Bijeenkomst Remia cao onderhandelingen Margarine- en Spijsvetten

Op dinsdag 16 november hebben wij een periodiek overleg gehad met de Werkgeversvereniging cao-belangen Nederlandse margarinefabrikanten, waar jullie werkgever bij aangesloten is. Rode draad van dit overleg is het bespreken van de algemene ontwikkelingen in de sector. We hebben het ook gehad over de aankomende cao-onderhandelingen. Zoals jullie wellicht weten loopt de landelijke sector-cao af op 31 januari 2022. Voor CNV Vakmensen en de FNV is het een moment om goed te kijken naar de toekomst van de sector cao.

Huidige situatie
De sector Margarine- en Spijsvetindustrie is afgelopen jaren fors gekrompen. Bij de werkgeversvereniging zijn nu nog 5 bedrijven aangesloten, waarvan 2 hebben tot 35 werknemers hebben, nog eens 2 zitten tussen 100-150 werknemers en 1 werkgever zit in categorie 400-450 werknemer.

Toekomst sector-cao
De schaal is zo klein dat we ons afvragen of het zinvol is om een landelijk sector-cao af te sluiten. Zo kunnen we bijvoorbeeld geen landelijk scholingsfonds of duurzaam inzetbaarheidsfonds voor werknemers oprichten. Omdat het om een landelijke sector-cao gaat, is het ook nauwelijks mogelijk om bedrijfsspecifieke maatwerk afspraken te maken wat onze leden in bepaalde bedrijven zouden willen.  De inspanning en energie die wij steken in de landelijke sector-cao, verzilvert zich ook niet in een toenemend ledenaantal, in tegendeel ons ledenaantal verminderd zelfs. Het lage ledenaantal heeft ook de onderhandelingspositie van de vakbonden afgezwakt (bijvoorbeeld: eindbod werkgevers van de laatste cao-onderhandeling). Wij vermoeden dat de oorzaak van deze neerwaartse trend ook ligt aan het verminderen van het draagvlak onder de werknemers (ook onze leden) voor een landelijke sector-cao. Werknemers (en leden) in de afzonderlijke bedrijven zien weinig terug van de problemen of wensen die in hun specifieke bedrijf spelen (herkenbaarheid). Zo zijn er nog vele redenen te noemen om geen landelijke sector-cao meer af te sluiten.

Bedrijfs-cao
Een afweging kan zijn om geen landelijke sector-cao meer af te sluiten maar op bedrijfsniveau een cao af te sluiten. Zo staan we dichter bij onze leden, kunnen we beter aansluiten op de ontwikkelingen in het bedrijf en kunnen we beter maatwerk afspraken maken die aansluiten op de wensen en knelpunten van onze leden. Onze leden hebben ook veel meer invloed en inspraak bij de totstandkoming van hun cao. Het is meer herkenbaarder en daarmee kan ook het draagvlak vergroot worden.
Om een bedrijfs-cao te kunnen afsluiten is wel de bereidheid van de werkgever nodig. Het zou kunnen dat sommige werkgevers geen bedrijfs-cao willen afsluiten met de vakbond, omdat er nauwelijks vakbondsleden zijn of omdat ze vakbonden lastig vinden. Voor bedrijfs-cao is wel belangrijk dat groot deel van de werknemers lid worden van de vakbond. Een cao komt niet vanzelf. De wet eist niet van een werkgever om met de vakbonden een cao af te sluiten of een cao aan te bieden aan eigen werknemers. Uiteindelijk bepaalt de vakbondspositie of al dan niet een cao wordt afgesloten en of er wel of geen goede cao-resultaten worden behaald. Dit is de realiteit.   

Ledenvergaderingen
We hebben nog geen definitief besluit genomen over hoe verder met de cao. Komende weken zullen we gebruiken om de beide opties (sector- of bedrijfs-cao) nader te verkennen en te onderzoeken. Uiteraard willen wij ook jullie mening hierover weten. Daarom zullen we ook in gesprek gaan met onze leden in de afzonderlijke bedrijven. Er zullen ledenvergaderingen worden gehouden om jullie te informeren over de voor- en nadelen van beide cao vormen en zullen we de cao-keuze ter stemming aan de leden voorleggen. Uiteraard zal dit alleen in bedrijven plaatsvinden waar wij een redelijk aantal leden hebben. Daar waar we een paar leden hebben, zullen wij met die leden telefonisch contact opnemen. We streven ernaar om begin januari een definitief besluit te nemen.

Tijdens deze ledenvergaderingen zullen wij ook de onderwerpen inventariseren voor de aankomende cao-onderhandelingen.

Ledenvergaderingen Remia
Graag nodigen wij jou uit voor de gezamenlijke ledenvergadering van CNV Vakmensen en de FNV op:

Datum:                Donderdag 2 december 2021
Tijd:                      14.00 – 15.00 uur voor middagdienst
                             15.00 – 16.00 uur voor ochtend- en avonddienst
Plaats:                  Bedrijfsrestaurant Remia

Gezien de belangrijke onderwerpen die wij willen bespreken doen wij appel op elk lid om deel te nemen aan de ledenvergadering. Jouw mening en stem vinden wij belangrijk.  Het gaat om de toekomst van jouw cao!

Mochten jullie naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met de bestuurder van jouw vakbond.

Met vriendelijke groeten,

Rick Pellis,                                                               Nurettin Altundal,
Bestuurder CNV Vakmensen                                    Bestuurder FNV Voedingssector      
r.pellis@cnvvakmensen.nl                                        nurettin.altundal@fnv.nl
06 5120 2994     

Downloads