Eindbod vakbonden. Philips is aan zet!

Philips kom over de brug! Bijgaand vind je de brief van de gezamenlijke vakbonden aan Philips. Hierin hebben we jullie eindbod aan Philips verwoord. In de ledenvergaderingen waren jullie zeer duidelijk: het nieuwe bod, waarmee Philips de onderhandelingen nieuw leven wil inblazen, vormt voor jullie absoluut onvoldoende basis voor verdere onderhandelingen. Het cao-traject duurt daarbij te lang. Het wordt nu hoog tijd dat Philips over de brug komt.

Jullie loonvraag

Jullie hebben vorige week tijdens de ledenvergaderingen jullie loonvraag gebalanceerd opgebouwd, rekening houdend met de gevolgen van inflatie voor jullie werknemers en de situatie van waarin Philips verkeert. Ook de andere elementen zoals reiskosten, een brede RVU-regeling maken jullie eindbod tot een afgewogen integraal voorstel.
Philips is nu aan zet: of men neemt jullie final offer aan of niet.

Philips heeft nog steeds goodwill onder haar mensen maar de grenzen zijn nagenoeg bereikt. Doordat de werkdruk erg hoog is, er is bovendien sprake van werkonzekerheid, loopt een groot aantal medewerkers op hun tandvlees. Onze oproep aan Philips is: waardeer je human capital en maak de deal met ons rond !

Handen uit de mouwen

Als Philips niet instemt dan is de tijd van praten met jullie werkgever voorbij.
We zullen jullie dan snel uitnodigen voor zogenoemde 3/4(actie)-vergaderingen. In die fysieke vergaderingen moet 3/4 van de aanwezige leden instemmen met het voeren van enige vorm van actie. De vorm wordt nader bepaald, in nauw overleg met uit jullie, middels in te richten actiecomités.

De cao online

Op de cao-pagina van Philips kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. <<Ga direct naar jouw cao-pagina>> 

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt dan ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul Philips in het zoekveld.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!


Arjan Huizinga, cao-onderhandelaar CNV Vakmensen
Patrick Meerts, Hans Wijers, cao-onderhandelaars FNV Metaal
Collette van Wezel, cao-onderhandelaar VHP2
Suat Koetloe, cao-onderhandelaar De Unie


Final offer unions. Philips: it's your turn !

Philips, cross that bridge

Please find enclosed the letter from the joint trade unions to Philips.
In it, we have expressed your final offer to Philips. At the members' meetings, you were very clear: the new offer with which Philips wants to revive the negotiations is, in your view, an absolutely inadequate basis for further negotiations. The collective labour agreement process is taking too long; it is now high time that Philips delivered.

Your wage demand

During the members' meetings last week, you built up a balanced wage demand, taking into account the consequences of inflation for your employees and Philips' situation. Also the other elements such as travel costs, a broad RVU scheme make your final offer a balanced integral proposal. It is now up to Philips: either they accept your final offer or not.

Philips still has goodwill among its people but the limits have almost been reached. Because the pressure of work is very high and there is job insecurity on top of that, a large number of employees are at their wits' end. Our call to Philips is: value your human capital and seal the deal with us!

Hands on deck

If Philips does not agree then the time for talking to your employer is over.
We will then quickly invite you to so-called 3/4 (action) meetings. In those physical meetings, 3/4 of the members present must agree to take some form of action. The form will be further determined in close consultation with action committees to be formed from among you.

The collective agreement online

You can follow the entire collective labor agreement process on the Philips Collective Labor Agreement page . Respond or ask questions and always stay informed of the latest news about your collective labor agreement process. <<Go directly to your collective labor agreement page>>

If you receive this newsletter by post, go to www.cnvvakmensen.nl/caos and enter Philips in the search field.

Make use of this option and point it out to your colleagues as well. You don't have to be a member to watch and participate. Participation in decision-making is of course only for members, so for you!

Arjan Huizinga, CNV Vakmensen
Patrick Meerts, Hans Wijers, FNV Metaal
Collette van Wezel, VHP2
Suat Koetloe, cao-onderhandelaar De Unie

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error