Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao UWV

Na een aantal maanden onderhandelen hebben we een akkoord gesloten met UWV over een nieuwe cao.Tijd om je helemaal bij te praten! Laat ons weten wat je van het onderhandelingsresultaat vindt.

We zijn al een aantal maanden in overleg met UWV over een nieuwe cao. Heikele punten bleken het pensioendossier en de loonparagraaf. Inmiddels hebben we daar een aantal afspraken over weten te maken. Maar niet alleen op die punten, ook over bijvoorbeeld het Sociaal Plan, de HRM-cyclus en Duurzame Inzetbaarheid hebben we afspraken gemaakt. In de bijlage treft je alle afspraken aan. De afspraken hangen sterk met elkaar samen; wij raden je daarom aan om het hele akkoord door te lezen! 

De belangrijkste afspraken op een rij:

Loon en looptijd

De cao loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018. In november 2016 ontvang je een eenmalige uitkering van 2 procent. Per 1 juli 2017 stijgen de salarissen met 1 procent structureel, op 1 november 2017 ontvang je een eenmalige uitkering van 1procent. Per 1 juli 2018 vindt er een structurele slarisverhoging plaats van 1,5 procent.
Dit is niet in de lijn met onze inzet voor de cao. Na lang praten en argumenten uitwisselen zijn we blij dat we toch nog deze afspraak hebben gerealiseerd. UWV heeft steeds aangegeven, dat er geen ruimte meer aanwezig is.

Sociaal Plan

We verlengen het Sociaal Plan ongewijzigd tot en met 30 juni 2019. Wel wordt er een fase van premobiliteit toegevoegd, zowel in het Sociaal Plan als in de cao. In deze fase kunnen aangewezen groepen medewerkers al gebruik maken van middelen uit het Sociaal Plan zonder dat zij de feitelijke status van boventallig hebben. Op deze manier willen we boventalligheid voorkomen en mensen van werk naar werk begeleiden. Door deze fase te benoemen in Sociaal Plan en cao borgen we de positie van deze medewerkers in deze fase. Zo heb je al een voorrangspositie bij interne vacatures, en kun je terugvallen op deze fase als een plaatsing toch niet helemaal past.

Duurzame inzetbaarheid

Fit en vitaal aan het werk zijn en blijven binnen UWV is een rode draad in het akkoord. Hier vallen verschillende onderwerpen onder zoals het Keuzeplan, waarbij je eigen keuzes kunt maken over hoe je arbeidsvoorwaarden inzet, bijvoorbeeld voor minder werken, extra verlof of extra scholing. Ook wordt gekeken of er een individueel vervoersbudget gecreëerd kan worden zodat je zelf kunt kiezen hoe je naar je werk reist.

Speciale aandacht is er voor de ouderen binnen UWV. Oudere medewerkers kunnen financieel advies krijgen over de situatie tot aan het pensioen en de keuzes die ze daar hebben. Als in de gesprekken in de HRM-cyclus blijkt dat medewerkers vast inlopen in hun werk, door werk- of persoonlijke omstandigheden, vindt er maatwerk plaats. Medewerker en leidinggevende gaan dan op zoek naar een passende oplossing. Gedurende deze cao zullen we verder onderzoeken waar oudere medewerkers behoefte aan hebben om fit en vitaal door te blijven werken.

Pensioen

Pensioen is altijd een lastig onderwerp. We hebben afgesproken dat het mogelijk wordt om het ouderdomspensioen dat nu nog tot uitkeren komt op 65 jaar, uit te stellen naar AOW-datum. Dit geldt voor de rechten die zijn opgebouwd tot 2014. Hiermee komen wij tegemoet aan de bezwaren van veel medewerkers die doorwerken tot AOW-leeftijd. Wel hebben we afgesproken dat de pensioenopbouw nog steeds stopt op 65 jaar. Gezien de premiesystematiek, zouden deze relatief dure jaren van opbouw voor het grootste gedeelte worden betaald door de jongeren binnen UWV. Wij vinden dit uit oogpunt van solidariteit niet juist en hebben daarom de opbouw nog onveranderd gelaten. Wel zullen we het komende jaar met elkaar om de tafel gaan om te kijken naar een ander systeem dat recht doet aan alle belangen.

Flex

We zijn blij dat we met UWV afspraken hebben kunnen maken over flexbanen. We vinden dat banen vooralsnog vast zouden moeten zijn. Daarom hebben we afgesproken dat de komende cao-periode 350 flexbanen worden omgezet in vaste contracten bij UWV. Dit betreffen zowel medewerkers met een tijdelijk dienstverband als medewerkers die via een uitzendcontract werkzaam zijn binnen UWV.

Derde WW jaar

Zoals je weet, willen wij graag de verkorting van de WW-duur in het derde WW-jaar compenseren. Wij hebben de afspraak gemaakt met UWV dat wij concrete afspraken gaan maken over premievaststelling, heffing en uitvoering als dit op landelijk niveau is vastgesteld. Die afspraken leggen wij vast in een cao. Deze leggen wij separaat aan je voor zodat je kunt aangeven of je het derde WW-jaar gerepareerd wilt hebben. Je hoeft daarom daar nu nog niet apart over te stemmen; wij komen bij je terug als een en ander duidelijk is!

Jouw stem

Het is nu aan jou om ons te laten weten hoe je erover denkt. CNV Vakmensen ziet op een aantal punten dat we belangrijke stappen maken. Dit, plus het ongewijzigd verlengen van het Sociaal Plan, maakt dat wij de afspraken aan je voorleggen. We kunnen zelfs stellen dat we, ondanks de loonparagraaf, tevreden zijn over het resultaat. Maar we zijn benieuwd naar jouw mening.

Breng jouw stem uit op uiterlijk donderdag 10 november 2016 via deze link en laat ons weten of je kunt instemmen met het resultaat! Heb je vragen of opmerkingen over deze info of het akkoord, laat het dan weten aan jouw bestuurder.

Debbie Ritsma
Bestuuder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 68
E d.ritsma@cnvvakmensen.nl of uwv@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid