Update 2 cao onderhandelingen Nestlé

Kortgeleden hebben we de tweede onderhandelingsronde gehad voor de cao's bij Nestlé. Graag geven we je een update.

Reactie werkgever op onze voorstellen

Nestlé heeft in de tweede onderhandelingsronde op alle voorstellen van de vakorganisaties gereageerd. Dus ook op die van het CNV. 

CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de bijdrage aan de collectieve zorgverzekering, voor wat betreft de aanvullende verzekering, te verhogen en tevens voor iedere medewerker te laten gelden (dus niet alleen als deelgenomen wordt aan de collectieve zorgverzekering via Nestlé). Jouw werkgever geeft aan zich liever te willen concentreren op een afspraak voor een collectieve loonsverhoging in plaats van het budget dat vanuit werkgevers begroot is ook hiervoor te benutten. We hebben aangegeven dit jammer te vinden en het voorstel op dit moment (nog) op tafel te houden. 

Wij hebben ook een voorstel gedaan voor een stagevergoeding. Nestlé zegt al reële bedragen af te spreken met binnenkomende stagiares, maar die zijn alleen niet vastgelegd in de cao. CNV Vakmensen lijkt het goed om de hoogte van de stagevergoedingen juist wel in de cao op te schrijven omdat het hiermee transparant wordt en dit prima past binnen de financiële paragraaf in de cao. 

Ook hebben we een voorstel gedaan om te komen tot afspraken voor rouwverlof. Nestlé geeft aan dat hiervoor al een formele regeling in de cao staat en dat als dit verlof voor iemand onvoldoende blijkt te zijn er in gesprek tussen leidinggevende en medewerker altijd gekeken kan worden naar maatwerk. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk kan dit soms toch net wat anders verlopen. CNV Vakmensen heeft gevraagd om toch nog nader te kijken naar ons voorstel en samen te bespreken of we een soort van kaderregeling in de cao kunnen afspreken op basis waarvan leidinggevende en medewerker het gesprek kunnen voeren en maatwerk afspraken kunnen maken. 

In de totstandkoming van een RVU regeling geeft Nestle aan dat eerst de werkgeverskoepels, vakorganisaties en overheid aan zet zijn om op centraal niveau een afspraak hierover te maken. Op zich klopt dit, maar hoe gaat Nestlé om met een RVU afspraak wanneer die er tussen genoemde partijen toch gaat komen? Wij hebben aangegeven graag tijdig met Nestlé om de tafel te willen gaan om hierover te spreken. Cao partijen praten in de volgende overleggen verder over een mogelijke procesafspraak.  

CNV Vakmensen heeft een voorstel gedaan om in de looptijd van de nieuwe cao in een werkgroep voorstellen voor te bereiden om te komen tot groene arbeidsvoorwaarden. Nestlé ziet hier haken en ogen aan, omdat dit alleen bereikbaar zou gaan worden voor een selecte groep medewerkers die ook eigen financiële middelen ter beschikking heeft om hierin te kunnen investeren.

Nestlé staat niet onwelwillend tegenover ons voorstel om in de looptijd van de nieuwe cao in gesprek te gaan over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie en wat er nog nodig zou zijn.

Loonbod

Nestlé heeft in de tweede onderhandelingsronde een (eerste) loonbod gedaan. We hebben als partijen afgesproken om hierover naar buiten toe nog niet concreet te zijn, om zo het onderhandelingsproces hierover niet te verstoren. De komende overleggen zullen we hierover verder onderhandelen. 

Om het maandloon te verhogen stelt Nestlé bovendien voor om de medewerkers een keuze te geven om de 13e maand maandelijks dan wel één keer per jaar uit te betalen. Nu gebeurt dit standaard één keer per jaar.  

Vervolg

In april gaan de onderhandelingen verder. Ik hou jullie op de hoogte! 

Reageren, contact en vragen stellen

Op de cao-pagina kun je reageren en je vragen stellen en al het nieuws over de cao nalezen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren.

Mede namens de CNV kaderleden, Gerrit Schuur en Henk Jan Plakke, 

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl