Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Voor een rechtvaardige en betrokken samenleving
Wie we zijn

Governance

CNV Vakmensen is een vakvereniging die de belangen van haar leden behartigt. Dit komt tot uiting op diverse manieren, waaronder het afsluiten van collectieve regelingen van arbeidsvoorwaarden in cao's, pensioenregelingen en sociale plannen.

De vakvereniging is transparant in haar doelstelling en werkwijze. Nadere informatie over de verantwoording van de activiteiten van de vakvereniging, zoals het laatst vastgestelde bestuursverslag, beloning van bestuur, verslag van raad van toezicht en een overzicht van de lopende procedures, kan worden opgevraagd via het secretariaat: m.veit@cnvvakmensen.nl, onder vermelding van collectieve actie.

Bondsraad

De bondsraad vervult de functie van algemene ledenvergadering van CNV Vakmensen. In de bondsraad zitten 24 vertegenwoordigers vanuit de achterban. De bondsraad komt vier keer per jaar bijeen. De bondsraad stelt onder meer bestuursverslag, jaarrekening, begroting en het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid vast. Daarnaast behandelt de bondsraad uiteenlopende onderwerpen op sociaal-economisch gebied.

Overzicht leden bondsraad per 1 januari 2020

Vergaderingen bondsraad 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Deze leden worden benoemd door de bondsraad. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bondsbestuur en op de algemene gang van zaken binnen de bond. De raad van toezicht vervult ten opzichte van het bondsbestuur de rol van werkgever en staat het bondsbestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • mw. mr drs A.M.M. (Sandra) van Breugel (voorzitter)
  • dhr. J.A.N. Mos (vice-voorzitter)
  • drs. B.J.M. (Bart) van Kuijk
  • mw. drs. ir. J.C. (Hanneke) Lens
  • vacature

Reglement raad van toezicht

Rooster van aftreden raad van toezicht CNV Vakmensen peildatum 01-01-2021

    Eerste termijn Tweede termijn (laatste termijn)
mw. Mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel 

Voorzitter raad van toezicht
Lid renumeratiecommissie

20-10-2015 tot 20-10-2019

20-10-2019 tot 20-10-2023

dhr. J.A.N. (Jan) Mos

Vice voorzitter raad van toezicht
Lid auditcommissie

20-10-2015 tot 20-10-2019

20-10-2019 tot 20-10-2022

mw. drs. ir. J.C. (Hanneke) Lens

Lid raad van toezicht
Voorzitter auditcommissie

21-06-2019 tot 21-06-2023  herbenoeming in 2023
drs. B.J.M. (Bart) van Kuijk Lid raad van toezicht 21-06-2019 tot 21-06-2023  herbenoeming in 2023
vacature      

 

 

 

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Bondsbestuur

Het bondsbestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een algemeen secretaris/penningmeester. De leden van het bondsbestuur worden op voordracht van de raad van toezicht benoemd door de bondsraad. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de bond en de voorbereiding en de uitvoering van het bondsbeleid.

Het bondsbestuur bestaat uit:

  • P.S (Piet) Fortuin (voorzitter)
  • Vacature (algemeen secretaris/penningmeester)

Reglement bondsbestuur

Rooster van Aftreden Bondsbestuur CNV Vakmensen peildatum 01-01-2021

    Eerste termijn  Tweede termijn 
P.S. (Piet) Fortuin  Voorzitter 20-10-2015 tot 2J0-10-2019 20-10-2019 tot 20-10-2023
Vacature Algemeen secretaris/penningmeester 20-10-2015 tot 20-10-2019 20-10-2019 tot 20-10-2023

Hoofd- en Nevenfuncties Bondsbestuur CNV Vakmensen peildatum 01-01-2021

P.S. (Piet) Fortuin   
Hoofdfunctie Voorzitter CNV Vakmensen
Vacature  
Hoofdfunctie Algemeen secretaris/penningmeester
Nevenfunctie -