Cao Woondiensten: met kater de Kerst in

Cao-partijen zijn er gisteren in de onderhandelingen over de cao Woondiensten niet uitgekomen. Heikele punten zijn: het loonbod en de instapsalarissen. Aedes morrelt aan het loongebouw, maar weigert over de aanpassingsbedragen te praten. Vakbonden gaan met een kater de Kerst in.

Loonbod

Hoewel werkgevers aan het eind van deze onderhandelingsronde hun loonbod opnieuw aanpasten was dit aan vakbondszijde geen reden voor enthousiasme.
Werkgevers bieden nu:

 • Tweejarige cao
 • een structurele verhoging van 2% per 1 juli 2022 en 1 juli 2023
 • Een éénmalige vergoeding van 400,- euro bruto in februari van beide jaren.

Een loonbod dat nog steeds schril afsteekt tegen:
De consumentenprijsindex (in november 5%) en het percentage waarmee de beloning van corporatiebestuurders verhoogd mag worden volgens de Wet Normering Topinkomens (maximaal 3,35%).

Dat tweederde van het corporatiepersoneel krijgt te maken met een aanpassingsbedrag van circa 0,9%. Voor deze groep betekent dit loonbod een salarisverhoging van slechts 1,1%. En van een éénmalige uitkering van 400,- euro bruto houdt een medewerker netto gemiddeld 240,- euro over. Dat is 20,- euro per maand.

Werkgevers brachten dit loonbod in de onderhandelingen overigens als een loonstijging van 5,4%. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet! Trap daar dus niet in! CNV Vakmensen is teleurgesteld. Aedes toont geen waardering voor de inzet van de medewerker in moeilijke omstandigheden. Ondanks de verzwaarde werkomstandigheden vanwege corona, de stevige inflatie en de afschaffing van de verhuurdersheffing ligt er geen robuuste loonsverhoging op tafel.

Aedes houdt vast aan het verlagen van de instapsalarissen

Voor nieuwe medewerkers stelt Aedes het volgende voor:

 • Onder het startsalaris van het reguliere gebouw 3 tredes van ieder 3 procent toevoegen (dat zijn nu 2 tredes van 2 procent).
 • Medewerkers kunnen maximaal 3 jaar in de instapsalarissen worden ingedeeld (nu 2 jaar).
 • De instapsalarissen worden voor vijf jaar bevroren (dit geldt niet voor het individuele salaris)

Vakbonden hebben grote bezwaren tegen het voorstel

Aedes morrelt hierbij aan de afspraken over het loongebouw zoals die in het onderhandelingsresultaat 2017/2018 zijn vastgelegd. In de cao 2017/2018 zijn afspraken gemaakt over het startniveau en het eindniveau van het loongebouw. Als onderdeel van de afspraken zijn toen de aanpassingsbedragen ingevoerd. Aedes stelt nu het startniveau ter discussie, daarmee ligt wat vakbonden betreft de discussie over het aanpassingsbedrag ook weer op tafel.

Concreet betekent het voorstel van Aedes in de eerste 3 jaar het volgende:

 • 1e jaar - 9% (nu - 4%)
 • 2e jaar - 6% (nu - 2%)
 • 3e jaar - 3% (nu regulier salaris)   

Voor een instapper in schaal E betekent dit over een periode van 3 jaar een verschil van ruim €3000,-.

 • Een medewerker doet er, als hij wordt aangenomen een jaar langer over om in het reguliere loongebouw te komen
 • Vervolgens wil Aedes de instapsalarissen voor 5 jaar bevriezen. Bij een jaarlijkse verhoging van 2% groeit wel het startsalaris. Maar het instapsalaris is bevroren. De instapper stapt dan niet in op 96%, niet op 91%, maar op 82%! van het reguliere loongebouw
 • Instapsalarissen en regulier loongebouw sluiten dan niet meer aan op elkaar. Bij de overstap van instapsalarissen naar regulier loongebouw ontstaat een loongat. Iemand die dan overstapt naar het reguliere loongebouw maakt een enorme sprong. Vakbond vrezen, dat als dat gaat gebeuren Aedes wel weer met een nieuw konijn uit de hoge hoed gaat komen. Aan de onderkant van het loongebouw komt Aedes dan ongetwijfeld weer met nieuwe voorstellen.

Vakbonden kunnen met deze verslechteringen niet instemmen.

Generatiepact

Ten aanzien van het Generatiepact maakten sociale partners eerder de afspraak dat medewerkers die uiterlijk 1 mei 2022 zouden voldoen aan de criteria (63 jaar en ouder en contract voor onbepaalde tijd) tot en met 31 december 2021 een aanvraag konden indienen onder de voorwaarde dat de aanvraagtermijn van vier maanden in acht genomen wordt en de effectuering van de aanvraag uiterlijk 1 mei 2022 in zou gaan. Dit om een vacuüm te voorkomen. Daarbij werd afgesproken dat, mocht het Generatiepact Woondiensten gecontinueerd worden, deze aanvragen na het verstrijken van die vier maanden gewoon gehonoreerd zouden worden. Mochten cao-partijen op 1 januari 2022 geen afspraken hebben gemaakt over de continuering van het Generatiepact Woondiensten dan zou de aanvraag vervallen.
Tijdens de vijfde onderhandelingsronde bleken ook werkgevers bereidheid te hebben om het Generatiepact te verlengen. Cao-partijen zouden op dit punt dus een akkoord kunnen hebben. Aan het eind van deze onderhandelingsronde meldden werkgevers echter, dat zij, nu de vakbonden niet akkoord wilden gaan met het totaalbod van werkgevers, zouden communiceren dat de lopende aanvragen voor het Generatiepact moesten vervallen. Vakbonden zijn van mening dat het feit dat er op dit punt overeenstemming zou kunnen zijn, impliceert dat de lopende aanvragen gehandhaafd moeten blijven totdat er een nieuwe cao is. Daarbij vinden vakbonden het ongehoord dat werkgevers hen hiermee chanteren. Werkgever laten de medewerkers die het betreft hiermee de dupe worden van het feit dat bonden niet akkoord wilden gaan met een totaalbod dat nog steeds onvoldoende is. Wij vertrouwen erop dat de corporatiemedewerkers heel goed begrijpen waarom wij dit ‘spelletje’ niet mee hebben willen spelen!

In het nieuwe jaar verder

Cao-partijen zijn er niet uit. In het nieuwe jaar gaan we verder. Blijf reageren op de cao-pagina Woondiensten van onze nieuwe website. Deel jouw vragen en opmerkingen over de onderhandelingen. 
Wij wensen jullie fijne feestdagen toe. Geniet ervan en voor 2022 wensen wij jullie een sprankelend en bovenal gezond 2022 toe!

Mede namens Ronald Everard
en Nicole Geerts, leden onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601987 / r.heins@cnvvakmensen.nl