Leden Woondiensten stemmen in met ultiem bod

De vakbondsleden hebben zich in meerderheid uitgesproken vóór de totstandkoming van een cao. Ook het bestuur van Aedes is formeel akkoord gegaan. De nieuwe cao Woondiensten is een feit. Er is nog veel werk aan de winkel. Teksten en afspraken moeten uitgewerkt worden. Ondanks de nieuwe cao is er geen reden voor een juichstemming.

Het woord was aan de leden: de leden hebben gesproken

In een schriftelijke ledenraadpleging heeft CNV Vakmensen het ultieme bod van Aedes voor de cao Woondiensten neutraal aan de leden ter stemming voorgelegd. Er was sprake van een ultiem bod: cao-partijen hadden geen overeenstemming bereikt. Het was een bod met plussen en minnen. In de periode 17 maart t/m 8 april 2022 konden leden hun stem uitbrengen.

De uitslag is bekend. Een ruime meerderheid van de leden die heeft gestemd, heeft voor het ultieme bod van Aedes gestemd. 68% van de stemmende leden was vóór het ultieme bod van Aedes, 32% was tegen. Met de kaderleden in de cao+-commissie is de uitkomst van de schriftelijke ledenraadpleging besproken. De cao+-commissie Woondiensten neemt de uitslag van de ledenraadpleging over. CNV Vakmensen stemt dus in met de totstandkoming van een nieuwe cao.
Ook bij FNV Bouwen & Wonen en De Unie hebben de leden in ruime meerderheid vóór de totstandkoming van een nieuwe cao gestemd.

Nieuwe cao Woondiensten is een feit

Het bestuur van Aedes heeft zich op dinsdagavond 12 april jl. formeel akkoord. Daarmee is de nieuwe cao, met een looptijd van 2 jaar (2022 en 2023) een feit. De komende tijd gaan cao-partijen aan de slag met het uitwerken van de afspraken.

Veel werk aan de winkel

De totstandkoming van een nieuwe cao betekent niet, dat cao-partijen nu op hun lauweren kunnen gaan rusten. De komende tijd gaan cao-partijen aan de slag met het uitwerken van teksten en afspraken. Op 26 april a.s. komen cao-partijen daarvoor weer bij elkaar.

Aandacht voor de zorg onder de leden

In het huidige tijdsbestek biedt de totstandkoming van een nieuwe cao in de sector Woondiensten stabiliteit. De cao bevat mooie afspraken voor uiteenlopende doelgroepen en leeftijdscategorieën.
Echter, de totstandkoming van een nieuwe cao voor de Woondiensten is geen reden voor een juichstemming. Zowel door de voorstemmers als de tegenstemmers zijn kritische kanttekeningen bij het ultieme bod geplaatst. Vóór-en tegenstemmers hebben grote moeite met/zorgen over:
  • de hoogte van het loonbod-met name voor het jaar 2023, in combinatie met het in stand blijven van het aanpassingsbedrag;
  • een looptijd van de cao van 2 jaar in combinatie met de fors oplopende inflatie;
  • het ontbreken van minimum-bepaling in de cao over de woon-werkvergoeding;
  • de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk kunnen vervullen van sommige vacatures.

Vinger aan de pols

CNV Vakmensen heeft de zorgen van de leden met Aedes gedeeld. Graag wil CNV Vakmensen met Aedes op korte termijn over bovengenoemde knelpunten het overleg voeren. De voorgelegde vraag is: “hoe kunnen we als cao-partijen de komende twee jaar, in een omgeving die volop in beweging is de vinger aan de pols houden”.  Wat CNV Vakmensen betreft ligt daar voor cao-partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Digitale bijeenkomst op donderdag 21 april a.s.

De leden hebben hun stem uitgebracht. Het werk gaat door. Voor de leden die terug willen kijken op het cao-traject èn voor de leden die vooruit willen kijken organiseer ik op donderdag 21 april a.s. om 15.00 uur een digitale bijeenkomst. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën: je bent van harte welkom. Meld je aan door te mailen naar: r.heins@cnvvakmensen.nl Aanmelden kan tot uiterljk woensdag 20 april, 12.00 uur. 

Generatiepact Woondiensten

Met de totstandkoming van de nieuwe cao is ook het generatiepact definitief verlengd.
  • Medewerkers van wie de aanvraag tot deelname aan het generatiepact was “geparkeerd”, hoeven niet opnieuw de aanvraagtermijn van 4 maanden te doorlopen. Deze aanvraagtermijn wordt verminderd met het deel van de aanvraagtermijn dat al in 2021 is verstreken. Wel moet er rekening gehouden worden met enige voorbereidingstijd. De aanvraagtermijn die overblijft is (maximaal) 2 maanden gerekend vanaf 13 april 2022. Dit geeft de werkgever de tijd om alles goed voor te bereiden en te zorgen voor vervanging.
  • Voor de groep medewerkers die nog geen aanvraag tot deelname had ingediend, op dit moment (13 april 2022) 63 jaar of ouder is en graag wil deel te nemen aan het pact geldt het volgende. Deze medewerkers kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. Voor hen geldt een verkorte aanvraagtermijn van 2 maanden die ingaat vanaf het moment van (opnieuw) indienen van hun aanvraag mits zij hun aanvraag voor 13 mei 2022 indienen.
  • Voor alle overige situaties blijft de aanvraagtermijn 4 maanden.

Wil je reageren of heb je vragen?

Wil je hier vast op reageren of heb je een vraag? Ga dan naar de cao-pagina. Je kunt op de cao-pagina het hele cao-traject nalezen en tijdens alle fases reageren of je vraag stellen. Ook jouw collega die geen lid is kan reageren. Krijg je dit per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ "Woondiensten" in de zoekbalk. CNV Vakmensen wenst jullie goede Paasdagen toe!

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie,
en Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl