Update ontwikkelingen cao zuivel

De cao Zuivel loopt tot en met 31-12-2022. Dit betekent dat wij in het najaar met de NZO in onderhandeling gaan over een nieuwe cao per 1-1-2023.

Gedurende de looptijd van de cao werken we een aantal onderwerpen uit die terug zullen komen bij de onderhandelingen. Deze onderwerpen hebben te maken met arbeidstijden en met het loongebouw. Daarnaast hebben we een RVU regeling afgesloten met de werkgevers in de Zuivel en werken we aan een nieuwe pensioen regeling voor de Zuivel.

RVU regeling Zuivel

Met ingang van 1-9-2022 kunnen medewerkers die aan de voorwaarden voldoen gebruik maken van de RVU regeling. Belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

  • Je wilt tussen 1 september 2022 en 31 december 2025 stoppen met werken (uittreden).
  • Je hebt op de dag dat je wilt uittreden een leeftijd die maximaal drie jaar en minimaal 6 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd* ligt. (*In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.)
  • Je hebt op het moment dat je wilt uittreden een aantoonbaar dienstverband van 45 dienstjaren bij je huidige werkgever of een rechtsvoorganger van je huidige werkgever.
  • Je werkte op 1 januari 2022 in ploegendienst en/of je had vaste consignatiediensten met extra opkomst naar het bedrijf.
  • Je maakt geen gebruik van een WW-uitkering of een ziektewet-uitkering.
  • Je wilt minimaal 6 maanden gebruik maken van de RVU-regeling. Het maximum is 36 maanden.

Als het goed is hebben de werkgevers in de Zuivel de medewerkers over deze regeling geïnformeerd. Als je denkt voor de regeling in aanmerking te komen neem dan contact op met de HR afdeling van jou bedrijf. Je mag mij ook altijd mailen of bellen.

Pensioenregeling Zuivel

In het pensioenakkoord zoals dit door de sociale partners (werkgevers, bonden en kabinet) is afgesloten is opgenomen dat we in Nederland over gaan naar een nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent dat ook de pensioenregeling van BPZ aangepast moet worden. Vakbonden, werkgevers en het bestuur van BPZ werken aan een nieuwe regeling. Deze partijen zullen werknemers in de Zuivel informeren over de voortgang van dit traject en betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Vanuit het CNV hebben twee kaderleden en ik als bestuurder zitting in de pensioencommissie. Wij informeren de cao commissie. Zoals gezegd zul je meer van ons gaan horen over dit onderwerp.

Heb je vragen of wil jij iets doen voor het CNV binnen jouw bedrijf? Neem dan contact met mij op of met het kaderlid binnen jouw bedrijf.

Voor nu wens ik je een goede zomer.

Namens de leden van de cao commissie,

Henk Jongsma
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl