Cao-voorstellen CNV Vakmensen Beroepsgoederenvervoer

Naar aanleiding van de gehouden enquête, ledenvergaderingen, kaderledenvergaderingen en het door onze leden vastgestelde arbeidsvoorwaardenbeleid hebben we een voorstellenbrief samengesteld, dit is hem!

Ik ben er trots op! Wat was dit een mooi proces! De enquête en de mooie, opbouwende reacties die ik daarop gekregen heb. De ledenvergaderingen en de kaderledenvergaderingen. En natuurlijk al die mooie gesprekken die ik met vele van jullie heb mogen voeren, telefonisch dan wel in levende lijve. En natuurlijk onze afdeling CAO Naleving die ook goed meedenkt. Een prachtige samenwerking zo!

Vanmorgen heb ik de voorstellen verstuurd aan TLN en VVT, de werkgeversorganisaties.
Vrijdag 9 september starten de onderhandelingen voor jullie nieuwe cao!

Cao-voorstellen van CNV Vakmensen

Hierbij onze voorstellen in willekeurige volgorde en puntsgewijs opgesomd:

 • Looptijd 2 jaar, te weten, 1-1-2023 tot en met 31-12-2024, een andere looptijd is bespreekbaar;
 • Tevens stellen we een structurele verhoging voor van de loonschalen van 5,9% per 1-1-2023 en 5,9% per 1-1-2024;
 • Gedurende de looptijd stapsgewijs een extra trede bij elke loonschaal; 2x 2%;
 • Het invoeren van een reiskostenvergoeding van woon-werkverkeer ter hoogte van het wettelijk maximum per 1-1-2023;
 • CNV Vakmensen stelt voor over te gaan naar een minimum-cao waarin we een drietal zaken regelen, zoals functiewaardering, loon (ondergrens) en pensioen en per deelsector de overige zaken afspreken als sociale partners;
 • Het minimumsalaris van de schalen te verhogen naar 14 euro bruto per uur op basis van een 40-urige werkweek. Dit kan stapsgewijs over de looptijd van deze cao uitgesmeerd worden;
 • Scholing is ALTIJD werktijd, dus ook op zaterdag, dit geldt ook voor E-Learning;
 • Thuiswerkvergoeding voor niet-rijdend personeel volgens de Nibud-norm;
 • Verlof, art. 67 a, de gehele staffel verhogen met 2 dagen;
 • 37 loskoppelen, zodat niet-rijdend personeel (bijv. loods, monteur, planner) ook gebruik kunnen maken van de toeslagenmatrix;
 • Art 26 a, - duidelijkere definitie voor wat diensttijd is. Het ‘probleem’ ontstaat wanneer chauffeurs voor aanvang van de rit, dus voor het inloggen/inklokken, werkzaamheden verrichten die niet door de boordcomputer worden geregistreerd (zoals voertuigcontrole, ladingcontrole etc.).
 • Tekstvoorstel: “Onder diensttijd wordt verstaan de tijd die de werknemer in opdracht van de werkgever doorbrengt, inclusief onderbrekingen van minder dan 9 uur aaneengesloten, liggende tussen het tijdstip waarop de dienst wordt aangevangen en het tijdstip waarop de dienst wordt beëindigd.”
 • Een duidelijkere omschrijving van de correctiebevoegdheid van de werkgever, voorwaarden te stellen aan de correctiebevoegdheid en ook handvatten te bieden voor bezwaar vanuit de werknemer;
 • Tevens stellen we voor om de art. 28 uit de bestaande cao ook van toepassing te laten zijn op medewerkers met een arbeidshandicap (UWV definitie aanhouden);
 • Afschaffen van de wachtdag bij ziekte;
 • Toevoeging bij art. 42, consignatie, art 42e. “Alle reistijd n.a.v. een oproep tijdens de consignatie dienst dient als diensttijd te worden gezien en betaald”.
 • Invulling participatiewet; het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. CNV Vakmensen stelt voor om tot afspraken te komen, waardoor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan werken in de sector beroeps goederen vervoer. De Participatiewet (2015) is kennelijk niet het juiste instrument om te komen tot concrete en verplichte invulling van als werknemer in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. CNV Vakmensen vraagt aan de werkgeversvertegenwoordigers om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren door het in dienst nemen van deze groep werknemers.
  Nu er krapte op de arbeidsmarkt is biedt het juist nu een kans om deze mensen perspectief te bieden. Het streven van één werknemer met een arbeidsbeperking op honderd werknemers, zou vastgelegd kunnen worden in de cao.
  Met hulp van bijvoorbeeld het Sectorinstituut, dat faciliteiten en subsidie mogelijkheden onderzoekt en aanbiedt, zou het MVO ook op menselijk gebied kunnen worden bevorderd.
  Er zijn vergoedingen via de UWV te verkrijgen (aangepaste werkplek). Op fiscaal gebied zijn er eveneens faciliteiten voor de werkgever.
  Werkgevers die het quotum: ”een op honderd” binnen 4 jaar invullen, krijgen bijvoorbeeld een subsidie vanuit de sector.

Meepraten of vragen stellen?

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Met dank aan jullie allen voor jullie enthousiasme en inbreng. Leden en kaderleden! En speciale dank aan onze landelijke kadergroep!

Linda R. Slagter
onderhandelaar/ bestuurder Beroepsgoederenvervoer CNV Vakmensen
E l.slagter@cnvvakmensen.nl