Al het nieuws

PGB nieuwe uitvoerder voor BLC-pensioenregeling

leeg

Vakbonden en BLC hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe pensioenuitvoerder; én over een ‘nieuwe’ pensioenregeling bij Bunge Loders Croklaan. In het afgelopen jaar hebben CNV Vakmensen en FNV heel veel tijd gestoken in het overleg met werkgever, de OR en het pensioenfondsbestuur, om te komen tot een nieuwe uitvoerder van de pensioenregeling voor de werknemers in dienst bij BLC. Vanaf maart 2022 bouwen medewerkers van BLC pensioen op bij pensioenfonds PGB.

De reden voor deze overstap is dat de uitvoeringskosten van De Fracties veel te hoog werden. En dat geld gaat allemaal naar de uitvoering; en komt niet in jullie pensioenvoorziening. Dat is zonde.

Liefst ‘oud’ en ‘nieuw’ geld bij elkaar houden
Daarbij is het altijd onze insteek geweest dat we een uitvoerder zoeken waarbij het al opgebouwde kapitaal dat bij De Fracties is ondergebracht ook naar dezelfde uitvoerder gaat. Maar over die opgebouwde rechten beslist maar één partij; en dat is het bestuur van De Fracties. Dus daarom hebben we overlegd met het bestuur. In dat overleg verliep de definitieve besluitvorming maar moeizaam en de tijd begon te dringen. Daarom hebben sociale partners (vakbonden, OR en BLC) op een gegeven moment besloten om toch het contract met De Fracties op te zeggen. Omdat we wel per sé die besparing op de kosten wilden realiseren. Op dat moment kregen we van het bestuur van de Fracties nog steeds geen uitsluitsel waar ze de opgebouwde rechten wilden stallen. Die opzegging (met een opzegtermijn) betekende dat we per 1 maart 2022 een nieuwe pensioenuitvoerder moesten hebben gevonden.

Nieuwe uitvoerder wordt PGB
Die uitvoerder voor de regeling vanaf maart 2022, is PGB geworden. Een groot fonds waar vakbonden goede ervaringen mee hebben en waar we heel welkom zijn. En niet onbelangrijk: de kostprijs is daar – ondanks de huidige lage marktrente – zó scherp, dat we de bestaande pensioenregeling kunnen voortzetten (opbouw van 1,875% per jaar; het fiscaal maximaal toegestane percentage). En zelfs kunnen we de regeling nog verbeteren omdat we in 2022 wat geld ‘overhouden’ van het beschikbare budget van 26,5% van de salarissom. 

Dat geld gaan we inzetten voor o.a.:

  • De franchise wordt vanaf 2023 verlaagd tot het wettelijke minimum. Dat betekent dat je over een iets groter deel van je salaris pensioen gaat opbouwen (over zo’n € 1000 euro meer), met als gevolg dat per jaar ongeveer € 20,= extra ouderdomspensioen kan worden ingekocht.
  • Het partnerpensioen voor de middelloonregeling wordt verbeterd: het blijft op spaarbasis, maar stijgt van 65% naar 70%. De dienstjaren voor het partner- en wezenpensioen voor de basisregeling zijn vanaf 1 maart 2022 (voor de achterliggende diensttijd is al partnerpensioen opgebouwd bij de fracties).
  • Het wezenpensioen blijft als percentage ongewijzigd 20%, maar wel van het hogere partnerpensioen.
  • Het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt van 65% naar 70%. Daarnaast wordt na ingang het arbeidsongeschiktheidspensioen met de bij PGB gebruikelijke indexatie verhoogd.
  • Er wordt een collectief ANW-hiaat geïntroduceerd dat wordt gefinancierd uit het afgesproken pensioenbudget van 26,5%. Bij De Fracties is er ook een mogelijkheid om gedeeltelijk dit te verzekeren, maar dan moest je wel zelf die premie betalen. Bij PGB krijgt nu dus iedereen zo’n verzekering zonder zelf te moeten betalen. De hoogte van het ANW-hiaat bedraagt € 15.985 uit te keren per jaar (cijfer 2021).
  • Voor het salaris boven het maximumbedrag van de middelloonregeling (in 2021 is dit bedrag € 73.667,-) is een beschikbare premieregeling van toepassing gebaseerd op een bepaalde staffel. Die staffel gaat een heel klein beetje omhoog (met circa 1%).
  • Bij die beschikbare premieregeling stijgt ook het partnerpensioen van 65% naar 70% (op risicobasis zoals ook tot nu toe gebruikelijk). Wat neerkomt op 1,3125% per dienstjaar. De dienstjaren voor het partner- en wezenpensioen voor deze beschikbare premieregeling: tellen vanaf datum indiensttreding.

En dat allemaal - nog steeds - voor een premievrij pensioen, dus zonder pensioenpremie voor de medewerkers! Het pensioenbudget bedraagt onveranderd een vast percentage van 26,5% van de loonsom. Indien de kostenprijs van de middelloonregeling van PGB in enig jaar hoger is dan dat percentage, bijvoorbeeld omdat de rente nog verder daalt, treden sociale partners tijdig met elkaar in overleg.

Geen ledenraadpleging nodig
Formeel hebben we nu niet alleen een nieuwe pensioenuitvoerder vanaf 1 maart (PGB) maar ook een iets aangepaste regeling. De keuze voor een nieuwe uitvoerder hoeft niet ter stemming worden voorgelegd aan de leden. Normaal gesproken zouden vakbonden een inhoudelijke wijziging van de pensioenregeling wél ter stemming voorleggen aan de leden. Maar omdat die nieuwe regeling feitelijk gelijk is aan de huidige regeling, met zelfs enkele verbeteringen, vinden we het niet nodig hier een aparte ledenraadpleging over te houden in deze door corona ingewikkelde tijden. We gaan ervan uit dat de leden zich hierin kunnen vinden.

Wat gaat het bestuur van De Fracties besluiten?
Een bijkomend voordeel is dat tot nu toe sociale partners de indruk hebben gekregen dat PGB ook de voorkeurspartij van het bestuur van De Fracties is. Nu we bij PGB geld overhouden (in 2022) willen we een deel daarvan gebruiken om het bestuur bij zo’n overstap te helpen met de kosten. Uit het premieoverschot 2022 wordt een bedrag van maximaal € 367.000 beschikbaar gesteld om de waardeoverdracht en liquidatie van het pensioenfonds gedeeltelijk te financieren. De werkgever draagt eenzelfde bedrag bij. De voorwaarden voor uitkering van dit bedrag zijn door sociale partners en OR benoemd in een brief aan het pensioenfonds d.d. 10 december 2021. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan zijn de bedragen niet verschuldigd. Het bedrag dat uit dat vaste premiepercentage wordt gefinancierd, wordt in dat geval gestort op de premie-egalisatierekening bij PGB, dus dat blijft specifiek en expliciet voor jullie pensioen beschikbaar.

Tot slot

CNV en FNV gaan ervan uit de leden hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen. 


Soraya Faez                                                              Niels Suijker
Bestuurder CNV Vakmensen                                  Bestuurder FNV
E: s.faez@cnvvakmensen.nl                                   E: niels.suijker@fnv.nl