Al het nieuws

Partijen bereiken onderhandelingsresultaat cao Woondiensten

Het corona-virus weerhield cao-partijen er niet van om met elkaar in gesprek te blijven. Achter de schermen gingen de werkzaamheden voor de nieuwe cao Woondiensten door. Met succes. Op dinsdag 23 februari 2021 bereikten partijen een onderhandelingsresultaat. Het woord is nu aan de leden. In een digitale stemronde kunnen jullie je stem uitbrengen.
Na een pauze van meer dan 2,5 maand zijn op 23 februari 2021 de formele onderhandelingen voor de cao Woondiensten hervat. Dit jaar stonden de onderhandelingen in het teken van het corona-virus. Vanwege de afgekondigde overheidsmaatregelen was het niet mogelijk om de cao-onderhandelingen op de gebruikelijke manier te doen plaatsvinden. Achter de schermen hebben de brancheorganisatie Aedes en de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie doorgewerkt. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat voor een cao met de looptijd van één jaar. Te weten van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Koopkrachtbehoud voor iedereen
Partijen zijn een structurele loonsverhoging van 2,25% per 1 juli 2021 overeengekomen. De structurele loonsverhoging neem je ieder jaar mee in je salaris en telt mee in je pensioen. Daarnaast wordt (als de leden instemmen) per 1 april 2021 aan betrokken medewerkers een eenmalige uitkering van € 550,- bruto (naar rato dienstverband) door de werkgever verstrekt. Voor alle medewerkers is er in 2021 tenminste koopkrachtbehoud. Ook voor de medewerkers die het aanpassingsbedrag in mindering op hun salaris gebracht zien worden. Sterker nog, de ondergrens van het koopkrachtbehoud wordt ten gunste van de medewerker ruim gepasseerd. Ook de bereikbaarheidsdienstvergoeding in de cao Woondiensten wordt verhoogd met 2,25% per 1 juli 2021.

Corona of niet, binnen de corporaties ging het werk door
Binnen de woningcorporaties ging het werk door. Veel medewerkers zetten hun dagelijkse werkzaamheden vanuit huis voort. Binnen veel corporaties zijn er afspraken gemaakt over al dan niet voortzetting van de woon-werkvergoeding en het verstrekken van een thuiswerkvergoeding. Als bodem is er in de cao een afspraak gemaakt over een thuiswerkvergoeding. Medewerkers ontvangen tot en met 31 december 2021 een thuiswerkvergoeding van twee euro per thuis gewerkte dag. Het betreft een vergoeding voor de (extra) onkosten van het thuiswerken. De thuiswerkvergoeding gaat in per 1 maart 2021. In het onderhandelingsresultaat kunnen jullie de randvoorwaarden lezen.

In de komende periode zullen cao-partijen gesprekken gaan voeren over het nieuwe werken. Onder welke voorwaarden en welke wijze kan in de sector woondiensten invulling gegeven worden aan het tijd-en plaatsonafhankelijk werken (hybride werken).

Scholing en ontwikkeling
Scholing en ontwikkeling blijft een belangrijk onderwerp op de cao-agenda. Voor de medewerker en de corporatie blijft het belangrijk, dat de medewerker zich nu en in de toekomst blijft ontwikkelen. In de cao zijn daarover al mooie afspraken vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het individueel loopbaanontwikkelingsbudget van € 900,- per jaar (bij full time dienstverband) In deze cao is afgesproken, dat de medewerker op basis van het persoonlijk opleidings-en ontwikkelplan minimaal 12 uur per jaar aan zijn eigen ontwikkeling besteedt. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deze tijd aan de eigen ontwikkeling te besteden.

Mooie set van afspraken
Bestuurder Robbim Heins noemt het onderhandelingsresultaat "een mooie set afspraken in het huidige landschap van de woondiensten". Ik leg het resultaat positief voor aan de leden. Er ligt straks een cao op tafel die de medewerkers een structurele loonsverhoging biedt per juli en een eenmalige loonsverhoging in april. Het totaal is weliswaar niet helemaal waarmee we de onderhandelingen begonnen, maar gelet op de omstandigheden mag het resultaat er zijn.

Het onderhandelingsresultaat is besproken met de cao+-commissie Woondiensten (een actieve groep CNV-leden, die allen werkzaam zijn in de corporatiesector). Binnen de cao+-commissie is er breed draagvlak voor het onderhandelingsresultaat. Na de toelichting en de discussie sprak de cao+-commissie zich positief over het onderhandelingsresultaat uit. Zij vinden het in het huidige tijdsgewricht een mooi resultaat. Wil je zelf ook actief meedenken over het reilen en zeilen binnen de sector? Meld je dan aan voor een nadere kennismaking met de cao+-commissie. Aanmelden kan bij: r.heins@cnvvakmensen.nl .

Overige afspraken op een rijtje
Het onderhandelingsresultaat is als bijlage bijgevoegd. Je vindt daar een compleet overzicht van de gemaakte afspraken.

In het kort nog een aantal afspraken op een rij:
  • 5 mei wordt eens in de 5 jaar een feestdag. Eenmalig is er een uitzondering gemaakt. Ook in 2021 is 5 mei een feestdag, zoals bedoeld in de cao.
  • Rouwverwerking. De aandacht en begeleiding van werknemers die te maken krijgen met een ingrijpend verlies is maatwerk. In een bijlage worden handvatten voor de leidinggevende opgenomen om betrokken medewerker te kunnen begeleiden.
  • Campagne rond werkdruk en werkstress.
  • Voor het actualiseren van het Handboek functie-indeling worden 2 oplossingen nader onderzocht. Na de uitwerking wordt er een keuze gemaakt.
  • Nieuw is de inclusieve cao. De werknemersdefinitie in de cao wordt aangepast. Dit heeft zowel inhoudelijke (bijv. als het gaat om ouderschapsverlof) als tekstuele gevolgen.
  • Verlofsparen. Het komend jaar worden de mogelijkheden van (fiscaal vriendelijk) verlofsparen in de sector Woondiensten nader onderzocht.
  • Evaluatie Generatiepact. Uiterlijk 21 oktober 2021 moet de evaluatie afgerond zijn.
Woord is nu aan de leden
Via de digitale stemmethode kunnen jullie je stem laten horen. Laat weten wat je van het onderhandelingsresultaat vindt. Pas als een meerderheid van de stemmende leden zich heeft uitgesproken voor het onderhandelingsresultaat, kan er een cao tot stand komen.
Je kunt tot en met 12 maart 2021 je stem uitbrengen via deze link. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je stemmen door in je browser in te typen: http://bit.ly/3qPxzpD.
Stemmen die na 12 maart binnen komen, kunnen helaas niet worden meegenomen.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of heb je een vraag en/of opmerking over deze nieuwsbrief? Via onze community JeAchterban kun je jouw mening laten horen. Ook vind je informatie over de cao-onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's. Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website:  CNV Vakmensen (https://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten)

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 87
E  r.heins@cnvvakmensen.nl 

Downloads