Nog steeds geen cao-resultaat NS

Hoewel we het wel geprobeerd hebben, is er helaas nog geen resultaat over de NS-cao. Wij praten 8 januari 2024 verder. Dat is jammer, maar zorgvuldigheid gaat wat ons betreft boven snelheid.

Wij zijn op de goede weg, maar er zijn nog hobbels

Over veel punten (bijvoorbeeld autonomie over je werktijden of combifuncties), waar wij om gevraagd hebben, is goed gediscussieerd en we lijken daarover afspraken te kunnen maken maar we zijn er nog niet. Over andere zaken, zoals bijvoorbeeld beloning en vergoedingen, is nog stevig overleg nodig. Daarvoor hebben wij helaas nog een onderhandelingsdag nodig. Dat gaat gebeuren in het nieuwe jaar op 8 januari.  In deze nieuwsbrief informeren wij jou over de stand van zaken met betrekking tot de CNV-voorstellen.

Looptijd, loon en vergoedingen

De looptijd wordt 1 jaar. Voor wat betreft loon is het laatste voorstel dat de lonen verhoogd worden met 4% met een bodem van 150 euro bruto. Dit geldt dan ook voor de SAV-tarieven. Bovenop deze vergoeding worden de bereikbaarheidsdiensten verhoogd met 10%. Dit vinden wij nog onvoldoende en CNV Vakmensen en de andere bonden hebben NS verzocht met een nieuw bod te komen.

Voor wat betreft vergoedingen zijn er wel stappen gezet richting een harmonisatie van alle onregelmatigheidsvergoedingen (dat wilden wij), maar we zijn daar nog niet over uitgesproken.

NS biedt voor 2024 2,35 euro per dag (het fiscaal maximum van 2024). Wij hebben nog op tafel liggen dat wij ook een vergoeding willen voor iedereen voor  het opladen thuis van alle devices, die er gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld laptop, telefoons, portofoons etc.

Werk en privé

Bij dit onderwerp liggen nadrukkelijk nog een paar van onze punten op tafel, zoals

 • Autonomie over je werktijden (plan je eigen werk/ roosteren op maat). Daar lijken we elkaar te vinden, maar zijn nog op zoek naar een goede tekst.
 • 1 extra gegarandeerde verlofdag. NS is bereid om de malusdag bij ziekte af te schaffen, maar wil dan een extra verlofdag als beloning voor niet ziek ook afschaffen. CNV Vakmensen heeft daarop  gezegd dan willen wij wel een afspraak maken over die extra gegarandeerde verlofdag, die wij gevraagd hebben. Daar heeft tot nu toe NS nog niet positief op gereageerd.
 • Bij afspraken over tijd of verlof voor bijzondere situaties (calamiteiten of zorg) is het gesprek met de leidinggevende belangrijk. Bij afwijzing geeft NS aan dat dit op verzoek van de medewerker schriftelijk moet gebeuren. Wij vinden dit nog onvoldoende en willen dat scherper formuleren.
 • Het fitnessbudget lijkt er niet te komen
 • Over het afschaffen van de nachtdiensten voor oudere werknemers zijn wij het nog steeds niet eens. NS wil wel de treinen laten rijden. Wij snappen dat, maar willen ook aan de gezondheid van de medewerkers denken. Wij gaan nog op zoek naar een oplossing hiervoor.
 • Met betrekking tot ons aanvullend voorstel rondom keuzeplan en ziekte ligt het volgende nu op tafel.
  In artikel 4 lid 2 van het Keuzeplan wordt duidelijk verankerd dat medewerkers die als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid langer dan 3 maanden minder uren werken dan het aantal waarop het contract voor arbeidsongeschiktheid was gebaseerd, geen tijdbronnen maar wel geldbronnen kunnen inzetten. Wij moeten nog bespreken of we dit voldoende vinden.

Ontwikkeling en inzetbaarheid

Hierbij ligt het CNV-punt over het mogelijk maken van combifuncties, zo breed mogelijk binnen NS, nog open. NS is bereid met ons een afspraak over combifuncties te maken. Het hangt nu er op of wij daar een goede tekst voor kunnen vinden.

Duurzaamheid

Hierbij is het grootste discussiepunt nog de reiskosten woon- werkverkeer. NS heeft het voorstel, zoals verwoord in de vorige nieuwsbrief, teruggetrokken en een hernieuwd voorstel gedaan.

Reiskostenvergoeding woon-werkreizen

 1. Vanaf 1 april 2024 komt de bedrijfsspecifieke regeling NT uit artikel 119a te vervallen. 
 2. De huidige NSR/Prod Int-regeling uit artikel 119a wordt vanaf 1 april 2024 een generieke regeling.
 3. Daarnaast wordt een generieke regeling toegevoegd waarin is bepaald dat medewerker die op een locatie werkt die niet goed met de trein bereikbaar is, recht heeft op de reiskostenvergoeding. De locaties die het betreft zijn limitatief opgesomd in een lijst (lijst wordt herijkt en later nagestuurd).
 4. Indien medewerker voor zijn woon-werkreizengebruik maakt van NS Reisfaciliteiten, kan geen reiskostenvergoeding worden gedeclareerd.
 5. Vanaf 1 april 2024 worden alle kilometers voor woon-werkreizen met eigen vervoer op declaratiebasis vergoed tegen het fiscaal vrijgestelde bedrag per kilometer (€ 0,23 per kilometer in 2024). De huidige franchise van 10 km enkele reis en het geldende maximum van 75 kilometer van artikel 119a lid 4 komen hiermee te vervallen. Artikel 79 lid 4 komt hierdoor te vervallen.
 6. De reisafstand van de heen- en terugreis in woon-werkreizen van medewerkers wordt bepaald met het systeem (inclusief de onderliggende routeplanner) dat NS in gebruik heeft voor het aanvragen van reiskostenvergoedingen.

Overgangsregeling NedTrain

Medewerkers die op grond van de huidige reistijdregeling van NT een vergoeding ontvangen, maar niet werkzaam zijn op een locatie waarvoor de nieuwe afspraak gaat gelden, behouden recht op een reiskostenvergoeding op basis van cao 2022-2023, artikel 119a (uitzondering NT). De overgangsregeling eindigt als de medewerker verhuist of van standplaats of van functie wijzigt.

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben gezegd dit niet voldoende te vinden en NS verzocht met een nieuw voorstel te komen.

Andere voorstellen

Natuurlijk is er ook nog over door andere bonden of NS zelf gedane voorstellen gesproken, zoals het loongebouw, tredeverhoging in het 2e ziektejaar, doorwerkbonus, maaltijd- en overnachtingsvergoedingen, erkenning zware beroepen, norm streepjesdag parttimers, rusttijd bij overnachting, 40-urige werkweek, sociale veiligheid, sociaal plan, ondersteuning bij menstruatie- en menopauzeklachten, positie van uitzendkrachten en pensioenopbouw tijdens WW.

Kleine stapjes, maar we zijn er nog niet

Er zijn wel kleine stapjes gezet met betrekking tot de voor ons belangrijke onderwerpen, maar we zijn er helaas nog niet. Daarom is er besloten op 8 januari 2024 een dag te plannen om uiteindelijk tot een voor iedereen goed resultaat te komen. Ik snap dat het frustrerend is, dat dit niet gelukt is, maar soms is het verstandiger om langer tijd te nemen om toch tot een resultaat te komen, dat wij kunnen voorleggen.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je bij mij terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of je kunt je vragen  stellen, reageren en alles over dit cao-traject nog eens teruglezen op de cao-pagina NS.

Krijg jij dit bericht per post, dan hebben wij geen (juist) e-mailadres van jou. Dit kun je zelf aanpassen in de MIJNCNV omgeving, zodat jij in het vervolg ook snel en digitaal (beter voor millieu)  berichten over jouw cao ontvangt.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
06 235 009 86