Woondiensten: Iedereen wacht op Aedes….!

Aedes geeft vooralsnog niet thuis en is nog niet bereid om aanvulling op de cao af te spreken. Dringende oproep aan Aedes om alsnog de regie te pakken. De uitslag van de vragenlijst ondersteunt deze dringende oproep. Op bedrijfsniveau ontstaan enorme verschillen.

Geen mandaat van Aedes

Het nieuws dat de corporatiewerkgevers, verenigd in brancheorganisatie Aedes, geen aanvulling op de cao Woondiensten willen afspreken is inmiddels alom bekend. Het Aedes-bestuur heeft haar onderhandelingsdelegatie geen mandaat gegeven om met de vakbonden over een dergelijke aanvulling te praten. In hun reactie geven werkgevers aan de signalen van de vakbonden wél te herkennen. Het gaat dan om signalen over de koopkracht van medewerkers die enorm onder druk staat. Over krapte op de arbeidsmarkt en vacatures die steeds moeilijker te vervullen zijn. En over toegenomen psychosociale arbeidsbelasting.

Medewerkers komen in de knel

Ondertussen bereiken ons regelmatig berichten van medewerkers (met name in de lagere loonschalen) die de eindjes financieel niet meer aan elkaar kunnen knopen. En voor wie de drempel om dit te melden bij hun leidinggevende (zoals Aedes adviseert) toch écht te hoog is. Of berichten over wat er nu gebeurt in individuele corporaties. Omdat Aedes geen regie neemt, ontstaan er op bedrijfsniveau enorme verschillen. Zo is er in heel veel corporaties niets extra’s voor de medewerkers geregeld. Terwijl in andere corporaties een hogere vergoeding of een eenmalig bedrag wordt gegeven. Dit laatste tot wel 2.500,- euro netto! Dat is heel fijn voor de collega’s die het betreft, maar eigenlijk is het heel slecht dat de verschillen zó groot zijn. Het lijkt erop dat je, op dit moment, afhankelijk bent van wie je treft als directeur/bestuurder in de corporatie of je tegemoet gekomen wordt in deze moeilijke tijd.

Iedereen wacht op Aedes

Om meer zicht te krijgen op wat er momenteel binnen de individuele corporaties aan extra’s geboden wordt, vroegen we jullie een vragenlijstje in te vullen. Dat is door een groot aantal corporatiemedewerkers gedaan; bijna 1500 medewerkers uit vrijwel alle corporaties vulden het vragenlijstje in.

Uit de resultaten blijkt dat in 16,5% van de corporaties na 1 juli iets extra’s is afgesproken bovenop de cao. Het gaat dan met name om een 13e maand, een eindejaarsuitkering of een eenmalige uitkering. Of om hogere vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer of thuiswerken. In 83,5% van de corporaties is er niets extra’s afgesproken. In ruim 23% van deze corporaties is daar nog wel discussie over, bijvoorbeeld met de ondernemingsraad. Maar in het overgrote deel van deze groep (bijna 77%) is de reden hiervoor dat de werkgever wacht op wat Aedes doet en/of dat de werkgever sowieso geen extra’s boven de cao wil bieden. Conclusie: een extraatje moet door cao-partijen afgesproken worden en iedereen wacht op Aedes!

Dringende oproep aan Aedes

Als vakbonden zullen wij nogmaals een dringend beroep doen op Aedes om met ons in gesprek te gaan over een crisisaanvulling op de cao. Aedes moet zich realiseren dat de loonsverhoging van 2,4% die corporatiemedewerkers per 1 januari 2023 gaan krijgen (en waar ruim twee-derde van het personeel door het aanpassingsbedrag maar 1,5% aan over houdt) in schril contrast staat met de huidige inflatie. En ook met de gemiddelde loonsverhoging van 3,7% voor 2023 in Nederland. Een gemiddelde loonstijging die door het Centraal Planbureau een opvallend beperkte toename wordt genoemd, gezien de krappe arbeidsmarkt.

Ook een dringende oproep aan jullie

Zoals gezegd, zullen wij nogmaals een dringend beroep doen op Aedes. Waarschijnlijk moeten we dan weer even op antwoord wachten. En, zoals je weet, kunnen wij niet toveren. In de tussentijd kun jij ons helpen. Het geluid van de werkvloer is ook nu heel erg belangrijk! Bespreek het met je collega’s en laat ons weten wat er op de werkvloer gebeurt. Vraag je directeur/bestuurder of hij/zij contact opneemt met Aedes; het is zijn/haar club die momenteel weigert over een aanvulling te praten!

Het is aan Aedes om de regie te pakken, zodat voor alle medewerkers in de sector Woondiensten een aanvulling geregeld wordt.

Informatie verlofsparen

De verruiming van het verlofsparen gaat in per 1 januari 2023. Helaas heeft de publicatie van de regeling verlofsparen vertraging opgelopen. Cao-partijen streven ernaar de regeling in het eerste kwartaal van 2023 te publiceren op hun websites. Zij vinden het belangrijk dat corporaties voldoende tijd hebben om de regeling te implementeren en dat werknemers tijd krijgen om bewuste keuzes te maken rondom verlofsparen. Deze ruimte is er binnen de kaders van de nog nader uit te werken regeling. In de regeling wordt namelijk opgenomen dat de werkgever een keuzeronde (maand) moet vaststellen waarin de werknemer kan aangeven of, en zo ja, hoe hij gebruik wenst te maken van het verlofsparen. De werkgever kan dit laten samenvallen met de keuzeronde van het Woondiensten Cafetaria Systeem (WCS). Dat ligt voor de hand omdat het verlofsparen nauwe samenhang kan hebben met het Woondiensten Cafetaria Systeem. Bovenwettelijke uren die je bijvoorbeeld aankoopt via het Woondiensten Cafetaria Systeem kan je als bron voor het verlofsparen gebruiken.

De meeste corporaties hebben januari als keuzeronde voor het Woondiensten Cafetaria Systeem vastgesteld. Als deze corporaties ervoor kiezen de keuzeronde voor het Verlofsparen te laten samenvallen met de keuzeronde voor het Woondiensten Cafetaria Systeem, dan zullen zij dit jaar een extra keuzeronde voor het Verlofsparen moeten vaststellen. Dit omdat werknemers het recht hebben om in 2023 in te stappen in de regeling Verlofsparen. Corporaties mogen zelf bepalen in welke maand deze extra keuzeronde plaatsvindt. Er zijn ook corporaties die januari tot en met december als keuzeronde hebben vastgesteld voor het Woondiensten Cafetaria Systeem. Als deze corporaties voor het Verlofsparen ook willen aansluiten bij deze keuzeronde, dan hoeven zij natuurlijk geen extra keuzeronde vast te stellen. Immers deze loopt al van januari tot en met december.

CNV Geldzorg

CNV Vakmensen wil graag in overleg met Aedes afspraken maken over financiële aanvullingen op de cao. Maar CNV doet meer. Voor meer inzicht in het eigen huishoudboekje kunnen medewerkers in de sector Woondiensten gebruik maken van de diensten van CNV Geldzorg (onderdeel van CNV Vakmensen). Ga aan de slag en vind het antwoord op de vraag ‘hoe financieel fit ben jij?’.

Meer weten? Ga naar de website:  https://www.cnvgeldzorg.nl/financieel-fit/woondiensten/ 

Meepraten en reageren

Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao Woondiensten | CNV Vakmensen

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op www.cnv-ledenwerven.nl.

Kerstwens:

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen!

Fijne feestdagen gewenst.

Namens CNV Vakmensen,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 19 87
E  r.heins@cnvvakmensen.nl

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error