Cao Woondiensten: ultiem bod van Aedes

Na intensieve en lange onderhandelingsdag legt Aedes een ultiem bod op tafel. Hiermee informeren wij jou over de ins en outs van het ultieme bod. CNV Vakmensen gaat graag het gesprek met de achterban aan.

7e onderhandelingsronde

Op woensdag 16 maart vond de zevende onderhandelingsronde plaats. Het was een lange en intensieve onderhandelingsdag. Door beide partijen zijn forse stappen gezet om tot een akkoord te komen. Ondanks alle inzet en creativiteit zijn partijen er niet in geslaagd om tot overeenstemming te komen. Uiteindelijk heeft Aedes een ultiem bod op tafel gelegd. Een bod met plussen en minnen.

Ultiem wil zeggen: Aedes heeft de grens van haar mandaat bereikt.

Ultiem bod

Het ultieme bod van Aedes ziet er als volgt uit:

 • Een cao met een looptijd van 2 jaar (1 januari 2022 – 31 december 2023).
 • Twee structurele loonsverhogingen:
  1. 3% per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht)
  2. 2,4% per 1 januari 2023
 • Doorgaan met het Generatiepact Woondiensten voor de duur van 3 jaar en 3 maanden waarbij corporaties de vrijheid hebben om, in positieve zin voor de medewerker, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar en ook een andere variant kunnen kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen.
 • De mogelijkheid voor de werknemer om meer verlofuren te sparen voor bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, een sabbatical, mantelzorg, langdurend zorgverlof.
 • Recht op onbetaald verlof (waarbij de werkgever zijn deel van de pensioenpremie doorbetaalt).
 • Aanvulling UWV-uitkering tot 85% van het loon tijdens aanvullend geboorteverlof.
 • Mogelijkheid voor werkgever om feestdagen aan te wijzen in overleg met de Ondernemingsraad die de medewerker mag ruilen voor een andere feestelijke dag.
 • Recht voor de medewerker om toekomstig loopbaanontwikkelingsbudget op te nemen.
 • Voor nieuwe medewerkers vanaf indiensttreding recht op individueel loopbaanontwikkelingsbudget.
 • Integrale campagne “Leren en ontwikkelen” medewerker, leidinggevende, werkgever en corporatie via scholingsfonds FLOW.
 • Verplichting voor corporaties om in overleg met de Ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen.
 • Cao-partijen zullen ook een leidraad ontwikkelen voor corporaties die zij gebruiken bij de ontwikkeling van hun beleid wat betreft tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
 • Continuering van de thuiswerkvergoeding van € 2 per thuisgewerkte dag tot en met 31 december 2023.
 • Gezamenlijk onderzoek naar een ‘waar je werkt’-beleid gericht op het faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken en het stimuleren van duurzame keuzes voor reizen voor het werk. Daarbij worden verschillende vergoedingen betrokken, zoals de woon/werk tegemoetkoming, zakelijke kilometervergoeding en thuiswerkvergoeding. Het onderzoek wordt gefinancierd via FLOW.
 • Aanpassing van het recht op toeslag voor het werken buiten de normale werktijden (alleen van toepassing als dit in opdracht van de werkgever is).
 • Verlenging van de compensatie voor de PAWW-premie ter hoogte van 0,2%.
 • De werkgeversbijdrage voor vakbondswerk (artikel 11.2 cao Woondiensten) wordt verhoogd van 19 naar 21,74 euro.
 • Verlaging plaatsvervangingstoeslag van 10% naar 5% (voor medewerkers die na 1 juli 2022 starten met een plaatsvervanging).
 • Vergewisplicht corporaties wat betreft de beloning van uitzend-, detacherings- en payrollkrachten in lijn te brengen met afspraken die hierover zijn gemaakt in de uitzend-cao (ABU/NBBU) en in de wet.
 • Tevens wordt door cao-partijen een voorbeeld inlenersverklaring ter beschikking gesteld aan de branche die corporaties kunnen gebruiken bij de inhuur van uitzendkrachten.

Dit ultieme bod willen we uiteraard toelichten en nader met jullie bespreken. CNV Vakmensen gaat graag het gesprek met haar achterban aan. Volgende week worden jullie geïnformeerd over het hoe en wanneer. Ter voorbereiding van het gesprek met de achterban vindt eerst met betrokken kaderleden in de cao+-commissie Woondiensten afstemming plaats. 

Nadere informatie volgt.

Wil je reageren of heb je vragen?

Wil je hier vast op reageren of heb je een vraag? Ga dan naar de cao-pagina
Je kunt op de cao-pagina het hele cao-traject volgen en tijdens alle fases reageren of je vraag stellen. Ook jouw collega die geen lid is kan  reageren.  Krijg je dit per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en type "Woondiensten" in de zoekbalk.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie,
en Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl