Al het nieuws

GEEN OVEREENSTEMMING OVER TEKST ONDERHANDELINGSRESULTAAT ECT CAO

Tijdens de ledenvergaderingen van 24 maart jl. hadden wij al aangegeven dat de door ECT aangeleverde concept tekst een struikelblok zou kunnen worden om tot een resultaat te komen. Dit is vandaag bevestigd.

Korte terugblik:

Op 23 februari 2021 hebben FNV Havens en CNV Vakmensen na langdurig onderhandelingen HPH ECT een document overhandigd en per e-mail toegestuurd met de titel ‘van onderhandelingstraject naar onderhandelingsresultaat’ met als doel tot een CAO resultaat te komen. Vervolgens hebben vakbonden op 8 maart aan HPH ECT een cao eindbod gepresenteerd.

 

In het eindbod verzochten wij de onderhandelaars van HPH ECT om dit eindbod te presenteren en voor te leggen aan de mandaatgevers en ons voor 22 maart 2021 in kennis te stellen van de uitslag. Op 22 maart zijn cao-partijen bijeen gekomen en hebben overeenstemming bereikt met als basis het gestelde in het eindbod.

 

ECT had niets op papier tijdens de finale onderhandelingsronde:

Vakbonden handelden vanuit vertrouwen en hebben HPH ECT verzocht om de tijd te nemen om het onderhandelingsresultaat zorgvuldig op papier te zetten. Immers op 22 maart heeft HPH ECT niks schriftelijk gedeeld. Op 23 maart ontvingen wij het door HPH ECT opgestelde onderhandelingsresultaat en bijbehorende bijlagen. Op bepaalde punten waren wij als vakbonden onaangenaam verrast over de interpretatie van het beschreven resultaat door HPH ECT. Onze zorg hieromtrent hebben wij tijdens de ledenvergaderingen met jullie gedeeld.

 

Vakbonden hebben de ontvangen documenten aangepast en aangevuld en op 6 april aan HPH ECT toegestuurd. Helaas heeft dit niet geleid tot overeenstemming op 30 april en constateren we – in de reactie van HPH ECT hierop - dat het geheugen van HPH ECT selectief is én dat er nieuwe zaken zijn opgenomen.

 

In de volgende zaken kunnen wij ons niet vinden:

 

 • Duurzame inzetbaarheid, bijlage IV

Er is geen enkele overeenstemming over een verplichtend karakter mbt Senior Dekman Teamleider

 • Artikel 35 Schemawijziging op eigen verzoek
  • Bij 61 jaar of ouder, respectievelijk 58 jaar en ouder: er is op geen enkele wijze overeenstemming over het geleidelijk afbouwen van de nachtdiensten
  • Er is ook geen overeenstemming over het schrappen van de c-dienst respectievelijk dagdienst
  • Het door werkgever voorgelegde schema ‘vervanging artikel 35’ is niet overeengekomen.
 • Financieringsmodel bij ESMW
  • Er is geen sprake van een voorbehoud van doorgang van deze regeling bij het al dan niet beschikbaar krijgen van subsidie.
  • Daarnaast kan er natuurlijk geen sprake zijn dat SVBPVH en/of STIVU financiële gaten moeten dichten in opdracht van ECT als er geen subsidie verstrekt wordt door de overheid.
  • Vakbonden hebben geen andere voorwaarden/voorbehouden geaccepteerd dan het niet financieren van de RVU-boete.

 

 • V – Rooster plus
  • Het maximaal 45% van het totaal aantal functielijst I medewerkers wat nu het maximale aantal van 450 medewerkers is, geldt voor het totaal van het V Rooster en V Rooster plus.

 

ECT houdt eigen financiële berekeningen voor Eerder Stoppen Met Werken achter voor vakbonden en ontkennen de berekeningen van vakbonden:

De mondelinge toelichting van HPH ECT op 30 april 2021 maakt één en ander nog schokkender. De systematische ontkenning vanuit de onderhandelingsdelegatie van HPH ECT dat er tijdens de onderhandelingssessies gezamenlijke berekeningen zijn gemaakt aangaande eerder stoppen met werken, de OVA en de benodigde structurele financieringskosten ervaren wij als schofferend en schokkend. We hebben tijdens het 2e overleg op 29 dec 2020 de gezamenlijke input voor de berekeningen met elkaar vastgesteld en dit wordt nu door ECT ontkend.

 

Het mag duidelijk zijn dat jullie onderhandelingsdelegaties niet akkoord kunnen gaan en hebben HPH ECT dringend opgeroepen om de voorgestelde aanpassingen, verstuurd per e-mail d.d. 6 april, te accepteren. In dat geval kunnen vakbonden dit positief voorleggen aan de leden en beschikken werkgever en werknemers snel over een nieuwe cao.

ECT heeft aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de door ons voorgestelde tekstwijzigingen. We hebben op 30 april vastgesteld dat er geen ruimte meer is en dat wij dus uit onderhandeld zijn.

Vakbonden gaan nu een ultimatum schrijven en deze zal eind volgende week uitgestuurd worden.

 

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Onderhandelingsdelegaties FNV Havens en CNV Vakmensen

 

 

 

Downloads