Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg Cao Dierenspeciaalzaken en Muziek hervat

CNV Vakmensen onderhandelt weer over een nieuwe Cao Dierenspeciaalzaken én een nieuwe Cao Muziekinstrumenten en Bladmuziek. Beide liepen in juli af. In de voorbereiding hierop wil CNV Vakmensen weten of je je kunt vinden in onze inzet en of dat je andere ideeën hebt voor de nieuwe cao.

Eind 2015 werd duidelijk dat vakbonden het niet eens konden worden met werkgevers over deze cao’s. Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken opnieuw te verkennen of er nog wel mogelijkheden zijn om tot een nieuwe cao te komen. Dit zal niet gemakkelijk worden! Het gaat nog steeds niet goed in de branche waarin jij werkt. Bovendien bleek bij de onderhandelingen van eind 2015 dat het gat tussen wat werkgevers wilden en het belang van de werknemers op bepaalde onderwerpen best groot was.

Het belang voor de werknemers stond en staat natuurlijk nog steeds voorop voor CNV Vakmensen. Om tot een akkoord te komen gaat het uiteindelijk om een totaalpakket waar de plussen en minnen voor werknemers tegen elkaar moeten opwegen. Of dit gaat lukken is natuurlijk nog de vraag. Onze concept-voorstellen voor een nieuwe cao zijn:

Looptijd en Looneis

Wij stellen voor cao van 12 maanden voor en een verhoging van de lonen en loonschalen van 2,5%.

Jeugdschalen

CNV Vakmensen wil jongeren belonen op basis van ervaring. Daarom moeten jeugdschalen worden afgeschaft en worden vervangen door beloningen op basis van ervaringsjaren.

Scholing

CNV Vakmensen stelt voor dat werkgever met iedere werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstelt. Hierin moet staan hoe werkgever in de betreffende werknemer investeert om zijn/haar inzetbaarheid te vergroten. Om dit handen en voeten te geven, stellen wij een persoonlijk opleidingsbudget (POB) voor.

3e WW jaar

Wij stellen voor om de volgende tekst in de nieuwe cao op te nemen:

"Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van zowel de WW als de WGA wordt gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn gemaakt. Cao-partijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2 procent van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening. Cao-partijen spreken af zich aan te zullen sluiten bij de op te richten nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA, zodra deze bekend is. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor alle werknemers introduceren en voorleggen aan decentrale cao-partijen. Deze regeling nemen cao-partijen één op één over. De looptijd van deze afspraak bedraagt 5 jaar. De afspraak wordt in een aparte cao vastgelegd. Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling worden door cao-partijen bekrachtigd."

Mantelzorg

Doordat iedereen langer moet doorwerken en beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt zal het steeds vaker voorkomen dat werknemers conflicten ervaren tussen hun privé-situatie en werk. Daarnaast heerst er een steeds zwaardere maatschappelijke druk om zelf zorgtaken uit te voeren. Werknemers zullen beter gefaciliteerd moeten worden voor hun mantelzorgtaken. Dit is van groot belang voor hun eigen gezondheid en hun duurzame inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt. Wie verlof neemt om voor een hulpbehoevende te zorgen, moet niet teveel in loon erop achteruit gaan. CNV Vakmensen wil mantelzorg expliciet benoemen in de cao, zodat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt bevorderd en geborgd. Het moet dan niet alleen over het recht gaan van het opnemen van verlof, maar ook over de vergoeding daarvan.

CNV Vakmensen stelt voor om tijdens de looptijd van de nieuwe cao met sociale partners in gesprek te gaan om te bekijken in hoeverre we de bewustwording hieromtrent kunnen bevorderen. Ook welke afspraken er in het kader van mantelzorg binnen de twee branches gemaakt kunnen worden. CNV Vakmensen wenst deze afspraken vervolgens in de cao op te nemen als een Protocol Mantelzorg.

Werkgeversbijdrage

CNV Vakmensen wil een afspraak maken over het betalen van een werkgeversbijdrage. De AWVN-regeling voor werkgeversbijdrage hanteren we hierbij als uitgangspunt.

Onderhandelingen over een nieuwe cao gaan over JOUW arbeidsvoorwaarden! Het is belangrijk om van jou te vernemen wat je van de inzet vindt. Laat mij ook weten of je aanvullende ideeën hebt. 

Martijn den Heijer
bestuurder
M 06 20 16 49 72
E m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid