Hier is de nieuwe cao Woondiensten!

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de tekst van de cao Woondiensten 2022-2023. De tekst van de cao is te vinden op onze cao-pagina. Naast de cao-tekst zijn er diverse andere documenten beschikbaar. Hierover lees je meer in deze nieuwsbrief. Alle genoemde documenten staan op onze cao-pagina.

Ga hier naar de cao-pagina voor alle downloads

Reglement Generatiepact Woondiensten

Cao-partijen hebben het Generatiepact verlengd tot 1 april 2025. Nieuw is dat corporaties, in overleg met de ondernemingsraad, de vrijheid hebben om, in positieve zin voor de medewerkers van de corporatie, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar. Bovendien kunnen zij nu ook een andere variant kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen. Corporaties zijn niet verplicht van deze verruiming gebruik te maken. Maar als ze, in overleg met de ondernemingsraad, gebruik maken van die mogelijkheid dan gelden de alternatieve instapleeftijd en variant(en) voor alle medewerkers van de corporatie. Het betreft hier dus geen individueel maatwerk.
Dit reglement is goedgekeurd door de belastingdienst. In het reglement is ook een nieuwe versie van de aanvulling op de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Corporaties zijn in de cao Woondiensten 2022-2023 verplicht om in overleg met de ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd-en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen. Cao-partijen hebben een leidraad gemaakt voor het overleg hierover tussen het bestuur en de ondernemingsraad van corporaties.

Flexibele arbeid (uitzendwerk, detachering en payroll)

Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers in dienst van de woningcorporatie.
Dit is geregeld in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en voor zover van toepassing artikel 16 van de NBBU en ABU-cao. Werkgevers moeten zich, op basis van artikel 2.7 cao Woondiensten, ervan vergewissen dat dit ook echt gebeurd is. Corporaties kunnen deze vergewisplicht nakomen door de verklaring inlenersbeloning in te vullen die cao-partijen hebben opgesteld.

Model arbeidsovereenkomst

In de cao Woondiensten 2022-2023 is een nieuwe versie van de model arbeidsovereenkomst opgenomen. Deze is aangepast naar aanleiding van de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus 2022 van kracht is.

Regeling verruiming verlofsparen

In het najaar van 2022 publiceren cao-partijen een regeling over de verruiming van het verlofsparen. Die verruiming gaat in per 1 januari 2023.

PSA-Campagne ‘TOP’ voor OR-leden van start

Hoe gaat jouw corporatie om met werkdruk, stress en agressie? Hoe worden de oorzaken binnen de organisatie aangepakt? Hoe ga jij een open gesprek aan? Hoe doe je onderzoek? Welke preventieve maatregelen leverden veel op? Hoe pakt jouw corporatie dit probleem aan? Allemaal onderwerpen van de campagne die binnenkort start met een webinar.

1. Aandacht voor werkdruk en agressie
In september start een TOP campane voor werkgevers en or-leden. Daarmee willen we de cao-afspraken over werkdruk en agressie nog eens onder de aandacht brengen. Dat doen we door vooral veel van elkaar te leren en voorbeelden te delen die de werkdruk, stress en agressie, geweld en grensoverschrijdend gedrag bij de bron aanpakken. De campagne wordt in opdracht van cao-partijen uitgevoerd door FLOW (het leren en ontwikkelingsfonds in de sector).

2. Inspirerende webinar op 20 september
We trappen de campagne af met een inspirerend webinar op 20 september 2022 van 10.00-12.00 uur. Verrassende sprekers gaan in op werkdruk en agressie en laten je net even anders kijken. Ben jij lid van de OR? Mis het dan niet!

Bekijk het complete programma en meld je aan op de website van FLOW: https://flowweb.nl/top. Van harte bij jullie aanbevolen.

Wil je reageren of heb je vragen?

Wil je hier vast op reageren of heb je een vraag? Ga dan naar de cao-pagina. Je kunt op de cao-pagina het hele cao-traject nalezen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ "Woondiensten" in de zoekbalk. Ook jouw collega die geen lid is kan reageren. 

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie,
en Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl