Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Vrijwilliger worden

Functieprofielen

Kaderleden functieprofielen

 • Bedrijfscontactpersoon

  Doel van de functie

  CNV Vakmensen streeft naar zichtbaarheid op de werkvloer. Als bedrijfscontactpersoon ben je het gezicht van de bond in het bedrijf. 

  Taken 

  • Contact onderhouden met leden 
  • CNV Vakmensen zichtbaar maken in het bedrijf
  • “Ogen en oren” zijn van de bond
  • Leden en niet leden antwoorden geven op eenvoudige vragen
  • Leden en niet leden doorverwijzen naar de bond
  • Veranderingen, zoals eventuele reorganisaties in het bedrijf melden aan de bestuurder/vbc
  • Vertegenwoordigt CNV Vakmensen in bedrijfscommissies en werkgroepen

  Functie-eisen

  • Kennis van de missie en visie van CNV Vakmensen 
  • Sociaal-communicatieve vaardigheden
  • Kennis van de werkorganisatie van CNV Vakmensen
  • Ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken
  • Kennis van het dienstenpakket van CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale
  • Basiskennis van de bedrijfstak en de arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf

  Trainingen

  • Introductie van de bond
  • Ambassadeur van de bond
  • Communiceren met je achterban
  • Cao, arbeidsrecht en sociale zekerheid

  Begeleiding

  • Bestuurder

  Faciliteiten

  • Alle relevante informatie en materiaal om het werk goed te kunnen doen
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen
 • Lid bedrijfsledengroep

  Doel van de functie 

  Helpen CNV Vakmensen zichtbaar te maken in het bedrijf waarin het lid werkzaam is. Aanspreekpunt zijn voor collega’s die vragen of problemen hebben op het gebied van werk en inkomen. Het op de hoogte houden van de bestuurder van (aanstaande) problemen binnen het bedrijf. Het inspelen op kansen om leden te werven. 

  Taken

  • Het zichtbaar maken van CNV Vakmensen binnen het bedrijf waarin men werkzaam is.
  • Aanspreekpunt zijn voor collega’s die vragen of problemen hebben op het gebied van werk en inkomen. 
  • In voorkomende gevallen collega’s doorverwijzen naar de bestuurder of de jurist van CNV Vakmensen.
  • Inspelen op kansen om leden te werven.
  • Stimuleren van leden van CNV Vakmensen binnen het bedrijf om ook een actieve rol te gaan spelen bij de (centrale) bedrijfsledengroep/districtskadergroep/bedrijfstakgroep/branchegroep of om zich namens CNV Vakmensen kandidaat te stellen voor de OR.
  • Het op de hoogte houden van de bestuurder van (aanstaande) problemen binnen het bedrijf.
  • Het vragen naar en signaleren van problemen en wensen van collega’s op het gebied van werk en inkomen.
  • Samen met de andere leden van de (centrale) bedrijfsledengroep/districtskadergroep en de bestuurder komen tot verbeteringsvoorstellen om problemen op te lossen of wensen te realiseren.
  • Het bijwonen van vergaderingen voor de (centrale) bedrijfsledengroep/districtskadergroep.
  • Wanneer er geen cao-commissie is, input leveren voor de voorstellen voor een nieuw af te sluiten cao en het commentaar geven op cao voorstellen. 

  Functie-eisen

  • het beleid van CNV Vakmensen uitdragen
  • makkelijk contact kunnen leggen met collega’s
  • sociaal-communicatieve vaardigheden
  • goed kunnen inleven in de situatie van collega’s
  • overtuigingskracht
  • kunnen samenwerken
  • leergierig en nieuwsgierig zijn
  • initiatief nemen

  Trainingen

  • Introductie van de bond
  • Ambassadeur van de bond
  • Communiceren met je achterban
  • Cao, arbeidsrecht en sociale zekerheid

  Begeleiding

  • Bestuurder of vakbondsconsulent

  Faciliteiten

  • Alle relevante informatie en materiaal om het werk goed te kunnen doen
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen 
 • Lid belteam

  Doel van de functie

  De bond is zuinig op zijn leden. Om die reden heeft de bond een team van vrijwilligers die zich via de telefoon inzetten voor het binden en behouden van de leden. Deze leden van het belteam zijn zoveel mogelijk werkzaam in hun eigen regio zodat leden in hun eigen taal benaderd kunnen worden, wat de betrokkenheid vergroot. 

  Taken

  • Ledenbinding door telefonische benadering van mensen die nog niet lang lid zijn
  • Ledenbehoud door telefonische benadering van leden met contributieachterstand

  Functie-eisen

  • Is bereid de werkzaamheden voornamelijk in de avonduren uit te voeren
  • Weet van missie en visie van CNV Vakmensen
  • Beschikt over sociaal-communicatieve vaardigheden
  • Heeft een grondige kennis van het dienstenpakket van de bond
  • Beschikt over enig inzicht in werkprocessen van de bond

  Trainingen

  • Introductie van de bond
  • Jaarlijkse vervolgbijeenkomst 

  Begeleiding 

  Wordt begeleid door het hoofd en een medewerker van de bedrijfsadministratie. Er heeft minimaal twee keer per jaar overleg plaats. 

  Faciliteiten 

  • Belscripts
  • Alle relevante informatie en materiaal om het werk goed te kunnen doen
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen
 • Lid bondsraad

  Doel van de functie

  CNV Vakmensen is een democratische organisatie. De bond streeft volgens zijn missie naar openheid. Leden krijgen de gelegenheid en worden uitgenodigd mee te denken, en te beslissen over het beleid. De besluitvormingsstructuur ten aanzien van algemene en verenigingszaken bestaat uit: bestuur sectorraad, of bestuur seniorenraad of anders actievenraad of raad van zelfstandige professionals, bondsraad. De bondsraad is het hoogste orgaan van de bond.

  Taken

  • Is samen met de andere bondsraadsleden en het bondsbestuur verantwoordelijk dat de bondsraad functioneert zoals aangegeven in statuten en huishoudelijk reglement.
  • Als bondsraadslid help je onder andere mee bij het ontwikkelen en vaststellen van algemeen bondsbeleid, neem je besluiten over verenigingsorganen, stel je de begroting en financieel jaarplan vast en de beleidskaders van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

  Functie-eisen

  • Is lid van een sectorraad of van een van de drie doelgroepraden
  • Neemt deel aan de vergaderingen van de bondsraad
  • Neemt deel aan de vergaderingen van sectorraad of een van de drie doelgroepraden

  Positie binnen de organisatie

  Een bondsraadslid is lid van de sectorraad of seniorenraad of anders actievenraad of raad van zelfstandige professionals en daaruit afgevaardigd naar de bondsraad.

  Kennis en vaardigheden

  • Kennis van de missie en visie van CNV Vakmensen
  • Ervaring binnen de vereniging en kennis van de werkorganisatie
  • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen
  • Beschikt over discussie- en vergadervaardigheden
  • Beschikt over sociaal-communicatieve vaardigheden
  • Ervaring met het lezen en beoordelen van beleidsstukken

  Opleiding en scholing

  • Kader trainingen specifiek gericht op de taak, zoals: vergadertechnieken, onderhandelen
  • De bond organiseert een training voor nieuwe bondsraadsleden

  Begeleiding

  Bondsbestuur, sectorbestuurders of vrijwilligersconsulenten

  Faciliteiten 

  • Alle relevante informatie en materiaal om het werk goed te kunnen doen
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen
 • Lid cao-commissie

  Doel van de functie

  CNV Vakmensen vindt het van groot belang dat leden zeer nauw betrokken zijn bij de totstandkoming en naleving van de cao. De cao-commissie is op de hoogte van ontwikkelingen binnen het bedrijf /bedrijfstak. Zij toetst cao-voorstellen aan de praktijk van de werkvloer en draagt zelf voorstellen aan. 

  Taken

  • Vertegenwoordigen van leden(groepen) in de cao-commissie 
  • Standpunten van leden vertalen naar een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
  • Besluiten over de in te dienen cao-voorstellen
  • Beoordelen van resultaten van cao-onderhandelingen 
  • Besluiten over de resultaten van de cao-onderhandelingen na raadpleging van de leden
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het bedrijf of de bedrijfstak
  • Overleggen met de OR/PVT over het beleid van de onderneming

  Functie-eisen

  • Het beleid van CNV Vakmensen uitdragen
  • Gemakkelijk contact kunnen leggen met collega’s 
  • Sociaal-communicatieve vaardigheden
  • Goed kunnen inleven in de situatie van collega’s
  • Overtuigingskracht
  • Inzicht en kennis van de cao of arbeidsvoorwaardenregeling
  • Breed belang kunnen beoordelen

  De voorzitter zorgt voor een goede vergadering van de cao-commissie, stelt samen met de secretaris de agenda op van de cao-commissie vergadering, heeft de leiding van de cao-commissie vergadering en vertegenwoordigt de cao-commissie samen met de bestuurder.

  De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op, maakt notulen of laat de notulen maken van de vergadering van de cao-commissie, verzorgt de correspondentie.

  Trainingen

  Scholing is gericht op kennis van de cao en de totstandkoming van de cao, kennis van arbeidsverhoudingen, hoofdlijnen van arbeidsrecht en sociale zekerheid en het kunnen beoordelen van resultaten van cao-onderhandelingen. 

  Bijpassende trainingen

  • Introductie van de bond
  • Communiceren met je achterban
  • Cao, arbeidsrecht en sociale zekerheid

  Begeleiding 

  De bestuurder informeert de cao-commissie over de inhoud van de voorstellen en over de stand van zaken van de onderhandelingen. Verder overlegt de bestuurder over welke standpunten in te nemen en over hoe de resultaten gepresenteerd zullen worden aan de achterban. 

  Faciliteiten 

  • Cao(-boekje) 
  • Documentatie over actuele ontwikkelingen in de branche
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen
 • Raadslid

  Doel van de functie

  CNV Vakmensen is een democratische organisatie. De bond streeft volgens zijn missie naar openheid. Leden krijgen de gelegenheid en worden uitgenodigd mee te denken, te praten en te beslissen over het beleid. Raadsleden worden gekozen door en uit de leden en hebben de mogelijkheid om door middel van de sectorraden, de seniorenraad, de anders actievenraad en de raad voor de zelfstandige professionals invloed uit te oefenen op het bondsbeleid. Als lid van de raad toets je conceptvoorstellen op aspecten die voor de raad van belang zijn, adviseer je de bond over alle aangelegenheden van de raad waar je deel van uitmaakt en speel je een actieve rol bij activiteiten die de bond voor de leden van jouw raad organiseert. 

  Taken

  • Klankbord voor het bondsbestuur en de bondsraad
  • Toetst beleidsvoorstellen van de bond vanuit de belevingswereld van de raad
  • Doet (beleids)voorstellen aan het de bondsraad en het bondsbestuur
  • Doet samen met de andere leden aan belangenbehartiging van de achterban van de raad
  • Organiseert activiteiten voor de achterban
  • Levert een bijdrage aan de ledenwerving

  Functie-eisen

  • Is op de hoogte van missie en visie van CNV Vakmensen
  • Heeft kennis van wat er leeft onder de achterban van de raad
  • Heeft kennis van recente ontwikkelingen in onze bedrijfstakken?
  • Heeft kennis van sociaal-economische ontwikkelingen
  • Beschikt over discussie- en vergadervaardigheden
  • Beschikt over sociaal-communicatieve vaardigheden

  Trainingen

  • Introductie van de bond
  • Ambassadeur van de bond
  • Communiceren met je achterban

  Begeleiding

  • Bestuurder of vrijwilligersconsulent

  Faciliteiten 

  • Alle relevante informatie en materiaal om het werk goed te kunnen doen.
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen
 • Routerijder

  Doel van de functie 

  CNV Vakmensen streeft naar zichtbaarheid op de werkvloer. Als routerijder zorg je voor de informatievoorziening voor verschillende bedrijfstakken. Je levert folders en actuele informatie af bij bedrijven. Daarnaast ben je in staat uitleg te geven over CNV Vakmensen, wat de vakbond doet op zowel individueel als op collectief gebied.

  Taken

  • Afleveren van informatie op plekken in bedrijven waar iedereen deze kan lezen;
  • Uitleg geven over wat de CNV Vakmensen doet;

  Functie-eisen

  • Is op de hoogte van de missie van CNV Vakmensen;
  • Is bekend met het dienstenpakket van de bond;
  • Communicatieve vaardigheden;
  • In bezit van rijbewijs en auto.

  Trainingen

  • Introductie van de bond
  • Ambassadeur van de bond
  • Zo nodig organiseert de vakbondsconsulent informatiebijeenkomsten

  Begeleiding

  Je werkt in een team van routerijders in de eigen regio, onder aansturing van de vakbondsconsulent. Informatie ontvang je van de bestuurder of vakbondsconsulent

  Faciliteiten 

  • Basis informatiepakket CNV Vakmensen
  • Pr-materiaal
  • Veiligheidskleding, indien nodig
  • Een adequate verzekering tegen schade
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen
 • Taakvrijwilliger

  Doel van de vrijwilligersfunctie

  CNV Vakmensen streeft naar het informeren en ontwikkelen van leden. Dat kan zijn door het verzorgen van workshops voor leden, waarin leden zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor leden waarin leden kennis kunnen opdoen over bepaalde thema's of onderwerpen. Of er worden activiteiten georganiseerd waarin leden elkaar kunnen ontmoeten.

  Taken

  Als taakvrijwilliger kun je activiteiten en workshops gaan organiseren. Je doet dit samen met andere vrijwilligers en met vakbondsconsulenten of vakbondsbestuurders. Samen bedenken jullie thema's en workshops waar jullie dan vervolgens mee aan de slag gaan om deze te organiseren. Voorbeelden van workshops en thema's die georganiseerd worden zijn:

  • landelijke workshops voor leden. Hier kun je je als gastheer of gastvrouw voor inzetten
  • workshops voor leden in de regio. Je kunt in jouw regio workshops organiseren ( locatie boeken, sprekers regelen, leden ontvangen bijvoorbeeld ). Dit doe je samen met het CNV Vakmensen regioteam en andere vrijwilligers.
  • activiteiten voor leden in jouw regio organiseren. Je kunt samen met het CNV Vakmensen regioteam activiteiten bedenken en uitvoeren. Bijvoorbeeld een bijeenkomst over thema's die groepen leden aanspreken en voor hen interessant zijn. Voor leden die jonger zijn, of een gezin hebben of de seniorleeftijd hebben. Jij mag met ideeën komen! Je doet dit samen met andere vrijwilligers.

  Functie eisen

  • enthousiast zijn
  • ideeën hebben voor activiteiten en workshops
  • gastvrij zijn naar onze leden
  • zin hebben om te (leren) organiseren
  • visitekaartje willen zijn voor de bond
  • in teamverband willen werken

  Trainingen

  We vinden het belangrijk dat jij achtergrond informatie hebt over de bond. Daarom kun jij meedoen aan de kaderacademie. Deze academie organiseert relevante trainingen voor leden die zich als vrijwilliger inzetten voor de bond Kijk ook eens op onze website onder Kaderacademie

  Er zijn wel een aantal training verplicht:

  • Introductie van de bond
  • Communiceren met je achterban
  • Ambassadeur van de bond
  • Cao, arbeidsrecht en sociale zekerheid

  Daarnaast bieden wij jou een training Projectmatig Werken aan.
  Uiteraard kun je ook deelnemen aan de andere trainingen van de kaderacademie. Er komen steeds nieuwe trainingen bij.

  Begeleiding

  • Bestuurder of vakbondsconsulent

  Faciliteiten

  • Alle relevante informatie en materiaal om het werk goed te kunnen doen
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen

  Interesse of wil je meer weten? 

  Voor meer informatie kun je contact opnemen via het contactformulier.

 • Werkplekbezoeker

  Doel van de functie

  CNV Vakmensen streeft naar zichtbaarheid op de werkvloer. Als werkplekbezoeker ga je onder andere naar bouwplaatsen en bedrijven om werkenden te informeren over de bond. Ook let je op eventuele misstanden die zich op de bouwplaats of het bedrijf voor kunnen doen. Deze meld je bij de bestuurder of de vakbondsconsulent. Vaak verricht je de werkzaamheden in teamverband samen met andere werkplekbezoekers. Dit team staat onder leiding van een vakbondsconsulent van de bond.

  Taken

  • Ledenwerving en ledenbinding door middel van het bezoeken van werkplekken 
  • Verspreiden van actuele informatie uit de bedrijfstak
  • Bezoekt werkplekken
  • Maakt ongeorganiseerde werknemers attent op de voordelen van het lidmaatschap
  • Beantwoordt eenvoudige vragen over de cao en de bond
  • Verwijst werknemers met ingewikkelder vragen naar de bond (bestuurder, consulent)
  • Rapporteert een bezoek via registratieformulier

  Functie-eisen

  • Is op de hoogte van missie en visie van CNV Vakmensen
  • Is bekend met het dienstenpakket van de bond
  • Kan begrijpend cao-lezen
  • Is in staat eenvoudige cao-vragen te beantwoorden
  • Is in grote lijnen bekend met recente ontwikkelingen in onze bedrijfstakken
  • Beschikt over sociaal-communicatieve vaardigheden

  Trainingen

  • Introductie van de bond
  • Ambassadeur van de bond
  • Communiceren met je achterban
  • Zo nodig organiseert de vakbondsconsulent informatie- en themabijeenkomsten

  Begeleiding 

  De werkplekbezoeker wordt begeleid door een vakbondsconsulent 

  Faciliteiten 

  • Algemene informatie over CNV Vakmensen, alle bondsregelingen en promotiemateriaal
  • Cao-informatie, zoals vragenboekjes, nieuwsbrieven en infokranten
  • Kleding met het logo van de bond
  • Indien nodig een goedgekeurde helm, veiligheidsschoenen of laarzen
  • Een adequate verzekering tegen schade
  • Onkostenvergoeding CNV Vakmensen