Cao-overleg Woondiensten: Aedes zet rem op integraal bod

In de vierde onderhandelingsronde deed Aedes een integraal bod en zette er gelijk de rem op. Het stapje in het loonbod viel fors tegen. Tegen de verlenging van het generatiepact hebben werkgevers nog steeds niet volmondig ja gezegd. Om de instroom van jongeren te bevorderen houden werkgevers vast aan het fors verlagen van de instapsalarissen voor nieuwe medewerkers. Vakbonden houden hun eigen koers vast.

Integraal bod van Aedes

In de vierde onderhandelingsronde op woensdag 1 december deed Aedes een integraal bod. Een bod met de rem erop. Op het loon bewoog Aedes nauwelijks. In haar bod bracht Aedes voorbehouden aan.

  • Aedes is bereid om het Generatiepact met een periode van 3 jaar te verlengen, mits vakbonden akkoord gaan met het verlagen van de instapsalarissen voor nieuwe medewerkers.
  • Aedes is bereid om de thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag te continueren, mits er gezamenlijk onderzocht wordt of een "waar je werkt"-beleid interessant is voor onze sector.
  • Aedes is bereid om de werkgeversbijdragen voor het vakbondswerk te verhogen, mits vakbonden bereid zijn gezamenlijk met Aedes onderzoek te doen naar de wensen van corporatiemedewerkers op het terrein van arbeidsvoorwaarden.
CNV Vakmensen had grote moeite met deze handelwijze.

Teleurstellend loonbod

Het loonbod, dat Aedes deed was zeer teleurstellend. Als loonbod voor een tweejarige cao legde Aedes op tafel:

  • een structurele loonsverhoging van 1,65% per 1 juli 2021;
  • een structurele loonsverhoging van 1,65% per 1 juli 2022.
Daarmee maakt Aedes nauwelijks een beweging, in de vorige onderhandelingsronde bedroeg het loonbod 2 x 1,50%. Tevens houdt Aedes vast aan een loonsverhoging per 1 juli. Het loonbod staat in contrast met de hoogte van de inflatie, het feit dat op de loonsverhoging voor de eind-tredes in de schalen C t/m H nog een aanpassingsbedrag in mindering moet worden gebracht en de afgekondigde inkomensontwikkeling voor bestuurders in de sector.

De instroom van jongeren bevorderen

Zowel Aedes en vakbonden hechten eraan om de instroom van jongeren in de sector te bevorderen. Aedes is bereid om het Generatiepact met een periode van 3 jaar te verlengen. Samen met vakbonden wil Aedes werken aan de herbezetting van vrijgevallen formatie door jongeren. Het verlengen van het generatiepact wil Aedes niet zonder meer. Zij koppelt dat aan de voorwaarde dat vakbonden akkoord gaan met het Aedes-voorstel inzake de instapsalarissen. Een voorstel dat CNV Vakmensen niet ziet zitten.

Instapsalarissen

Aedes kwam met een uitgewerkt voorstel om de instapsalarissen voor schoolverlaters/nieuwe instromers te verlagen. Aedes geeft aan dat, in vergelijking tot andere sectoren in Nederland, de startsalarissen van jongeren te hoog zijn. Aedes verwacht dat corporaties meer jongeren gaan aannemen als de startsalarissen meer toegroeien naar het gemiddelde startsalaris in Nederland. CNV Vakmensen kan deze redenering niet volgen. In een krappe arbeidsmarkt, waarbij veel sectoren zitten te springen om jongeren zal je de sector Woondiensten aantrekkelijker moeten maken. Het verlagen van de instapsalarissen helpt daar niet bij.

Aedes stelt voor om voor nieuwe medewerkers niet twee tredes van twee procent toe te voegen (zoals nu), maar drie tredes van ieder 3 procent voor instapsalarissen (het instapsalaris start dus niet op 96 procent maar op 91 procent van de reguliere schaal). In plaats van maximaal 2 jaar kunnen nieuwe medewerkers maximaal 3 jaar in een instapsalaris zitten. Je doet er dus een jaar langer over om in de reguliere schaal te komen. Bovendien stelt Aedes voor om de instapsalarissen 5 jaar lang te bevriezen, waardoor de instapsalarissen nog meer uit de pas gaan lopen. Met dit voorstel toont Aedes weinig historisch besef. Zij morrelt aan de afspraken die in 2018 gemaakt zijn over het loongebouw. Bonden zijn toen met forse tegenzin akkoord gegaan met de aanpassingsbedragen. De aantasting van de onderkant van het loongebouw is toen beperkt gebleven.

Eigen koers

Vakbonden houden vast aan de eigen koers. Het morrelen aan de onderkant van het loongebouw in combinatie met het handhaven van het aanpassingsbedrag zit CNV Vakmensen als een graat in de keel. Als Aedes het loongebouw weer aan de orde wil stellen, komt wat CNV Vakmensen betreft de discussie rond de aanpassingsbedragen weer op tafel. Gezien het moeizame verloop van de onderhandelingen stellen de vakbonden een looptijd van een jaar voor.

Vakbonden zijn in hun bewegingsruimte afhankelijk van de opstelling van Aedes in het vervolgtraject, met name met betrekking tot de hoogte van het loonbod, verlenging Generatiepact en houding ten opzichte van het loongebouw.
Vakbonden hebben hun wens inzake de verlenging van het Generatiepact herhaald, waarbij de instapleeftijd 63 jaar blijft. Aan de huidige systematiek willen vakbonden een scenario toevoegen: 60-80-100 (60% werken tegen 80% loon met een volledige pensioenopbouw). Met dit voorstel kan er meer formatieruimte vrijvallen, hetgeen de herbezetting door jongeren vergemakkelijkt.

Lichtpunten

Op de thema's Verlof en Duurzame inzetbaarheid maken cao-partijen verregaande stappen. Cao-partijen lijken afspraken te kunnen maken over het ruilen van feestdagen, opnemen van onbetaald verlof, aanvullingen bij het opnemen van ouderschapsverlof en extra geboorteverlof. Ook over de mogelijkheid tot het invoeren van verlofsparen lijken partijen het wel eens te worden. Ook op het onderwerp duurzame inzetbaarheid zijn stappen gemaakt. In een volgende nieuwsbrief komen we daar op terug. Het onderwerk tijd-en plaatsonafhankelijk werken is nog een stevig onderwerp van gesprek.

Taai overleg, weer verder op 15 december

Het was een taaie onderhandelingsdag. Dat de onderhandelingen wederom digitaal plaatsvonden, hielp daar niet bij. Achter de schermen moet nog een hoop werk verzet worden. De volgende onderhandelingen staan gepland op woensdag 15 december 2021.

Graag vernemen wij jouw reactie!

Dit kan nu allemaal op de cao-pagina Woondiensten van onze nieuwe website. Deel jouw vragen en opmerkingen over de onderhandelingen. Eerder kon dit op Je Achterban, maar nu kan het nóg eenvoudiger en directer. Je vindt daar alle belangrijke informatie, bijvoorbeeld over het arbeidsmarktonderzoek dat onlangs in opdracht van FLOW is gepubliceerd. Een belangrijk rapport en de moeite waard om eens te lezen.

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en Nicole Geerts, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl