Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden stemmen voor cao Supermarkten

De leden van CNV Vakmensen stemmen in met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao Supermarkten.

Uit de stemming onder onze stemgerechtigde leden in de supermarkt - enkele duizenden - bleek dat ongeveer 75 procent van hen de voorkeur geeft aan een nieuwe cao boven het nog langer uitblijven van een cao. Ook uit de draagvlakraadpleging onder niet-leden blijkt dat onze denkrichting wordt gesteund. 

Met die nieuwe cao worden stappen gezet richting volwaardig werk voor meer medewerkers dan nu het geval is. En, niet onbelangrijk, met deze cao is de dreiging vanuit het werkgeverskamp van tafel dat men dit jaar wel eens op eigen houtje nieuwe arbeidsvoorwaarden zou afdwingen. Let wel, dit zou leiden tot fors verslechterde arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers.

Positieve stappen

CNV Vakmensen heeft om een aantal redenen dit resultaat voorgelegd aan leden:
  • de lonen worden het komende jaar met 2,5 procent verhoogd, en nou eens niet met slechts 1,25 procent
  • er is een eerste stap gezet om paal en perk te stellen aan de ongelijke beloning tussen jong en oud in de supermarktwereld
  • we hebben nu afspraken gemaakt om de cao als geheel te vernieuwen met oog voor wat er op de supermarktwereld afkomt de komende jaren. Want alleen een gezamenlijke lange termijnvisie kan leiden tot echte verbeteringen in deze aan jeugdlonen en kleine en kortdurende contracten verslaafde branche 
  • de afspraak om minimaal 1.000 volwaardige banen te realiseren (contracten van meer dan 12 uur) is een belangrijk startpunt voor deze vernieuwingsagenda

Kritiekpunten
Tegelijkertijd is CNV Vakmensen zich bewust dat dit akkoord niet bij iedereen leidt tot applaus. Bijvoorbeeld omdat soms toeslagen vervallen bij medewerkers die meer dan 12 uur per week werken. Dit ondanks de verplichting voor werkgevers om alternatieve toeslaguren aan te bieden ter compensatie. Of omdat medewerkers liever zien dat jeugdlonen sneller en vollediger afgeschaft worden.
Beide geluiden hebben we teruggekregen in onze stemming onder leden en uitvraag onder niet-leden. Uiteraard heeft jouw vakbond daar begrip voor, en we vragen jullie dan ook om ons kritisch te blijven volgen! 

Maar we vragen ook nadrukkelijk aandacht voor het grotere plaatje. Dat was namelijk voor ons de doorslag om dit cao-resultaat aan jou en jouw collega’s voor te leggen:
  • Na een periode van bijna 3 jaar zonder cao dreigde er volop een prijzenoorlog op arbeidsvoorwaarden. Bedrijven zouden dan hun eigen pakket arbeidsvoorwaarden hebben samengesteld voor nieuwe medewerkers. Pakketten met, in vergelijking met nu, minder of geen loonstijging (of zelfs daling van lonen), géén vernieuwingsagenda en een radicale ingreep in het toeslagengebouw, ook voor dc-medewerkers.
    Een rampscenario, maar wel een logisch gevolg van een wereld waarin vakbonden en werkgevers niet meer met elkaar aan tafel willen. Dit scenario wilde CNV Vakmensen niet verkennen zolang er ook duidelijke winstpunten op tafel lagen. Daarom zijn wij in gesprek gebleven en niet opgestapt tijdens de onderhandelingen.

  • Voor ons is deze nieuwe cao geen blauwdruk voor de lange termijn, maar een stap op de weg naar volwaardigere arbeidsvoorwaarden, die wij willen afleggen. Teveel focus op minpunten op korte termijn belemmert het zicht op waar we heen willen: grotere contracten, gelijke beloning voor jong en oud, méér zeggenschap over je arbeidstijden én meer volwaardige banen in de supermarkten. 

Je kunt hier, met de ervaringen van de laatste jaren, negatief of cynisch over zijn. Maar een vakbond heeft in onze ogen de plicht om met realiteitszin een stip op de horizon te zetten en om niet te blijven hangen in puur en alleen het verdedigen van het bestaande cao-systeem, dat niks doet aan de te kleine en kortdurende contracten, aan de ongelijke beloning en aan het grote gebrek aan werkzekerheid in de branche.

Hoe nu verder? 

Neem gerust contact op met je onderhandelaar Wessel Breunesse via w.breunesse@cnvvakmensen.nl. We zullen je gezamenlijk de komende periode goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de vernieuwingsagenda en hopen op veel input en ideeën van jullie kant. Want de denkkracht van iedereen (ook van andere bonden en ook van jullie ondernemingsraden) zal hard nodig zijn om toekomstgerichte stappen te kunnen gaan zetten!

Wessel Breunesse
bestuurder CNV Vakmensen
E: w.breunesse@cnvvakmensen.nl

16-0390/WB/avg