Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg Zorgverzekeraars op stoom

Op 13 mei hebben CNV, de andere vakorganisaties en zorgverzekeraars in een goede sfeer de volgende onderwerpen besproken tijdens het cao-overleg. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.

Loon en looptijd

Werkgevers en vakorganisaties hebben een voorkeur voor een cao met een langere looptijd dan één jaar. Dit geeft meer rust en zorgt er ook voor dat er meer tijd is om afspraken goed uit te werken. Ten aanzien van de loonparagraaf is de afstand tussen partijen nog groot.

Flexibel werken

Partijen zijn het erover eens dat we in de komende cao-periode kunnen experimenteren met flexibel werken. Bijvoorbeeld bij de inroostering van medewerkers bij een callcenter. Belangrijk aspect hierbij is dat medewerkers zelf meer kunnen kiezen op welke tijden ze willen werken. Dit heeft ook gevolgen voor de toeslagen (inconveniëntenregeling) die in de pilot van toepassing zullen zijn. Een voorwaarde is dat de pilots niet mogen leiden tot een kostenverlaging of kostenverhoging voor de werkgever. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de voorwaarden waaraan de pilots moeten voldoen. CNV vindt het belangrijk dat jij als medewerker zelf regie hebt over je arbeidsuren. Dit idee lijkt dat te ondersteunen, dus daar zijn wij blij om.

Wachtgeldregeling

Cao-partijen onderzoeken of het mogelijk is een oplossing te vinden voor de wachtgeldregeling.

Duurzame inzetbaarheid

Dit onderwerp wordt door alle partijen belangrijk gevonden. Het is van belang voor alle leeftijden, maar de oudere medewerker vraagt speciale aandacht vanwege de wijzigingen in pensioen en AOW. CNV heeft aangegeven hierover goede afspraken te willen maken. Het onderwerp is al belegd bij het sectorfonds. Sociale partners willen daar graag het onderwerp vitaliteit aan toevoegen. Onderdeel van de instrumenten kan ook zijn dat in individuele gevallen medewerkers een financiële foto kunnen laten maken die hen ondersteunt om goede loopbaankeuzes te maken. Ook staat het verzoek van CNV Vakmensen op de agenda om medewerkers genoeg tijd te geven om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken.

Binnen het onderwerp duurzame inzetbaarheid wordt ook geïnventariseerd op welke manier andere sectoren mogelijkheid bieden aan oudere werknemers om minder te gaan werken, zodat zij vitaal hun pensioen kunnen halen en er plek komt voor jongeren. Vanuit de vakbeweging is hiervoor een voorstel ingediend. Door werkgevers is opgemerkt dat de voorgestelde regeling duur is en dat er in onze branche voor een deel van deze doelgroep ook nog een individueel VUT-arrangement van kracht is.

Mantelzorg

Mantelzorg is van belang omdat op medewerkers steeds vaker een beroep wordt gedaan om te zorgen voor mensen in de thuissituatie of directe omgeving. De vraag vanuit CNV en de andere vakorganisaties is op welke wijze de cao dit kan ondersteunen. Partijen zijn zich ervan bewust dat dit om maatwerk vraagt. De opties die zijn besproken gaan in de richting van een keurmerk, een helpdesk en het benoemen van het feit dat mantelzorg ook tijd en flexibiliteit vraagt in de afspraken tussen medewerker en leidinggevenden. Dat laatste was met name een wens van CNV-leden.

3e WW-jaar

Partijen hebben reeds eerder aangegeven in principe hun medewerking te willen verlenen aan het repareren van het 3e WW-jaar (inclusief het herstel van de opbouw van WW-rechten). De precieze voorwaarden voor deze regeling moeten wel duidelijk zijn voordat we hier een concrete cao-afspraak over kunnen maken. Het is al duidelijk dat als gekozen wordt voor een verzekering, de werknemers hiervoor premie zullen gaan betalen.

Participatiewet

Dit onderwerp vormt een onderdeel van de agenda van het sectorfonds. Tijdens het volgende cao-overleg wordt gekeken of deze voortgang volstaat of dat er nog aanvullende afspraken gewenst zijn om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Flexibele contracten

Vanuit de vakbeweging is geagendeerd om te kijken naar de mate waarin flexibele contracten voorkomen in de sector en te bepalen hoe hiermee om te gaan. Erkend wordt dat een flexibele schil nodig zal zijn. Voor de volgende keer wordt het overzicht geactualiseerd van het aantal flexkrachten dat in de sector werkzaam is.

De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 26 mei.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06-23500986

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid