Cao onderhandelingen Avebe - kleine stappen, grote verschillen

Het 2e gesprek over de nieuwe cao maakt duidelijk dat we ver uit elkaar liggen. Hoewel er op bepaalde voorstellen wel toezeggingen zijn gekomen, zien we dat er op de grote onderwerpen nog een fors verschil zit.  Zoals door ons gevraagd kwam er een loonvoorstel van de directie.

Loon

We konden kiezen tussen 4% loonsverhoging per 1-1-2023 of 3,2% loonsverhoging per 1-1-2023 en een eenmalige uitkering van bruto 1000 euro. Dit dan voor een werknemer met een fulltime dienstverband (parttimers naar rato) die minimaal 6 maanden in dienst is.  Wij hebben aangegeven dat we wel erg ver uit elkaar liggen als het gaat om de te maken loonafspraak. Onderdeel van het directie voorstel is dat de RVU regeling wordt voortgezet voor dezelfde doelgroep. De mogelijkheid om gebruik te maken van de 60-80-90 regeling en de 4 daagse werkweek blijven in deze CAO bestaan (artikel 12, lid 7 van de CAO).  Het loonvoorstel van de directie gaat er van uit dat het gebruik maken van deze regelingen ook loonruimte kost.

Overige onderwerpen:

We hebben natuurlijk ook gesproken over alle andere voorstellen van de werkgever en de vakbonden. Op een aantal onderwerpen zijn concrete toezeggingen gedaan, maar over veel onderwerpen willen we volgende keer verder spreken. Een overzicht van de onderwerpen die zijn aangedragen door CNV, FNV en de werkgever:

  • Reiskosten en thuiswerken - Voor wat betreft de voorstellen “reiskosten” en “recht op thuiswerken” is er overleg met de OR en dat overleg wil de directie voortzetten. Wel hebben ze in het overleg reeds aangegeven dat ze bereid zijn om een stap te zetten in de hoogte van de reiskostenvergoeding (verhoging naar het fiscale maximum) en het uitbreiden van het aantal kilometers naar 50km enkele reis. Over het recht op thuiswerken is door de vakbonden aangegeven dat wij de afspraken over het thuiswerken en de vergoedingen op wensen te nemen in een ‘protocol’ als bijlage in de cao. Dit waren twee punten die door CNV Vakmensen in de brief zijn opgenomen. 
  • Toeslagenmatrix - Het voorstel van de werkgever om te komen tot een toeslagenmatrix wordt door de directie aangepast. Voorstel is om dit onderwerp onder deel te laten zijn van de werkgroep “toekomstige bedrijfstijd en de gevolgen voor roosters”;
  • Consignatietoeslag - Omdat er geen sprake is van een structurele consignatietoeslag is het pensioengevend maken hiervan wat de directie betreft niet aan de orde. Dit punt kan wel onderdeel zijn van de voorgestelde gezamenlijke werkgroep “toekomstige bedrijfstijd en de gevolgen voor roosters”.
  • Schalen 13 & 14 uit de cao - De voorstellen van de werkgever om de schalen 13 en 14 uit de CAO te halen is wat ons betreft niet aan de orde. Sterker nog, zou het niet zo moeten zijn dat alle werknemers onder de CAO vallen? Uit het overleg is ons verder ook niet duidelijk geworden welk probleem hiermee wordt opgelost. Als de directie aanvullende afspraken zou willen maken voor een specifieke groep medewerkers, dan kan dat altijd als aanvulling op de huidige cao. Je hoeft ze hiervoor niet uit de cao te halen.
  • Beloning Feestdagen - Het voorstel van FNV om de beloning voor het werken op feestdagen gelijk te trekken aan de beloning hiervoor in de 5 ploegendienst is afgewezen. De huidige beloning is marktconform aldus de directie en dat moet zo blijven;
  • Compensatie kortere campagne - Het voorstel van FNV  om de inkomensgevolgen van een kortere campagne te compenseren” is door de directie afgewezen. Er wordt aangegeven dat waar het kan en waar werknemers willen er op een andere locatie in 5 ploegendienst gewerkt kan worden;
  • Verplichte ADV - Het voorstel van FNV om het aantal collectieve ADV uren terug te brengen van 32 naar 16 uur is afgewezen. De directie geeft aan dat dit punt aan de OR wordt voorgelegd en die maakt de afweging of wel of niet met het voorstel ingestemd moet worden;
  • Functiewaardering en inschaling  - Over het onderwerp functiewaardering dat door FNV op de agenda is gezet wordt doorgesproken, duidelijk is dat we het er over eens zijn dat dit systeem goed moet worden toegepast. De directie geeft aan dat bezwaren in een aantal gevallen te lang zijn blijven liggen. Er komt inzage in de nieuwe functies die sinds de invoering van het generieke functiehuis zijn ontstaan en er wordt nog een keer gekeken of het is voorgekomen dat werknemers niet ingeschaald zijn op de manier die de CAO voorschrijft. Als het gaat om functies met dezelfde functiebenamingen wordt gekeken of er verschil van beloning is en als dat zo is, in hoeverre dan wel of niet terecht is. Dat gaat wel tijd kosten en zal dit jaar niet meer afgerond kunnen worden;
  • Uitzendkrachten - Vaste formatieplaatsen worden niet door uitzendkrachten bezet, aldus de directie.
  • Overige onderwerpen - Op de voorstellen “een beoordelingsgebonden extra periodiek voor de schalen 8 t/m 12, de aanvangssalarissen schalen 1 t/m 14 bevriezen, extra vakantie uren i.v.m. leeftijd, betaling overwerk, budgetcoach, overwerk altijd uitbetalen en resultaatafhankelijke uitkering gaan wij in het volgende overleg reageren. Ook zullen we dan verder spreken over de resultaatuitkering en de koppeling die de werkgever heeft voorgesteld met het onderwerp ‘veiligheid’. Hetzelfde geldt voor de onderwerpen werkdruk en keuzemogelijkheden in de cao

Hoe verder

We gaan als CNV en FNV kijken welke voorstellen we in ieder geval gezamenlijk gaan doen in het overleg op 30 november. Afhankelijk van de verdere discussie over de onderwerpen die nog niet afdoende zijn besproken, gaan we bepalen welke voorstellen we al dan niet gaan doen.

Online cao-traject

Op de cao-pagina kun je het hele traject volgen, je vragen stellen en reageren op de deze nieuwsbiref of op de onderhandelingen. Ga hier direct naar de cao-pagina

Na de volgende ronde zullen we jullie opnieuw voorzien van een update. Mocht je eerder vragen hebben? Schroom dan niet om contact op te nemen met CNV Kaderlid Erik Braam of ondergetekende.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl