Onderhandelingsresultaat cao Horeca

CNV Vakmensen en FNV Horeca hebben met werkgeversorganisatie KHN overeenstemming bereikt over een eenjarige cao met voor de meeste werknemers een stevige loonsverhoging. Dat is ook broodnodig om het verlies aan koopkracht de afgelopen twee jaar een beetje te kunnen herstellen.

In dit resultaat hebben wij ons vooral gericht op de positie van de werknemers die er de afgelopen nauwelijks op vooruit zijn gegaan. De werknemers in de eerste loonschalen hebben door het verhogen van het Wettelijk Minimumloon forse stappen gemaakt. Voor werknemers die hoger in de loonschalen zitten hebben hier niet van mee kunnen profiteren. Dat willen we nu repareren.

Wat betekent dit concreet?

  • Het basis- en eindloon van functiegroep I worden gesteld op het bedrag van het WML en volgen die ontwikkeling
  • Het basisloon van functiegroep II wordt eveneens gesteld op het bedrag van het WML en volgt die ontwikkeling
  • Aan de functiegroepen II en hoger wordt een stijgingspercentage gekoppeld, waarmee de basislonen en tussenliggende periodieken worden opgehoogd. De eindlonen van de deze functiegroepen worden gesteld op het bedrag dat 2% boven de laatste periodiek ligt
  •  De aan de functiegroepen gekoppelde stijgingspercentages zijn
Functiegroep

Stijgingspercentage

II

9,5%

III

10,5%

IV

12%

V

12%

VI

9%

VII - XI

8%

Wat betekent dit dan voor mij?

Per 1 januari 2024 heb je recht op een loonsverhoging. De omvang van deze verhoging hangt af van het feitelijke salaris op 31 december 2023 en de indeling (op basis van de functie die je uitoefent en de ervaring die je hebt) in het loongebouw. Dat salaris verhoogd met het percentage zoals afgesproken bij jouw loonschaal, wordt ingedeeld in de nieuwe loontabel zoals deze per 1 januari 2024 geldt.

Een werkgever die in de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2023 aan een werknemer een extra structurele loonsverhoging buiten de cao om heeft toegekend kan dit met de loonsverhoging verrekenen (maar dit kan niet leiden tot een negatieve verrekening). Het eindloon in de nieuwe loontabel is het maximum dat door toepassing van deze individuele loonverhoging kan worden bereikt.

Bij werknemers die op of na 1 januari 2023 in dienst zijn getreden bij een nieuwe werkgever geldt een afwijkende toepassing. Voor hen wordt het feitelijk salaris op 31 december 2023 getoetst aan het basisloon in het nieuwe loongebouw. Mocht het feitelijke salaris op 31 december 2023 lager zijn dat het basisloon in het nieuwe loongebouw dan heeft de werknemer per 1 januari 2024 recht op dat nieuwe basisloon.

Werknemers die op 31 december 2023 een loon ontvangen dat  boven het op 1 januari 2024 geldende eindloon ligt hebben geen recht op een loonsverhoging.

Wanneer je nog niet op het nieuwe maximumsalaris van jouw loonschaal zit, ontvang je per 1-1-2024 een trede van 2%.

In het onderhandelingsresultaat in de bijlage is een aantal concrete voorbeelden uitgewerkt.

Minimale stagevergoeding

Het is belangrijk om ook toekomstige werknemers op te leiden voor de horeca. Er is een stage vergoeding voor BOL en HBO’ers afgesproken van 350 euro bruto bij een volledige werkweek.

Werk-privébalans

Zoals ook in de voorstellen, vinden wij het belangrijk om de werkdruk in de horeca terug te dringen en afspraken te maken die ervoor zorgen, dat jij als werknemer meer grip krijgt over werktijd en privé tijd.

Er zijn afspraken gemaakt over het niet verplicht kunnen worden van overwerken boven de 10% van de jaar uren norm van 1976 uur. Beter afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen plusuren moeten worden ingeroosterd of uitbetaald en afspraken over het duidelijk registreren van pauze tijden. Wanneer de werknemer hierom vraagt, moet een werkgever een duidelijke registratie van pauze tijden kunnen overhandigen. Dit om te voorkomen, dat werknemers niet of nauwelijks pauze krijgen.

Nieuw loongebouw in 2024

Loon is en blijft belangrijk. Hoewel er geprobeerd is om de verhogingen van het Wettelijk Minimumloon goed te verwerken in het nieuwe loongebouw per 1-1-2024 het verschil tussen de zwaarte van de functies en de werkervaring overeind te houden, is het belangrijk om een toekomst bestendig loongebouw te hebben. Een loongebouw wat past bij de functies in de horeca, bij de vakkennis die werknemers hebben en de ervaring die ze opbouwen. Er moet voldoende aantrekkelijk perspectief zijn, zodat het werken in de horeca ook na verloop van tijd aantrekkelijk blijft. Wanneer werknemers zich ontwikkelen, moet zich dat ook uitbetalen.

Gedurende de looptijd van deze cao zullen wij op basis van het loongebouw 1-1-2024 komen met een nieuw loongebouw, dat aan al deze eisen voldoet. Dit zullen wij ontwikkelen met inbreng van jullie, zodat het ook echt aansluit bij de praktijk.

Het woord is nu aan jou

Het is belangrijk om te weten of jij kan instemmen met dit resultaat. Leden krijgen een aparte mail met de stemming. Stemmen kan tot 18 december. Er is pas een nieuwe cao Horeca als de meerderheid van de leden akkoord is met dit voorstel.

Cao-online

Los van de stemming zijn wij heel benieuwd wat je van dit resultaat vind. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar de cao-pagina Horeca en laat het ons weten!Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error