CNV voorstellenbrief cao Cargill BV

Volgende week vrijdag 23 juni starten de onderhandelingen voor de nieuwe Cargill BV cao. Dankzij jullie deelname aan de enquête kan CNV Vakmensen duidelijke voorstellen doen. In deze nieuwsbrief deel ik de inzet van CNV Vakmensen bij de komende onderhandelingen.

Dank voor jullie reacties

We hebben reacties gekregen van Cargill collega’s uit het hele land. De cao moet eerlijk zijn voor jong en oud, vast en flex. In de praktijk blijken de verschillen tussen verschillende plants groot als het gaat om de manier van werken. Dit betekent dat de wensen soms uiteenlopen. Toch maken we in de cao afspraken die gelden voor al jullie collega’s.

In de bijlage treffen jullie de volledige voorstellenbrief die namens de leden van CNV Vakmensen vandaag aan jullie werkgever wordt toegestuurd als inzet van de onderhandelingen. Een aantal punten uit de voorstellenbrief tref je hieronder aan.

Loonsverhoging 

Sinds afgelopen jaar kent de cao Cargill B.V. een automatische prijscompensatie (APC) met een plafond van 5%. De inflatiecijfers zijn gedaald ten opzichte van eind 2022. Tegelijkertijd blijven de prijzen in de supermarkten en elders erg hoog. Ongeacht het salaris betalen alle Nederlanders hoge prijzen voor groente, brood en andere levensmiddelen. Om die reden zien onze leden graag dat ook de lage loonschalen netto voldoende verhoogd worden. We stellen voor om de lonen in centen en procenten te verhogen. Op die manier gaan de lage lonen er relatief iets meer op vooruit dan de hoge lonen. Tegelijkertijd voorkomen we met een loonstijging in procenten ook dat de verschillen tussen de loonschalen te klein worden.

Concreet stelt CNV Vakmensen een verhoging voor van 5% en 100 euro boven op de APC loonstijging. Welke verhoging de APC op gaat leveren is nog onduidelijk omdat dit afhankelijk is van de ontwikkeling van inflatiecijfers in de komende maanden.

Winstdeling

Uit onze enquete bleek dat een ruime meerderheid van CNV leden graag een vorm van winstdeling zou willen vastleggen in de cao. Wij vinden dat de winst die Cargill maakt in belangrijke mate mogelijk wordt gemaakt door de mensen die er werken. Wij vinden het rechtvaardig om werknemers mee te laten delen in de winst. Het is een blijk van waardering en erkenning voor het werk dat zij doen. Er zijn bovendien andere bedrijven, zoals KLM en Sodexo, die dit eerder al hebben vastgelegd in hun cao. 

CNV Vakmensen stelt voor om iedere werknemer een vast bedrag (geen percentage) uit te keren aan het eind van het fiscale jaar. CNV beschouwt deze manier van winstuitkering als een extra beloning, niet ter vervanging van andere vormen van beloning. Als de medewerker niet het gehele fiscaal jaar voor Cargill heeft gewerkt, volgt uitkering naar rato van het gewerkte deel van het fiscaal jaar. Er moeten minimaal 3 maanden gewerkt zijn bij Cargill in het fiscaal jaar.

Flexwerkers

De cao afspraken hebben niet alleen impact op werknemers in vaste dienst bij de Cargill BV, maar indirect ook op andere mensen die werken binnen Cargill. Flexwerkers CNV Vakmensen heeft signalen gekregen van medewerkers over het inlenen van personeel. Het gaat dan onder meer om tijdelijke contracten, uitzendwerk en werk dat is uitbesteed. Flexibele contracten zijn bedoeld voor 'piek en ziek' momenten. Helaas werken op de werkvloer van Cargill ook mensen die structureel werk verrichten en niet onder de cao van Cargill vallen maar wel bijdragen aan de winst van het bedrijf. Dit betekent dat zij niet dezelfde rechten hebben, niet dezelfde pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit kan een kostenbesparing opleveren voor werkgevers. In de loop der tijd heeft het ervoor gezorgd dat er steeds minder werknemers onder de werkingssfeer van de cao vallen. Cargill heeft vorig jaar de stap genomen om banding schalen terug te brengen onder de cao. Wij juigen deze ontwikkeling toe en willen komend jaar graag gezamenlijk vervolgstappen zetten.

De concrete voorstellen om te zorgen voor gelijke beloning voor flex en vast personeel vindt je terug in de bijlage.

Reageren?

Mocht je vragen hebben over onze voorstellenbrief of de onderhandelingen, bel of mail mij gerust.

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2886 6597  
E. m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error