Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV voert overleg over sociaal plan Xenos

Naar aanleiding van de bekendmaking door de Blokker Holding op 20 januari jl. van een voorgenomen forse reorganisatie bij Xenos heeft kortgeleden een eerste overleg plaatsgevonden over een sociaal plan.

Immers, de getroffen medewerkers verdienen wat CNV Vakmensen betreft een gedegen sociaal vangnet. Of vakbonden en de directie van de Blokker Holding ook daadwerkelijk tot een akkoord gaan komen is nu nog niet te zeggen, maar CNV Vakmensen zal zich in ieder geval hiervoor tot het uiterste inzetten.  

De situatie bij Xenos

In het eerste deel van het overleg is ingezoomd op de redenen voor de voorgenomen reorganisatie. De directie gaf ons inzicht in de tegenvallende resultaten van de afgelopen drie jaar en waarom in hun ogen een reorganisatie noodzakelijk is. Door nu in te grijpen hoopt de directie binnen twee jaar weer de lijn naar boven terug te vinden. Hiervoor moet er onder andere veel meer focus komen op wat de klant wilt. De blokker directie wil daarom ook extra investeren in opleidingskosten voor de medewerkers.
Samengevat steunt de reorganisatie op 2 pijlers:

  • Investeren in kwaliteit van medewerkers (o.a. trainingen)
  • Aanpassing van de bezetting (efficiëntere inzet van het personeel)   

Voor wat betreft de medewerkers die getroffen worden door deze reorganisatie, degenen die boventallig worden, heeft de holdingdirectie aangegeven om te gaan proberen zo veel mensen te herplaatsen. Alle vacatures en herplaatsingsplekken worden binnen de holding bijgehouden en centraal gepubliceerd. Bij hoeveel medewerkers een herplaatsing uiteindelijk gaat lukken is natuurlijk de vraag?

De ondernemingsraad

CNV Vakmensen is op eigen initiatief ook op bezoek geweest bij de ondernemingsraad (OR) van Xenos. In zo’n traject als deze is het heel belangrijk dat vakbonden elkaar weten te vinden, elkaar informeren en bovenal elkaar versterken in ieders rol. Wat betreft dit laatste punt is het goed om te weten dat de OR zich vooral bezig houdt met de beoordeling van nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie. Zij zullen zich de komende weken bezighouden met de hiervoor ingediende adviesaanvraag. CNV Vakmensen daarentegen houdt zich vooral bezig met het zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers. Hiervoor zijn nu dus gesprekken gestart met de directie van de Blokker Holding om hopelijk te komen tot een goed sociaal plan. Wij hebben het gesprek als constructief ervaren. We hebben afgesproken om elkaar de komende tijd te blijven informeren over de voortgang.

Het sociaal plan

De werkgelegenheid binnen de detailhandel staat als gevolg van de vele reorganisaties en faillissementen zwaar onder druk staat. CNV Vakmensen vindt het dan ook belangrijk om ons hard te maken voor een sociaal plan waarin wat ons betreft een duidelijk accent komt te liggen op een goede afspraak waarmee  medewerkers hopelijk zo goed mogelijk begeleid kunnen worden naar ander werk. Ook een keuze om zich te laten omscholen moet, zo vinden wij, in het sociaal plan mogelijk worden gemaakt.
In het eerste overleg heeft de directie toegelicht welke afspraken zij op hoofdlijnen willen maken in een sociaal plan. Gelukkig is ook de directie van mening dat een belangrijk accent moet komen te liggen op het vinden van ander werk voor de boventallige medewerkers. Enerzijds zou dit kunnen door herplaatsing in een andere functie binnen de holding en anderzijds door het extern vinden van ander werk. Om medewerkers goed te kunnen begeleiden willen zowel CNV Vakmensen als ook de holdingdirectie hiervoor een budget afspreken. Dit zou dan besteed kunnen worden aan de begeleiding zelf via een outplacementbureau en/of aan omscholing. Over de hoogte van het budget zullen we nog moeten onderhandelen.
CNV Vakmensen is van mening dat er naast een deugdelijke van Werk naar Werk afspraak ook een passende beëindigingsvergoeding moet worden afgesproken. Over het niveau hiervan bestaan tussen de holdingdirectie en vakbonden verschillende ideeën die nog al uiteen lopen. In de komende gesprekken zullen we gaan bekijken of en zo ja, hoe we hier een brug tussen kunnen slaan.

We houden jou op de hoogte over de voortgang in de gesprekken in de komende weken!

CNV staat voor jou klaar!

Wie het ook treft, een reorganisatie waarbij medewerkers ontslagen worden is en blijft een trieste situatie met impact op de gehele organisatie, van hoog tot laag; zowel voor de getroffen medewerkers zelf als ook voor de achterblijvende collega’s. Het CNV leeft mee en naast de besprekingen over een sociaal plan kunnen leden natuurlijk ook als het gaat om (juridisch) advies, begeleiding en ondersteuning op ons rekenen!

Praat met je collega over het lidmaatschap van CNV

Jij bent al lid, maar je collega misschien nog niet. Praat over het belang van een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Voor informatie verwijzen wij jou en jouw collega’s graag naar: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden 

Omdat er nu een reorganisatie gaat spelen bij Xenos is er voor nieuwe leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een actielidmaatschap waarin je, indien nodig, direct recht hebt op rechtsbijstand. Voor de voorwaarden hiervan verwijzen wij je graag naar CNV Info. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 030-7511007 en via info@cnvvakmensen.nl