Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-onderhandelingen Bavaria 14 december 2015

Op 14 december jongstleden heeft CNV Vakmensen opnieuw met Bavaria onderhandeld over de nieuwe cao. Dit overleg heeft nog niet tot resultaat geleid, op belangrijke punten is er nog altijd geen overeenstemming.

Scholing, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

CNV Vakmensen heeft voorgesteld een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget in te voeren. Bavaria is bereid een bedrag ter hoogte van 10 procent van het reguliere scholingsbudget in het nog overeen te komen Duurzame Inzetbaarheidsbudget te storten, van waaruit onder andere individuele opleidingen gefinancierd kunnen worden. Het DI-budget kan daarnaast gebruikt worden voor onderwerpen op het gebied van gezondheid, vitaliteit en mobiliteit.
Daarnaast wil Bavaria vijf EVU-variabele dagen in het DI-budget storten, deze dagen krijg je dan ongeacht of er wel of geen sprake is van ziekte toegekend. De overige vijf EVU-variabele dagen kunnen dan, verdeeld over het jaar, “verdiend” worden als je niet ziek bent. Hiervoor geldt dus dezelfde systematiek als nu het geval is. CNV Vakmensen is positief over de inzet die gepleegd wordt om van duurzame inzetbaarheid werk te maken, dit is immers een gezamenlijk verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Wel vinden wij het van belang dat de “spelregels” rondom dit DI-budget moeten worden vastgelegd in de cao.
Wij zijn ook van mening dat het mogelijk moet zijn om de vijf EVU-variabele dagen die erin gestort worden als verlof opgenomen moeten kunnen worden als dit bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De generatieregeling is ook een instrument om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Dit is een nieuwe, voor CNV Vakmensen nog onbekende, regeling. Kern van deze regeling is dat je het eigen ouderdomspensioen naar voren haalt en gebruikt om nu minder te kunnen werken. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis. Wij hebben aangegeven dat als er werkplekken vrij vallen doordat mensen gebruik maken van deze generatieregeling, deze werkplekken ingevuld moeten worden met vast personeel.

Flexibilisering van roosters

Bavaria wil pieken en dalen in de productie op kunnen vangen met vaste medewerkers en daarmee het aantal uitzendkrachten verminderen. Daarvoor is meer flexibiliteit in roosters nodig en dat kan met de huidige cao niet volgens Bavaria. Bavaria wil alle bepalingen in de cao rondom maximale arbeidsduur per week en per dag schrappen en dan zowel de roosters als de kaders waarbinnen deze roosters vastgesteld worden afspreken met de Ondernemingsraad. CNV Vakmensen is hier fel op tegen. Het vaststellen van roosters is inderdaad de verantwoordelijkheid van de Ondernemingsraad, maar de kaders waarbinnen dit gebeurt, is het domein van de cao. Daarin wordt vastgelegd wat de gemiddelde, de minimale en de maximale arbeidsduur per week en per dag is. Die kaders willen wij dus in de cao geborgd zien. Als deze niet passend zijn, valt daarover te praten, maar schrappen is niet aan de orde. Bovendien hebben de aanwezigen in de ledenvergaderingen onomwonden aangegeven van mening te zijn dat er voldoende flexibel gewerkt kan worden. Daarvoor zijn in de cao meerdere instrumenten, zoals maatwerkroosters, overwerk, verschoven diensten, et cetera beschikbaar.
Wij hebben Bavaria gevraagd bij het volgend overleg dan maar klip en klaar aan te geven waar precies de cao knelt, zodat we daarover kunnen spreken. Enkel zeggen dat het allemaal flexibeler moet, zonder onderbouwing of concreet voorstel (behalve alle bepalingen schrappen en terugvallen op de arbeidstijdenwet) is voor ons volstrekt onvoldoende.

Inkomen

Bavaria handhaaft het voorstel om de eindejaarsuitkering deels variabel te maken, maar is bereid voor de jaren 2015 en 2016 een garantie te geven op het huidige percentage. Eerder hebben wij al aangegeven dat Bavaria niet bereid was tot een structurele loonsverhoging. In het laatste bod wil Bavaria naast de 1 procent eenmalig ook 1 procent structureel bieden. In ruil daarvoor moeten dan wel de seniorendagen geschrapt worden. Een snelle rekensom leert dat iedereen die nu meer dan twee seniorendagen heeft, er dus op achteruit gaat (een dag heeft een waarde van ongeveer 0,5 procent loon). Of in andere woorden: de ouderen betalen de loonsverhoging. CNV Vakmensen vindt dit, mede met het oog op de discussie rondom duurzame inzetbaarheid, een dwaas voorstel. Misschien hebben we het verkeerd begrepen, maar als reactie hierop hebben we onze loonvraag van 2,5 procent structureel vooralsnog maar laten staan.

Het volgend overleg staat gepland op maandag 11 januari 2016.

Gerti van Valkenburg
Bestuurder

E: g.vanvalkenburg@cnv vakmensen.nl
M: 06-53351287