Toekomst pensioen JDE: Uitkomsten enquête

De eerste overleggen om de overgang van zowel het opgebouwde pensioen bij STAP als bij PGB naar het nieuwe pensioenstelsel te realiseren zijn gezet. Juist omdat we dit zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde vinden hebben we jullie een aantal mogelijkheden en keuzes voorgelegd via een enquête. De uitkomsten daarvan deel ik graag met jullie.

STAP en PGB

Deelnemers in het fonds bij STAP zijn diegenen die voor 2017 pensioen hebben opgebouwd in het “eigen” pensioenfonds van Douwe Egberts. In 2017 zijn deze pensioenen ondergebracht bij pensioenfonds STAP in de kring Douwe Egberts. Deelnemers zijn: of nu nog medewerker bij JDE, of uit dienst bij JDE maar nog niet met pensioen (zogenaamde slapers), of gepensioneerden die nu pensioen ontvangen en tenslotte nabestaanden van overleden, voormalig, medewerkers bij JDE. Nieuwe pensioenopbouw is er niet meer bij STAP. Vanaf 1 januari 2017 zijn de pensioenen voor de vanaf toen actieve deelnemers ondergebracht bij PGB.

18% van de leden, nu nog werkzaam bij JDE, heeft deelgenomen aan de enquête.

Uitkomsten keuzes STAP

Een zeer ruime meerderheid (87%) van de leden heeft voorkeur voor de solidaire premieregeling.

Bij STAP betekent de keuze voor de solidaire premieregeling dat we ook met betrekking tot de vulling van de solidariteitsreserve keuzes hebben. Als we kiezen voor een solidariteitsreserve van 5% van het vermogen, dan zal deze in eerste instantie uit de dekkingsgraad (het beschikbare vermogen voor de toekomstige pensioenuitkeringen) worden gevuld.
Als er daarna geld gebruikt zou moeten worden om de uitkerende pensioenen stabiel te houden kan de reserve tot 5% op twee manieren worden aangevuld. Dit kan door een deel van het overrendement te gebruiken van alle deelnemers in het fonds of alleen van het overrendement van de gepensioneerden.

61% van de leden heeft als voorkeur aangegeven de reserve te willen vullen vanuit een deel van het overrendement van alle deelnemers in het fonds.

Uitkomsten Keuzes PGB

Ook hier gaat de voorkeur (87%) uit naar de solidaire premieregeling.

We moeten als bonden samen met de werkgever een besluit nemen over het invaren. Met invaren wordt bedoeld dat het geld voor de al opgebouwde pensioenaanspraken en de huidige pensioenen (die nu dus worden uitgekeerd) ook (naast de toekomstige inleg) onder het nieuwe stelsel worden gebracht en wordt omgezet in een persoonlijk pensioenvermogen (dat nog steeds collectief wordt belegd). CNV heeft de voorkeur om de opgebouwde pensioen in te varen in het nieuwe pensioenfonds, tenzij dit nadelig uit zou pakken voor bepaalde leeftijdsgroepen. Uit de huidige berekeningen van PGB blijkt hier vooralsnog geen sprake van te zijn.

82% van de leden is het eens met de voorkeur om het opgebouwde pensioenaanspraken in te varen.

Verder hebben we een vraag gesteld over het partnerpensioen. Het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum wordt in de nieuwe wet anders geregeld. In de huidige regeling is de hoogte van je partnerpensioen afhankelijk van je (mogelijke) diensttijd. Na ingang van de nieuwe pensioenregeling wordt het partnerpensioen een vast percentage van het pensioengevend jaarsalaris. In het omzettingsvoorstel van PGB wordt nu uitgegaan van een percentage van 48% van het pensioengevend salaris.

Wij hebben bij de uitvraag gedaan of jullie voorkeur uitgaat naar een levenslang partnerpensioen van 48% van het pensioengevend salaris of dat jullie voorkeur hebben voor een iets gewijzigde regeling, namelijk een levenslang partnerpensioen van 35% van het pensioengevend salaris aangevuld met een zogenaamd ANW-pensioen (uitkerend tot de AOW-datum van de nabestaande partner) van € 19.000 bruto per jaar.

61% van de leden spreekt zich uit voor de variant met een levenslang partnerpensioen van 35% van het pensioengevend salaris met een zogenaamd ANW-pensioen van € 19.000.

Hoe verder?

De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee bij de bespreking over de verdere invulling van het transitieplan, die de basis vormt voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.
Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de keuzes die gemaakt moeten worden staan op de site van CNV.


Martin van Eerde
Bestuurder CNV
M 06 8191 9564
E m.vaneerde@cnv.nl