A.s.r. Het Andere Pensioen

Na veelvuldig en intensief onderhandelen is er een resultaat over jullie nieuwe pensioenregeling. In deze nieuwsbrief meer over de inhoud en een uitnodiging voor ons webinar.
Na veelvuldig en intensief onderhandelen is er een resultaat over jullie nieuwe pensioenregeling. In deze nieuwsbrief meer over de inhoud en een uitnodiging voor onze webinar.

Wat voorafging
De huidige pensioenregeling bij a.s.r. is een zogeheten verzekerde DB-regeling. De pensioenuitkomst is gegarandeerd en deze garanties zijn kostbaar. A.s.r. heeft tijdens de vorige cao-onderhandelingen al aangegeven over te willen stappen naar een nieuwe regeling, gebaseerd op individuele spaarpotjes. De voorkeur voor vakorganisaties lag bij een collectieve regeling. Zoals tijdens ons vorige webinar toegelicht, bleek dat niet haalbaar en zijn we in onderhandeling gegaan over een IDC-pensioenregeling. De wens om te komen tot een passende IDC-regeling heeft de nodige tijd gekost. Je verschuift immers het risico van de werkgever (onzekerheid over de benodigde premie voor het toegezegde resultaat) naar de individuele werknemer (onzekerheid over het resultaat van de ingelegde premie). De IDC-regeling heeft echter wel minder premie nodig om tot een vergelijkbaar te verwachten pensioenresultaat te komen. Na een lange periode met vele gesprekken over jullie pensioenregeling zijn we tot een gezamenlijk onderhandelingsresultaat over een IDC-regeling gekomen. Vanwege onder andere specifieke uitgangspunten in de nieuwe regeling, zoals een 1% staffel, extra financiële ruimte van a.s.r. en een verlaging van de werknemerspremie hebben wij deze afspraak kunnen maken. 

Webinar
Het bereikte resultaat lichten wij jullie graag toe en via een webinar op maandag 28 september. Dit webinar wordt door de gezamenlijke vakbonden gegeven en uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Er zijn op 28 september twee bijeenkomsten gepland.
  • 28 september van 14:30 uur – 15:30 uur
  • 28 september van 16:00 uur – 17:00 uur
Aanmelden kan door het sturen van een mail naar t.westerink@cnvvakmensen.nl onder vermelding van je naam en het tijdstip waarop je deel wilt nemen. Je ontvangt dan per mail de link naar het webinar via Microsoft teams. Deze link is exclusief voor leden van de vakbond. Het webinar staat dus niet open voor niet-leden. Collega’s zijn vrij om ook lid worden van de vakbond en daar hun voordeel mee doen.

A.s.r. geeft ook een toelichting door middel van een webinar op donderdag 24 september van 14.00 – 15.00 uur. Vergeet je ook daar niet voor aan te melden.

Stemmen
Uiteraard ben jij aan zet. Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden. Veel informatie over de regeling is te vinden op infonet, daar is de regeling, toelichting en een Q&A te vinden. Stel daarnaast je vragen in de Webinars of per mail. De stemming over het resultaat loopt van 28 september tot en met 13 oktober 12:00 uur. De link naar het stemformulier ontvang je tegen die tijd.

Het resultaat op hoofdlijnen
(
in de bijlage tref je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat aan)
  • De looptijd van de regeling is 5 jaar (1 januari 2021 tot en met 31 december 2025).
  • A.s.r. hanteert 100% van een premiestaffel die gebaseerd is op 1% rekenrente met een ambitieniveau van 1,875% opbouw. In de bijlage kun je zien welke premie voor jouw leeftijdscategorie wordt afgedragen.
  • De eigen bijdrage van de deelnemer bedraagt vanaf 1 januari 2021 4,5% van de pensioengrondslag. De werkgever betaalt de rest, wat voor 2021 naar verwachting circa 29,0% van de pensioengrondslag zal bedragen.
  • Het pensioengevend salaris, de pensioenleeftijd, de franchise en het maximumsalaris blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige pensioenregeling.
  • Het partner- en wezenpensioen wordt tijdens het dienstverband op risicobasis verzekerd, cf. de middelloonsystematiek met opbouwpercentages van 1,313% voor het partnerpensioen en 0,263% voor het wezenpensioen. Als onderdeel van de zorgplicht worden medewerkers van a.s.r. bij uitdiensttreding schriftelijk geïnformeerd over de uitruilmogelijkheden en de consequenties van uitdiensttreding met betrekking tot partner- en wezenpensioen.
  • Partijen gaan ervan uit dat de overeengekomen progressieve staffel gehandhaafd blijft bij invoering van het Pensioenakkoord. Mocht dit door de uitwerking van wet- en regelgeving niet mogelijk zijn, dan worden werknemers hiervoor gecompenseerd gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst.
  • De opgebouwde aanspraken (incl. overrente 2018) tot 1 januari 2021 blijven gegarandeerd en worden niet overgedragen naar Het Andere Pensioen. De voorwaardelijke indexatie van de tot 1 januari 2021 opgebouwde aanspraken blijft ongewijzigd en wordt gefinancierd vanuit het toeslagdepot, zolang de middelen daarin toereikend zijn.
  • Partijen realiseren zich dat de waardevastheid van de opgebouwde rechten op termijn onder druk kan komen te staan. Om die reden starten a.s.r. en de vakorganisaties begin 2021 gesprekken om te zoeken naar een oplossing om de waardevastheid te verbeteren in de periode 2021 tot en met 2025.
Bijgaand tref je tevens een overzicht aan van de verschillen/veranderingen tussen de huidige en de nieuwe regeling. Wij begrijpen dat je vooral wilt weten wat de nieuwe regeling specifiek voor jou betekent. A.s.r. zal dat te zijner tijd voor jou inzichtelijk maken. Voor nu wordt inzicht gegeven via maatmannen; deze zullen ook tijdens het webinar worden toegelicht.

Kortom: we hebben een resultaat. Meld je voor een verdere toelichting aan voor het webinar. Als je nu al vragen hebt, stel deze dan in de aanmeldingsmail. Dan komen we er tijdens het webinar of per mail op terug.

Nog geen lid?
Is je collega nog geen lid? Wijs je collega dan op de voordelen van ons lidmaatschap op: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap. Als lid ben je snel op de hoogte van onze gesprekken bij a.s.r. nu over pensioen en straks over de cao. Sluit je aan voor 28 september en je kan direct aansluiten bij de webinar en meestemmen.

CNV Vakmensen
Tamara Westerink, bestuurder

Downloads