Al het nieuws

3e ronde cao onderhandelingen Groente en Fruitverwerkende Industrie

Vrijdag 11 juni was de 3e ronde van de cao onderhandelingen. Een deel van de tijd hebben we besteed om de Regeling Duurzame Inzetbaarheid (Generatieregeling) af te ronden. Daarna hebben we de onderhandelingen over de cao vervolgd.  

Regeling Duurzame Inzetbaarheid
De besprekingen over  een regeling Duurzame Inzetbaarheid zijn afgerond.  Nu worden de teksten geschreven. Het uitgangspunt is een 90-95-100 regeling vanaf 58 jaar en een 80-90-100 regeling vanaf 63 jaar. De datum voor de invoering van deze regeling  wordt  1 januari 2022. Tot de ingang van de nieuwe regeling blijft de mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van de huidige seniorenregeling. Bij ingang van de nieuwe regeling vervalt de huidige regeling en stap je over naar de nieuwe regeling. De regeling wordt een onderdeel van het cao resultaat. Het wordt dan ook als onderdeel  van de nieuwe cao  ter stemming aan jullie voorgelegd, op het moment dat wij een onderhandelingsresultaat hebben. 

Cao onderhandelingen
De werkgevers willen wat betreft de cao onderhandelingen in eerste instantie spreken over de looptijd van de cao, het loonbod en de regeling Duurzame inzetbaarheid.

Welke voorstellen zijn niet bespreekbaar voor werkgevers ?
De werkgevers hebben aangegeven niet te willen investeren in een individueel loopbaanbudget dat jaarlijks kan worden apart gezet voor de medewerker. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers gestimuleerd worden om zich onafhankelijk van de werkgever kunnen scholen en zich zo te kunnen voorbereiden op een nieuwe stap in hun loopbaan. Werkgevers geven echter aan dat een budget dat op een aparte rekening wordt gezet niet passend is voor hun organisaties. Volgens hen zijn er voldoende mogelijkheden om te scholen binnen de huidige scholingsbudgetten. Zelfs na een verlaging van ons oorspronkelijke voorstel is dit niet bespreekbaar.

Naar aanleiding van ons voorstel om  het percentage flexmedewerkers te maximeren, geven werkgevers aan dat strijdig is met wet en regelgeving en elke werkgever daar zelf keuzes in moet kunnen maken. Gelet op de krappe arbeidsmarkt en de hoge kosten van uitzendwerk, nemen zij  medewerkers graag in vaste dienst waar dat mogelijk is. De proeftijd houden zij graag op twee maanden omdat een maand te kort wordt geacht om iemand te kunnen beoordelen. Ten aanzien van de door ons gevraagde thuiswerkvergoeding  geven werkgevers aan dat zij alleen bij verplicht thuiswerken bereid zijn om een vergoeding te verstrekken.

RVU regeling eerder stoppen met werken
Door de afspraken in het pensioenakkoord kan het voor werknemers in zware beroepen,  mogelijk worden gemaakt om zonder RVU-boete drie jaar voor AOW-datum met pensioen te gaan. Dit wordt op de volgende manier gefinancierd: Werkgever levert een bijdrage van € 22.164   per werknemer per jaar ( bruto 1847 per maand) maximaal 3 jaar voor AOW datum. Werknemer vult de rest aan door een deel van het pensioen naar voren te halen en/of door middel van verlofsparen.

Wij hebben bij jullie werkgever aangekaart dat wij over deze regeling afspraken willen maken. De werkgevers geven aan dat zij tijdens deze cao periode zich willen concentreren op de Duurzame Inzetbaarheidsregeling. In individuele gevallen kunnen werknemers, die onder de RVU regeling zouden vallen en niet in staat zijn om te werken tot AOW leeftijd met hun werkgever hierover afspraken maken.

Loonbod
De leden van de vakbonden hebben een positieve indruk over de financiële stand van zaken bij de bedrijven in de groente en fruitverwerkende industrie. De meeste bedrijven doen het financieel en qua omzet goed in deze Corona tijd. Voor de werknemers uit de groente en fruitverwerkende industrie  was het afgelopen jaar een moeilijke tijd, waarin de meeste werknemers onder moeilijke omstandigheden hun werk moesten doen. Dit alles wordt door de werkgevers niet vertaald in een fatsoenlijk loonbod. In tegendeel het loonbod ligt ver onder het niveau van de laatste cao. Wij hebben aangeven dat het loonbod van de werkgevers voor ons onaanvaardbaar is.

De werkgevers gaan opnieuw mandaat ophalen bij hun collega’s. Wij hopen dat dit een beter uitgangspunt biedt voor de volgende onderhandelingsronde.

Overige voorstellen:

  • De werkgevers gaan akkoord met een passage in de cao om afspraken te kunnen maken met individuele werkgever over mantelzorg.
  • De werkgevers gaan akkoord met een voorstel van de Bonden om een studie die tot doel heeft om de cao leesbaar te maken.
Op 24 juni onderhandelen wij verder.

Met vriendelijke groet, mede namens de cao delegatie

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen