Periodiek overleg SDO en vakbonden

Op 24 mei heeft een periodiek overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en SDO. Tijdens dit overleg hebben we een aantal onderwerpen besproken die ook vanuit onze leden op de agenda zijn gezet. Het overleg verliep in goede en constructieve sfeer.

De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:

Update resultaten SDO
SDO heeft de vakbonden geïnformeerd dat de cijfers van 2022 minder zijn dan gebudgetteerd. Het volume ligt achter, net als de begrote winst. Voornaamste reden hiervoor zijn de hoge energieprijzen die momenteel niet doorberekend kunnen worden aan de klant, in verband met langlopende contracten. De aandeelhouders hebben echter vertrouwen dat de cijfers verbeterd zullen worden. Hierdoor blijft er voldoende ruimte voor investeringen.

Update werkdruk, bezetting en overwerk
SDO erkent de hoge werkdruk, het tekort aan mensen op bepaalde afdelingen en de hoge mate van overwerk op dit moment. Dit heeft alles te maken met de achterblijvende resultaten en de gaten die ontstaan in de roosters, omdat er te weinig mensen zijn die een ander kunnen vervangen. SDO heeft aangegeven dat zij dit probleem erg serieus nemen.
Momenteel wordt gewerkt aan het werven van nieuw personeel, niet alleen voor het huidige tekort, maar ook voor degenen die straks met pensioen gaan of vervroegd met pensioen gaan via de RVU regeling. SDO kijkt naar andere manieren om vacatures uit te zetten en geschikte kandidaten te vinden.
De vakbonden hebben aangegeven dat de focus niet alleen moet liggen op het werven van nieuw personeel, maar ook op het behouden van bestaand personeel, zodat het verloop beperkt blijft. Jullie werkgever heeft daarop gereageerd dat investeringen gedaan zullen worden in opleidingen en dat een opleidingsplan in de maak is. Zo moet er meer mogelijkheden komen om een nieuwe collega goed te kunnen inwerken.

Communicatie
Vanuit onze achterban is de behoefte om vaker geïnformeerd te willen worden door SDO over hoe het met SDO gaat. Wij hebben dit bij jullie werkgever geadresseerd en SDO heeft toegezegd om meer en regelmatiger te communiceren richting het personeel via digitale en fysieke townhall meetings.
Ook de communicatie vanuit Aegon en SDO richting het personeel over de indexatie van de pensioenen bij Aegon moet beter. De vakbonden hebben SDO verzocht minimaal eenmaal per jaar de werknemers bij SDO te informeren over de indexaties, zodat niet gewacht hoeft te worden op het individuele UPO (Uniform Pensioen Overzicht), maar vanuit SDO bericht wordt welke indexaties in welk jaar hebben plaatsgevonden.
Daarnaast hebben wij jullie werkgever gevraagd transparanter te zijn over de bedrijfsdoelstellingsafhankelijke regeling en de berekening hiervan. In de cao is afgesproken dat de regeling maximaal 4% van het bruto jaarsalaris bedraagt en dat deze 4% evenredig verdeeld wordt over maximaal 4 bedrijfsdoelstellingen. Wat de bedrijfsdoelstellingen zijn en welke criteria en percentages gelden bij het behalen van deze doelstellingen, wordt met de OR bepaald. Het zou goed zijn als SDO voortaan opener en duidelijker is over wanneer een doelstelling wel, gedeeltelijk of niet gehaald is en hoe het bedrag aan bonus wordt berekend.

Berekening jubileumuitkering
In jullie Werken bij SDO boekje staat de jubileumuitkering opgenomen. Bij de laatste jubileumuitkering is discussie ontstaan over de berekening en hoogte van de uitkering. Voorheen werd de uitkering gebaseerd op een maandinkomen, terwijl in het boekje vermeld staat dat een maandsalaris het uitgangspunt is. Dit is dus ook zo toegepast bij de laatste uitkering. SDO heeft met terugwerkende kracht de uitkering alsnog op basis van een maandinkomen uitgekeerd en de tekst in het Werken bij SDO boekje is hierop aangepast.

Proces functiewaardering
Jullie werkgever heeft contact gehad met de AWVN, de organisatie die jullie werkgever helpt bij het functiewaarderingstraject. Dit traject start met het opstellen van functieomschrijvingen, waarna het getoetst en gewogen wordt, zodat een waardering gekoppeld kan worden aan een bepaalde functie en duidelijk wordt welke schaal en dus welk salaris hoort bij die functie. SDO informeerde ons dat dit proces helaas vertraging heeft opgelopen door de AWVN.

Reiskostenregeling
Vanuit onze achterban is de wens om de reiskostenregeling onder de loep te nemen in verband met de hoge brandstofprijzen en inflatiecijfers. Wij hebben jullie werkgever gevraagd welke mogelijkheden hierin zijn. Omdat de reiskostenregeling geen afspraak in de cao is, zullen SDO en de OR dit op zeer korte termijn met elkaar bespreken. Indien een nieuw voorstel wordt ingediend, zal ook rekening gehouden worden met het huidige thuiswerkbeleid.

Vervolggesprekken SDO en vakbonden
Tot slot hebben wij gesproken over het inplannen van toekomstige periodiek overleggen. Het eerstvolgende periodiek overleg staat gepland in oktober 2022 en zal voornamelijk gaan over jullie pensioenregeling en wat hierin mogelijk kan veranderen.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, benader dan een van de kaderleden of vakbondsbestuurders of stel je vraag op de cao pagina van Sime Darby Oils: Cao Sime Darby Oils | CNV Vakmensen

Met vriendelijk groet,

Charles van Amelsvoort                                                                       
Eric van Teijlingen                                                                          
Kaderleden FNV                                                                              

Ali Gündüz                                                                                       
Bestuurder FNV                                                                             
ali.gunduz@fnv.nl                                                                          

Henk Born
Erik Kouwenberg
Kaderleden CNV Vakmensen

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl