Nieuwe aanloopschaal cao Vleeswarenindustrie

Dit verandert er per 1 januari 2024

Wat is een aanloopschaal?

De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de Vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimum loon. Jeugdige werknemers die zijn ingeschaald in de aanloopschaal hebben recht op het minimumloon van een jeugdige werknemer die twee jaar ouder is. Een jeugdige werknemer van 16 jaar heeft dan recht op het minimumloon van een 18-jarige, enz. Werknemers van 19 jaar en ouder ontvangen het minimumloon van een volwassene. Het minimumloon wordt jaarlijks per 1 juli en 1 januari verhoogd. De aanloopschaal verandert steeds mee met de verhogingen.

Veranderingen per januari 2024

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer worden gepubliceerd. Het blijft mogelijk om bij een vaste arbeidsduur per week een vast periodeloon af te spreken.

Controle

Om te toetsen of de werknemer ten minste het minimumloon ontvangt over de arbeidsuren moet volgens art. 11 WML de werkgever minimaal het in het tijdvak geldende minimumuurloon over het gemiddeld aantal arbeidsuren van die maand betalen. Het gemiddeld aantal arbeidsuren van die maand wordt afgeleid van het totaal aantal (verwachte) arbeidsuren in het kalenderjaar.

Basisformule vast bedrag per maand: Aantal (te verwachten arbeidsuren in een kalenderjaar) / 12 maanden x het minimum uurloon.

De aanloopschaal per 1 januari 2024

Leeftijd werknemer Hoogte loon volgens jeugdschaal Bedrag per uur Gemiddeld maandloon bij 36 uur (afgeleid van jaarloon)
16 jaar WML 18 jaar € 6,64 € 1043,81
17 jaar WML 19 jaar € 7,96 € 1251,32
18 jaar WML 20 jaar € 10,62 € 1669,47
19 jaar WML volwassene € 13,27 € 2086,05