Update cao-overleg Metalektro (englisch version below)

Op donderdag 21 maart heeft CNV Vakmensen samen met FME werkgevers en andere vakbonden voor de eerste keer met elkaar aan tafel gezeten om een nieuwe cao in de Metalektro af te spreken. Deze cao geldt voor circa 170.000 werknemers. Tijdens deze 1e ronde werden alle voorstellen uitgebreid toegelicht. Below you can read this in English.

Overleg

Op dinsdag 26 maart hebben vakbonden en FME werkgevers in goede sfeer meer inhoudelijk overleg gevoerd. Vakbonden en werkgevers zijn meer de diepte ingegaan over elkaars cao voorstellen. Gesproken werd over de voorstellen van werkgevers o.a.: hoger/lager grensbedrag voor cao loonsverhogingen zonder overleg met vakbonden, andere loonschalen voor hulpkrachten (wat zijn dat eigenlijk?), verruiming arbeidstijdenafspraak en de besteding van de jaarlijkse ‘Duurzame Inzetbaarheidsdag’ met de OR afspreken.

Daarnaast wilde werkgevers ook meer duidelijkheid over de voorstellen van vakbonden o.a.:  waarom deze loonsverhogingen (compensatie inflatie en verbetering koopkracht), de €60,= euro pensioenpremie korting per maand is eenmalige afspraak dus waarom hebben vakbonden dat nu wéér opgenomen in hun voorstellen?

Het volgende overleg staat gepland op 12 april. Het plan is om dan ook daadwerkelijk te gaan onderhandelen. De landelijke cao-commissie van CNV Vakmensen komt op 27 maart bijeen om de werkgevers- en vakbondsvoorstellen te bespreken.

Jouw cao-pagina online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. De belangrijke punten per fase kun je teruglezen en je kunt altijd reageren of je vraag stellen. Ga hier naar de cao-pagina

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan hebben wij geen (juist) e-mailadres van jou of heb je je ooit uitgeschreven voor nieuwsbrieven. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief wel liever digitaal (dus sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/ en pas jouw gegevens aan. de cao-[agina is ook te vinden door naar www.cnvvakmensen.nl/cao te gaan en din het zoekveld Metalektro te tikken.

Maak je collega lid

Hoe meer leden we in jouw sector hebben, hoe beter onze positie in de onderhandelingen. Heel simpel, samen bereik je meer! Als jij jouw collega(s) lid maakt dan ontvang je per geworven lid een keuze cadeaubon t.w.v. € 20,-. Jouw collega betaalt de eerste 6 maanden in totaal maar € 24,-. Kijk op de actiesite voor alle info en meedoen! www.cnvvakmensen.nl/werven 

Wij houden je op de hoogte.

English

On Thursday, March 21, CNV Vakmensen, along with FME employers and other unions, convened for the first time to negotiate a new Collective Labor Agreement (CLA) in the Metal and Electrical Engineering Industry. This agreement covers approximately 170,000 employees. During this initial round, all proposals were thoroughly explained.

Negotiations

On Tuesday, March 26, unions and FME employers engaged in more substantive discussions in a positive atmosphere. Both parties delved deeper into each other's CLA proposals. Discussions revolved around employer proposals such as: adjusting the upper/lower threshold for CLA wage increases without union consultation, introducing different wage scales for auxiliary workers (what exactly are they?), expanding work time agreement, and coordinating the annual 'Sustainable Employability Day' with the Works Council (OR).

Furthermore, employers sought clarification on union proposals, including: the rationale behind these wage increases (inflation compensation and purchasing power improvement), the €60 monthly pension premium reduction being a one-time agreement, so why have unions included it again in their proposals?

The next negotiation session is scheduled for April 12, with plans to commence actual bargaining. The national CLA committee of CNV Vakmensen will convene on March 27 to discuss employer and union proposals.

Your CLA Page Online

You can follow the entire CLA process online. You can review the key points per phase and always respond or ask questions. Visit the CLA page here.

If you receive this newsletter by post, it means we don't have your correct email address or you have previously unsubscribed from newsletters. Would you prefer to receive the newsletter digitally (thus faster) in the future? Visit www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/ and update your details. You can also find the CLA page by going to www.cnvvakmensen.nl/cao and typing "Metal and Electrical Engineering" in the search field.

Recruit Your Colleagues

The more members, the stronger our position in our negotiations. It's simple, together we achieve more! If you recruit your colleague(s) as a member, you'll receive a choice gift voucher worth €20 for each recruited member. Your colleague pays €24 in total for the first 6 months. Visit the site for all information and to participate! www.cnvvakmensen.nl/werven


Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 204 45 190
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Eileen Weisz
Ruud Veldman

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error