaak slecht uit. Dat heeft in het verleden al geleid tot bijstortingen in een IDC regeling omdat de kwaliteit van het bpfBouwpensioen niet werd gehaald.

Spaarurenmodel

Zoals jullie bekend heeft FNV Mebin gedagvaard over het Spaarurenmodel. In de dagvaarding stelt FNV dat het Spaarurenmodel in strijd is met dwingend recht. Daarmee stelt FNV dat het hele artikel niet kan en strijdig is met wetgeving. In de voorstellenbrief heeft FNV aangegeven een aanvullende alinea bij artikel 10 Spaarurenmodel te willen opnemen. Hierin moet duidelijk worden verwoord dat FNV een ander standpunt heeft dan de werkgever en FNV van mening is dat dit artikel in strijd is met dwingend recht. Aangezien er nog geen uitspraak is van de rechter, maar wij ook de cao onderhandelingen niet willen frustreren is dit voor FNV een belangrijke voorwaarde.
CNV Vakmensen ondersteunt dit standpunt.

Bonden willen dit

Om tot een akkoord te komen willen we de volgende zaken afspreken:

  • Looptijd van 1 jaar
  • Loonstijging van 8,5% (eventueel in centen) structureel
  • Generatiepact
  • Reiskosten tegen fiscaal maximaal toegestane bedrag per kilometer
  • Bruto uurloon van 14 euro als laagste cao loon
  • Pensioen opbouwen bij bpfBouw voor zowel cao-personeel als Uta (bijlae 2 en 3 cao Mebin). Waarbij wij ten aanzien van eventuele premieverhogingen de huidige staffel aan willen houden, eventuele premieverhoging worden volgens die staffel verdeel (2/3 voor werkgever, 1/3 voor werknemer). Let op het gaat hier alleen over premieverhogingen.
  • Bij het artikel over het Spaarurenmodel willen wij een alinea toevoegen waarin wij aangeven dat FNV van mening is dat dit artikel in strijd is met dwingend recht.

En nu?

Jullie werkgever wilde nogmaals nadenken of er verbetering mogelijk is en vroeg ons hetzelfde te doen. Wij hebben aangegeven dat wij geen ruimte meer hebben en dat onze wensen bekend zijn. Als Heidelberg Materials alsnog onze wensen wil inwilligen worden we daar natuurlijk heel blij van. Maar de kans daarop lijkt bijzonder klein.

Gerard van Cuijk                            Yolanda Reus                        Margreet Pasman
CNV Vakmensen                              FNV Procesindustrie              FNV Bouw en Wonen
M: 06 20134089
E:  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl