Cao-voorstellen NS: zinvol werk is belangrijk

Vandaag zijn de cao-voorstellen van CNV Vakmensen aan NS gezonden. De boodschap aan NS is: zinvol werk is belangrijk en denk aan de mens achter de NS-er. Op 10 mei 2022 is de eerste cao-onderhandelingsronde. De originele voorstellen zijn bijgevoegd.

Thema cao-onderhandelingen: Zinvol werk

Het thema voor de cao-onderhandelingen NS is : Zinvol werk vanuit het perspectief van de medewerker. Wij  hebben NS laten weten dat wij ervan uit gaan dat medewerkers bij NS belangrijk zijn als mens en als NS-er.  Bij zinvol werk hoort wat CNV Vakmensen betreft niet alleen het gevoel dat jouw werk ertoe doet, maar ook dat jij je gewaardeerd voelt.  In de tijd van Corona (met mondkapjesplicht), grote reorganisaties en niet rijdende treinen hebben jij en je collega’s zich staande weten te houden. Dat moet wat ons betreft gewaardeerd worden, zowel financieel als niet-financieel. Dat laten wij doorklinken in onze voorstellen. 
Onze voorstellen zijn onderverdeeld in de sub thema’s:

  • ontwikkelen, doorstromen en fit naar de eindstreep;
  • balans werk en privé;
  • hoe om te gaan met hoofdstuk 9 van de NS-cao;
  • de positie van flexwerkers;
  • beloning.

De input van CNV-leden is  leidend geweest voor onze voorstellen.

Ontwikkelen, doorstromen en fit naar de eindstreep

Voor CNV Vakmensen is het belangrijk dat jij werk doet waar jij goed in bent en waar jij plezier in hebt voor nu en in de toekomst. Daarom willen wij afspraken maken over ontwikkeling en doorstroming en over hoe NS-ers fit de eindstreep kunnen halen (door of te kunnen blijven werken onder goede voorwaarden of eerder te stoppen).  Op die manier kan NS uitstralen dat het werk wat jij doet bij NS zinvol is. Daarvoor is in ieder geval nodig dat je weet waar NS als bedrijf naartoe wil, zodat je  daar rekening mee kan houden voor wat betreft je ontwikkeling. Natuurlijk zijn er al ontwikkelingsafspraken, maar wij hebben daarop nog aanvullingen.

Balans werk en privé

Een goede balans tussen je werk en privétijd is belangrijk voor  je welzijn en hoe jij je werk kunt doen. Tijdens de reorganisaties en de coronatijd is die balans nogal eens onder druk komen te staan. Velen hebben torenhoge werkdruk ervaren. Dat kwam door uitval i.v.m. corona en/of quarantaine. Maar ook door het vertrekken van veel collega’s. CNV-leden gaven aan niet meer of onvoldoende tijd voor zichzelf te hebben. Dat had met roostering te maken, maar ook met het al dan niet voor bepaalde zaken (geen) verlof kunnen krijgen. Wij doen voorstellen om een goede balans te waarborgen, zodat NS een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Daarbij denken wij aan afspraken over werktijden, roosters en verschillende soorten van verlof (waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende levensfasen), maar ook aan principe-afspraken over inclusiviteit en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.   

Hoofdstuk 8 en 9

Er is veel onvrede over de invulling en toepassing van met name hoofdstuk 9. Daarbij spelen een aantal issues een rol, te weten:

  • bij reorganisaties wordt verschillend omgegaan met wie onder welk hoofdstuk valt. Ook lijkt het er op dat hoofdstuk 9 als bezuiniging op arbeidsvoorwaarden wordt gebruikt.
  • Het oorspronkelijke doel van hoofdstuk 9, namelijk output-gestuurd werken, wordt niet overal zo toegepast. Vaste roosters zijn niet ongewoon.
  • Het belemmert de doorstroming van functies van hoofdstuk 8 naar hoofdstuk 9 omdat de arbeidsvoorwaarden slechter zijn, met name met betrekking tot verlof en toeslagen.
  • De NS IT-systemen kunnen niet alle cao-afspraken in het systeem zetten. Waarbij voor CNV Vakmensen geldt afspraak is afspraak en deze afspraak moet leidend zijn en niet het systeem.

Wij doen voorstellen om de belemmeringen tussen hoofdstuk 8 en 9 op te lossen.

De positie van uitzendkrachten

CNV Vakmensen vindt dat er aandacht besteed moet worden aan de positie van uitzendkrachten binnen NS. Bij het zinvol werk hoort dat het werk zekerheid biedt. Dus wij prefereren een vast contract boven een uitzendcontract. Daar doen wij ook voorstellen voor.

Loonsverhoging

Wij willen een loonsverhoging van 4,5% per jaar  afspreken Wij realiseren ons dat dit niet voldoende is voor het huidige koopkrachtverlies. Daarom willen wij ook afspraken maken over andere vormen van vergoedingen. Financiële waardering bepaalt ook of jij je werk als zinvol ervaart.

Maatschappelijk verantwoorde afspraak

 Bij zinvol werk hoort ook dat wij denken aan collega’s elders in de wereld. Dat geeft zin aan ons werk. Het is fijn om bij een werkgever te werken, die daar oog voor heeft. Daarom vragen wij om een bijdrage internationale collegialiteit om onze collega’s elders in de wereld in hun vakbondsactiviteiten te steunen.

Hoe nu verder?

Wij beginnen op 10 mei met de cao-onderhandelingen door het toelichten van alle voorstellenbrieven. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht bij mij, onderhandelaar Ike Wiersinga. Je kan ook jouw vragen stellen op de cao pagina.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 /  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Downloads