Al het nieuws

3e cao-ronde Woondiensten: er ligt nog veel werk!

De derde overlegronde voor de cao Woondiensten op dinsdag 16 november vond digitaal plaats. Het werd een lange dag waarin alle thema's de revue passeerden. Aedes kwam met een loonbod, over het verlengen van het generatiepact sprak Aedes haar twijfel uit. Over het tijd-en plaats onafhankelijk werken bestaat een principieel meningsverschil.

Digitaal overleg

Vanwege een verplichte thuisquarantaine van één van de deelnemers vond het cao-overleg digitaal plaats. Voor de voortgang in het proces vonden cao-partijen het belangrijk om, ondanks de beperking, elkaar te spreken. Het werd een lange dag. Alle thema's passeerden de revue. Cao-partijen reageerden op elkaars cao-voorstellen, lichtten hun eigen cao-voorstellen nader toe, stelden elkaar vragen en namen stellingen in. Daarnaast brachten cao-partijen accenten aan: wat is belangrijk, wat minder.
Een overzicht van de hoofdpunten:

Aedes doet een loon-openingsbod, structurele loonsverhoging in centen en procenten onbespreekbaar

Onder druk van de gezamenlijke vakbonden kwam Aedes met een loon-openingsbod. Onder verwijzing naar marktconformiteit stelde Aedes het volgende voor (uitgaande van een 2-jarige cao):

  • Een structurele loonsverhoging per 1 juli 2022 van 1,5%
  • Een structurele loonsverhoging per 1 juli 2023 van 1,5%
CNV Vakmensen vindt het loonbod te laag en te laat. Het loonbod staat ver af van de loonvraag van CNV Vakmensen. De enkele verwijzing naar marktconformiteit (als daar al sprake van is) is te kort door de bocht. De loonsverhoging wordt mede bepaald door de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende kosten en de omstandigheden waaronder medewerkers de afgelopen jaren hun werk hebben moeten doen. Uit de loonsverhoging mag ook best waardering blijken. De cao-onderhandelingen zijn dit jaar vroeg gestart, juist ook om per 1 januari een loonsverhoging mogelijk te maken. Dit is een uitdrukkelijke wens van de achterban. Een structurele loonsverhoging per 1 juli is dan ook te laat.

CNV Vakmensen stelt een structurele loonsverhoging in centen en procenten voor. In het voorstel krijgen de lagere inkomensgroepen naar verhouding een hogere loonsverhoging dan als enkel met percentages gerekend wordt. In onze vorige nieuwsbrief maakten we dat met rekenvoorbeelden duidelijk. Door de verhogingen enkel in percentages vast te stellen, treden er tussen de lagere en hogere loonschalen onevenwichtigheden op. Juist de medewerkers in de lagere loonschalen hebben het op dit moment hard te verduren, die kunnen wel een extra steun in de rug gebruiken.

Dit voorstel werd door Aedes als onbespreekbaar ter zijde geschoven. Een vreemde manier van doen, juist ook omdat cao-partijen met elkaar aan het begin van het traject hadden afgesproken goed naar elkaars argumenten te luisteren.

Aedes twijfelt over verlenging generatiepact

Aedes heeft zich nog niet uitgesproken over de verlenging van het generatiepact, zij twijfelt. Aedes gaf als grootste knelpunten de herbezetting van jongeren en het niet aanpassen van de werkpakketten aan. Daarnaast wees ze er op, dat de meeste corporaties geen onderzoek hebben gedaan naar de effecten op duurzame inzetbaarheid.
CNV Vakmensen deelt de twijfels niet en is groot voorstander van verlenging van het generatiepact. Een overgrote meerderheid van de deelnemers is (zeer) tevreden over de regeling. Ook corporaties zijn blijkens de uitkomsten van de evaluatie in meerderheid tevreden. De twijfels die werkgevers aansnijden, liggen op hun eigen bord. Zij zijn aan zet als het gaat om de herbezetting door jongeren, het aanpassen van de werkpakketten en het doen van onderzoek.
Vakbonden hebben voorgesteld om meer varianten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld 60% werken tegen 80% loon tegen 100% pensioenopbouw. Je maakt de herbezetting door jongeren dan gemakkelijker en je ontkomt er dan niet aan om de werkpakketten aan te passen. Wordt vervolgd!

Bevorderen instroom van jongeren

Alle cao-partijen hechten belang aan het bevorderen van instroom door jongeren. CNV Vakmensen heeft echter veel moeite met het voorstel van Aedes. Om de instroom te bevorderen stelt Aedes voor om de instapsalarissen te verlagen. Aedes geeft aan, dat er veel verschil zit tussen de startsalarissen van met name HBO-ers in de sector Woondiensten in vergelijking tot andere sectoren. Voor een startsalaris van een HBO-er kunnen woningcorporaties ook een ervaren kracht aannemen.
CNV Vakmensen kan Aedes op dit punt niet volgen. Om jongeren te trekken in een krappe arbeidsmarkt zul je als sector aantrekkelijk moeten zijn, het verlagen van instapsalarissen helpt daar niet bij.

Tijd- en plaats onafhankelijk werken

Over dit onderwerp hebben Aedes en vakbonden een principieel verschil van mening. Aedes vindt dat dit onderwerp een zaak is tussen corporatie en ondernemingsraad, waarbij het laatste woord aan de corporatie is. Vakbonden hechten aan meer uniformiteit en vinden het belangrijk dat er in de cao ten minste de kaders worden vastgelegd.

Ook de andere thema's zijn aan bod gekomen, in een volgende nieuwsbrief zullen we daar aandacht aan besteden.
Op 1 december worden de onderhandelingen vervolgd.

Kortom: er is veel besproken, er moet nog veel werk verzet worden.

Meepraten en vragen stellen?

Dit kan nu allemaal op de cao-pagina Woondiensten van onze nieuwe website. Je kunt daar al je vragen en je opmerkingen kwijt over deze fase van de onderhandelingen. Je kon dat eerder al op Je Achterban, maar nu nog eenvoudiger en directer. Je vindt daar alle belangrijke informatie, bijvoorbeeld over het arbeidsmarktonderzoek, dat onlangs in opdracht van FLOW is gepubliceerd. Een belangrijk rapport, dat de moeite van het lezen meer dan waard is.

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en
Nicole Geerts, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl