Tweede overleg Taskforce Werkdruk

Op 27 juni heeft het tweede overleg van de Taskforce Werkdruk plaatsgevonden. Dit overleg was inhoudelijk en cao-partijen hebben over en weer hun voorstellen en ideeën uitgewisseld. Hieronder lees je de inzet van CNV Vakmensen.

Regelmatigheid in de onregelmatigheid

Dat het werk van chauffeur of machinist een mate van onregelmatigheid kent is een gegeven. Zij werken nou eenmaal in een rooster dat rouleert en waarbij vroege met late diensten worden afgewisseld. Echter er kan wat CNV Vakmensen betreft wel degelijk meer regelmatigheid in deze onregelmatigheid worden gebracht.

Dienstlengte

In de cao is niet afgesproken wat de minimale lengte is van een dienst. Wel is omschreven hoe lang een dienst maximaal mag zijn, namelijk in beperkte mate mag deze 9 uur zijn. In de praktijk betekent dit dat chauffeurs ingeroosterd worden op hele korte diensten van 4 of 5 uur, maar de minuren op deze diensten moeten zij dan vervolgens weer inhalen door hele lange diensten te werken. Wij willen van deze extremen af. Diensten voor fulltimers mogen wat ons betreft niet korter zijn dan 6 uur en maximaal 8,5 uur.

Pauze in de late dienst

Uit een enquête van CNV Vakmensen onder de werknemers in het OV bleek dat werknemers in de late dienst vaak hun avondmaal gehaast moeten nuttigen, omdat de tijd die zij daarvoor krijgen geregeld krap 15 minuten is. Het behoeft geen uitleg dat je eten onder tijdsdruk opeten niet gezond is. In de nieuwe cao 2023/2025 hebben cao-partijen afgesproken dat de dagelijkse pauze wordt verlengd met 5 minuten van 30 minuten naar 35 minuten. Deze extra pauzetijd in een late dienst moet wat ons betreft worden ingepland op een redelijk tijdstip waarop de werknemer normaliter zijn avondeten zou nuttigen.

Pauzes goed verdeeld over de dienst

In de huidige cao is geen maximum gesteld aan een dienstdeel. Hierdoor zien wij in de praktijk dat chauffeurs geregeld 4 uur of langer uur aaneengesloten moeten rijden. De lange dienstdelen worden onder andere veroorzaakt doordat de pauzes te vroeg of te laat in de dienst worden gepland. Als een chauffeurs na een uur al zijn eerste pauze heeft, dan kan het niet anders dan dat de rest van zijn dienst een langer dienstdeel bevat. Dit geldt ook wanneer de pauze in het laatste uur wordt gepland. Hier moeten we van af en wij willen afspraken maken, waarbij de pauze(s) beter over de dienst worden verdeeld.

Bijlage 35

De werkdruk discussie is niet nieuw. In 2018 hebben de werknemers in het Openbaar Vervoer ook al langdurig het werk neergelegd, omdat zij werkdruk ervaarde. Na een periode van 11 weken actievoeren hebben partijen afgesproken dat werknemers meer rust en lucht in het rooster krijgen. Er is afgesproken dat er na 2,5 uur diensttijd een onderbreking in de dienst wordt geroosterd, zodat de werknemer bijvoorbeeld gebruik kan maken van het toilet. Een mooie afspraak zou je zeggen, echter is de praktijk toch echt anders. In de praktijk zien we namelijk dat deze helemaal niet in de diensten zit of dat er door werkgevers wordt gesteld dat 1 minuut ook een onderbreking is. De intentie van deze afspraak wordt volledig teniet gedaan. Daarom moet bijlage 35 herschreven worden en moet er daadwerkelijk de tijd die nodig is voor deze onderbreking opgenomen worden in de cao. Wij hebben de werkgevers ook duidelijk aangegeven dat deze afspraak niet van het budget van 2% mag afgaan. Deze afspraak is immers al in 2018 gemaakt, maar wordt hij in de praktijk niet nagekomen.

Verkeersleiding en Service en veiligheidsmedewerkers

De werkdruk wordt niet alleen door de chauffeurs en machinisten ervaren, maar ook de medewerkers van de verkeersleiding en de service en veiligheidsmedewerkers hebben te kampen met een hoge mate van werkdruk. Dit heeft ook te maken met het personeelstekort op deze afdelingen. Geregeld meldt de verkeersleiding aan de collega`s dat zij alleen bereikbaar zijn in geval van calamiteiten, omdat zij de workload niet aankunnen.

Deze functies zijn ook gebonden aan een rooster en hebben dus ook net als chauffeurs en machinisten te maken met de onregelmatigheid. Het is dan ook niet uitlegbaar waarom deze functies überhaupt niet in de cao zijn benoemd en dat er voor hen ook andere rechten gelden dan voor chauffeurs. Wij stellen voor om ook voor deze functies werkdruk verlagende afspraken te maken.

Vervolg

Verder hebben vakbonden aangegeven dat zij de afspraken rondom de rijdtijdmeting en de formatieberekening onder de loep wensen te nemen, omdat ook daar winst valt te behalen als het gaat om het verlagen van de werkdruk.

Op 7 juli is het volgende overleg en staan de onderwerpen rijdtijdmeting en formatieberekening op de agenda. Uiteraard zullen wij jullie ook hierna weer informeren.

Vragen?

Heb je vragen en/of opmerkingen mail deze naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Meepraten over jouw cao

Op de cao-pagina van het Openbaar Vervoer kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt dan ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul Openbaar Vervoer in het zoekveld.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Mede namens de kaderleden,
Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error