Principeakkoord voor de cao Timmerindustrie – breng nu je stem uit!

CNV Vakmensen heeft met de werkgevers na drie onderhandelingsrondes op 29 februari 2024 een principeakkoord bereikt over een cao voor de Timmerindustrie met een looptijd van 1 jaar (1 maart 2024 tot 1 maart 2025). We hebben veel inhoudelijke verbeteringen kunnen afspreken waaronder een goede loonsverhoging van 9,5%. Wij ze blij met het resultaat en leggen het principeakkoord positief aan je voor.

Inhoud principeakkoord
In de bijlage is de volledige integrale tekst van het principeakkoord terug te vinden. Hieronder staan de belangrijkste punten die we met jullie werkgever hebben kunnen afspreken:

Looptijd
1 jaar van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025.

Loonsverhoging
De garantielonen en de individueel afgesproken lonen gaan in 2024 met in totaal 9,5% omhoog, waarvan 6,5% per 1 maart 2024 en 3,0,% per 1 oktober 2024.

Vakantietoeslag 
De vakantietoeslag wordt verhoogd van 8,25 naar 8,33%.

Reiskosten woon-werkverkeer 
De bestaande reiskostenregeling voor woon-werkverkeer wordt per 1 maart 2024 aangepast:

  • als de werknemer per openbaar vervoer reist: de feitelijke kosten (trein: 2e klas) of
  • als de werknemer een ander middel van vervoer gebruikt:
    • tot 5 km enkele reis: € 1,00 per gewerkte dag;
    • 5 km t/m 30 km enkele reis: € 0,23 per km;
    • meer dan 30 km enkele reis: 30 x € 0,23.

Thuiswerkvergoeding
De thuiswerkvergoeding gaat van € 2,15 naar € 2,35 netto per thuis gewerkte dag.

Stagevergoeding
Stagiaires ontvangen een stagevergoeding van tenminste € 450,- bruto per maand bij een voltijdstage.

Instellen tropenrooster
Voor de onderneming of een deel daarvan kan een tijdelijk tropenrooster worden vastgesteld. Dit geldt voor werknemers die binnen werken als de verwachte binnentemperatuur gedurende twee of meer dagen 25° Celsius of hoger is en voor werknemers die buiten werken als de verwachte buitentemperatuur gedurende twee of meer dagen 28° Celsius of hoger is. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. De werkgever stelt het tropenrooster vast na instemming van zowel het medezeggenschapsorgaan als ten minste 70% van de betrokken medewerkers. Het vaststellen van het rooster en het bekendmaken daarvan aan de betrokken werknemers gebeurt uiterlijk vier dagen voordat het rooster ingaat. In een tropenrooster begint de werktijd om 06.00 uur of op een ander afgesproken tijdstip buiten de normale werktijd en geldt voor tenminste vijf werkdagen.

Vierdaagse werkweek
In de cao wordt opgenomen dat bij een verzoek van de werknemer voor een vierdaagse werkweek, de werkgever zich inspant om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Aanpassing individuele werktijden
Is het voor de werknemer om gezondheidsredenen bezwaarlijk zich te houden aan de normale werk- en rusttijden? En komt dit door aantoonbare zorgverplichtingen of andere persoonlijke omstandigheden? Dan heeft hij het recht om in redelijk overleg met de werkgever afspraken te maken over individuele werk- en rusttijden. De werknemer heeft recht op uitzondering van de normale werk- en rusttijden, zo nodig in overleg met de arbodienst. Het vaststellen van de individuele werktijden en de periode waarvoor die gelden gebeurt in overleg tussen de werkgever en de werknemer.

Regeling zwaar werk Timmerindustrie (RVU) 
Werkgevers en vakbonden willen de zwaar werkregeling Timmerindustrie verlengen mits de overheid dit fiscaal faciliteert.

Roostervrij en vakantie
De 7 roostervrije dagen (52,5 uren) worden per ingangsdatum van de cao aangemerkt als bovenwettelijke vakantiedagen. Dit betekent onder meer dat de werknemer die op deze dagen ziek is, in overleg met de werkgever op een ander moment alsnog van deze dagen gebruik kan maken.

Verlof en stervensbegeleiding
Het recht op palliatief verlof gaat ook gelden voor de stervensbegeleiding van een schoonkind of schoonouder.

Vitaliteitsverlof 
De werknemersbijdrage voor de functie-/loongroepen A t/m C wordt verlaagd van 0,225% naar 0,2% van het individueel afgesproken loon.

Persoonlijk ontwikkelbudget
We hebben een pilot voor de duur van een jaar afgesproken om de persoonlijke ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Via deze pilot wordt voor maximaal 100 individuele werknemers € 500 ter beschikking gesteld. Het bedrag van € 500 is bedoeld voor een cursus/training/opleiding gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Deze pilot zal worden geëvalueerd en de uitkomsten nemen we mee in de volgende cao-onderhandelingen.

Uitzendkrachten
Een werkgever die een uitzendkracht langer dan in totaal twaalf maanden heeft ingezet is m.i.v. 1 maart 2024 verplicht om deze persoon een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor de duur van ten minste twaalf maanden. Zijn er zwaarwegende redenen om dit niet te doen, dan kan de werkgever de Vakraad vragen hem van deze verplichting vrij te stellen.

Overige zaken
Voor de overige zaken die afgesproken zijn verwijs ik naar de integrale tekst van het principeakkoord.

Stemmen over het resultaat

Je kunt vanaf nu tot 19 maart 12.00 uur schriftelijk je stem uitbrengen over het principeakkoord. Daarna zullen we de balans opmaken en jullie infomeren over de uitkomst. 
Kort na deze nieuwsbrief ontvang je een nieuwsbrief met de mogelijkheid om te stemmen. Geef aan of je voor of tegen stemt.

Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen neem dan contact met me op.

Mede namens Hans Goosen (Kaderlid)

Martin van Eerde
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8191 9564
E:  m.vaneerde@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads