Overleg Woondiensten opent met het Geluid van de Werkvloer

De 6e onderhandelingsronde voor de cao Woondiensten opende met het Geluid van de Werkvloer. Aedes werd verrast door overhandiging door de vakbonden van de indringende boodschap van de werkvloer. Aedes is aan zet voor een passend antwoord. Ook na weer een dag onderhandelen blijft de loonparagraaf het grootste struikelblok. Kloof tussen vakbonden en Aedes is nog steeds groot.

Dringende oproep aan Aedes

De 6e onderhandelingsdag cao Woondiensten op woensdag 16 februari startte met een duidelijke boodschap aan Aedes. De kaderleden uit de vakbondsdelegaties overhandigden op krachtige wijze het boekwerkje "Het Geluid van de Werkvloer" aan de verraste delegatie van Aedes. "Zuur, schokkend, waardeloos, verdrietig, respectloos; het zijn woorden die in dit boekwerkje telkens terugkomen. Woorden van onze achterban, jullie werknemers, die de waardering in deze woorden voor de opstelling van Aedes in dit onderhandelingstraject uitdrukken": aldus Nicole Geerts, lid van de vakbondsdelegatie.
De kaderleden deden de dringende oproep aan Aedes om het tijdschrift goed te lezen en aan de oproep van medewerkers om over de brug te komen, gehoor te geven.

Het Geluid van de werkvloer

In de afgelopen periode verzamelden vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie de reacties van hun achterban op het totaalbod van Aedes. Onder leden en niet-leden bleek er grote onvrede te bestaan over de opstelling van Aedes. De mailboxen van de vakbonden stroomden vol. Het resulteerde uiteindelijk in een 54-pagina's tellend boekwerkje (op de cao-pagina tref je het tijdschrift Het Geluid van de Werkvloer aan).
Het boekwerkje is een brede verzameling reacties vanuit alle geledingen binnen de sector Woondiensten. De verhuurmakelaar, allround onderhoudsmonteur, administrateur, medewerker KCC, medewerker vastgoedbeheer enz. geven allemaal hun reactie op de opstelling van Aedes in de voorgaande rondes. De reacties zijn geanonimiseerd en vervolgens ongecensureerd opgenomen. De veelheid, diversiteit en indringende reacties laten aan duidelijkheid niets te wensen over! Het is nu aan Aedes om in klinkende munt een passend antwoord te geven op Het Geluid van de Werkvloer.
Deel het document, bespreek het met je collega of met mij als bestuurder. Ook wij blijven uiteraard benieuwd naar jouw reactie. Blijf je reactie op de cao-onderhandelingen met ons delen op onze cao-pagina of via mail: r.heins@cnvvakmensen.nl 

Loonparagraaf: grootste struikelblok

De loonparagraaf blijft het grootste struikelblok. Vakbonden wezen in de discussie over de loonparagraaf op de uitzonderlijke periode. Sinds oktober is het alleen maar lastiger geworden voor de gemiddelde corporatiemedewerker om zijn uitgavenpatroon op peil te houden. De inflatie is sindsdien fors gestegen. Ondanks corona zijn de werkzaamheden onverminderd doorgegaan en is voor velen de werkdruk alleen maar toegenomen. De gezamenlijke vakbonden spraken uit één mond en kwamen met een gezamenlijke loonvraag. De structurele loonvraag die de vakbonden op tafel legden bestaat uit verschillende elementen en heeft betrekking op een cao-looptijd van 1 jaar:
  • structurele loonsverhoging per 1 januari 2022.
  • structureel loonvraag bestaande uit procenten en centen.
  • het in de cao-periode buiten beschouwing laten van het aanpassingsbedrag.
De bonden vragen een structurele loonsverhoging van 2,7% + €75 bruto. Voor een medewerker eind loonschaal H, die vóór 1 augustus 2018 in dienst getreden is, zou zijn maandsalaris van €4.141 bruto naar €4328 bruto gaan. Gezien de uitzonderlijke periode willen de vakbonden het aanpassingbedarg niet in mindering brengen.
De reactie van Aedes was klip en klaar: nee, nee. Aedes gaat niet akkoord met een structurele loonsverhoging bestaande uit centen en procenten. Ook in het buiten beschouwing laten van het aanpassingsbedrag gaat Aedes niet mee. Aedes houdt vast aan een cao met een looptijd van 2 jaar. Zij stelt het volgende voor:
  • per 1 juli 2022: een structurele loonsverhoging van 2,5%.
  • Per 1 januari 2023: een structurele loonsverhoging van 2,2%.
  • Daarnaast een éénmalige uitkering van €600 bruto.
Kortom: vakbonden en Aedes liggen nog ver uit elkaar.

Hobbels

Aan vakbondszijde hadden wij voorafgaand aan deze onderhandelingsronde een viertal thema’s gesignaleerd waarop we tegen ‘hobbels’ aanlopen. Te weten: verlofsparen, hybride werken, instapschalen en loon. Op een aantal punten werden stappen gezet en is afgesproken dat er in de komende weken wordt geprobeerd tot een gezamenlijke uitwerking te komen. Zoals de laatste jaren steeds het geval is, (b)lijkt de loonontwikkeling wéér de ‘bottleneck’ te zijn.

Generatiepact

Nu het langer duurt dan we hadden gehoopt om tot een nieuwe cao te komen, vinden cao-partijen het belangrijk dat duidelijk is wat dit voor gevolgen heeft voor medewerkers die deel zouden willen nemen aan het Generatiepact. Na de vijfde onderhandelingsronde heeft Aedes gecommuniceerd dat aanvragen van medewerkers (die uiterlijk 1 mei 2022 voldoen aan de criteria tot deelname aan het pact) zijn komen te vervallen. Ook heeft Aedes gecommuniceerd dat nieuwe aanvragen niet meer kunnen worden ingediend.
Op dit moment wordt er in de cao-onderhandelingen nog gesproken over het Generatiepact. Tijdens de zesde onderhandelingsronde is het volgende afgesproken:
  • als er in een nieuwe cao afspraken staan over de verlenging van het Generatiepact, zullen werkgevers coulant omgaan met de aanvragen die medewerkers voor 1 januari 2022 hebben gedaan; deze aanvragen worden beschouwd als “geparkeerd” (en niet als ‘vervallen’ zoals eerder gemeld). In het geval deelname aan het Generatiepact in een nieuwe cao mogelijk is, start de aanvraagtermijn van vier maanden niet opnieuw, maar wordt deze verminderd met het deel van de aanvraagtermijn dat al in 2021 is verstreken. Wel moet er rekening gehouden worden met enige voorbereidingstijd. De aanvraagtermijn die overblijft is (maximaal) twee maanden. Dit geeft de werkgever de tijd om alles goed voor te bereiden en te zorgen voor vervanging.
  • Als er in een nieuwe cao-afspraken staan over de verlenging van het Generatiepact, zullen werkgevers ook voor medewerkers die nog geen aanvraag hebben ingediend maar inmiddels wel 63 jaar of ouder zijn en die graag willen deelnemen aan het pact, coulance betrachten. Deze medewerkers kunnen vanaf het moment van het bereiken van het cao-akkoord een aanvraag indienen. Voor hen geldt een verkorte aanvraagtermijn van twee maanden die ingaat vanaf het moment van (opnieuw) indienen van hun aanvraag mits zij hun aanvraag uiterlijk binnen een maand na bereiken van het cao-akkoord indienen.
  • Zolang een mogelijke verlenging van het Generatiepact onderdeel is van de cao-onderhandelingen, is er nog geen sprake van ‘herleving’ van het recht om extra roostervrije uren te kunnen kopen van het ILO B individueel loopbaanontwikkelingsbudget.

Voorbeeld

Piet heeft vóór 1 januari 2022 (datum: per 1 oktober 2021) een aanvraag ingediend om deel te nemen aan het pact. Het pact zou, na het doorlopen van de aanvraagtermijn van vier maanden, ingaan per 1 februari 2022. Zijn aanvraag is komen te vervallen omdat cao-partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao. Cao-partijen hebben afgesproken dat als er een nieuwe cao komt waar het pact onderdeel van is, Piet niet opnieuw de volledige aanvraagtermijn van vier maanden hoeft te doorlopen. Hij mag de periode van de aanvraagtermijn die hij al heeft doorlopen in 2021 (drie maanden) aftrekken van de volledige aanvraagtermijn van vier maanden. De resterende aanvraagperiode gaat lopen vanaf het moment dat het cao-akkoord is bereikt en is vastgesteld op een maximum resterende aanvraagperiode van twee maanden. Piet kan dus in ieder geval vanaf twee maanden na het bereiken van een akkoord gaan deelnemen aan het pact.

Blijf reageren!

De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 16 maart a.s. Cao-partijen zijn er nog lang niet. Blijf reageren op de cao-pagina van onze nieuwe website. Deel er jouw vragen en opmerkingen over de onderhandelingen.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie, en
Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl