Al het nieuws

Ontwikkelingen BAT/Niemeijer

Als CNV staan we nog steeds voor het open houden van Niemeijer en het behoudt van werkgelegenheid. In deze nieuwsbrief wil ik jullie kort bijpraten over de stand van zaken. 

Waar staan we in de ontwikkelingen bij BAT/Niemeijer naar aanleiding van overleg met directie

Pensioenen

Na onze ledenraadpleging van eind oktober is er begin november een overleg geweest met een delegatie van de directie. Als vakbonden hebben we in dat overleg onze zorgen en vragen neergelegd die bij jullie leven, onder meer over het pensioen. We hebben te horen gekregen dat het pensioenfonds bezig is een onderzoek te doen naar verschillende scenario's voor de toekomst. De uitkomsten van dit onderzoek laten echter nog een tijd op zich wachten en zijn pas begin volgend jaar bekent. Als vakbonden willen we nu met de directie daarover al in gesprek hoe we de gevolgen opvangen van op het gebied van pensioenen maar tot onderhandelingen op dit punt is het nog niet gekomen.

Wel hebben we aangegeven dat we naast de baangarantie zoals die door de OR is overeenkomen met de directie tot 31 december 2021, voor de uitvoering van het sociaal plan rond het voorgenomen besluit van mening zijn dat de peildatum voor de vaststellingsovereenkomst voor alle medewerkers in elk geval tot het derde kwartaal van 2022 dient te zijn, mocht het besluit definitief worden.  Verder zijn we van mening dat evt. aanpassingen in ploegenrooster e.d. geen negatieve invloed moet hebben op de hoogte van de vergoeding. Deze punten zullen we ook meenemen in de komende onderhandelingen. 

Scenario’s
We hebben ook gesproken over de businesscases en de voortgang van het onderzoek vanuit de directie. Men is bezig om alle informatie boven tafel te krijgen, dit is een tijdrovend proces waarbij er wel bereidheid is van het hoofdkantoor van British American Tobacco om de informatie te verstrekken maar men krijgt de informatie niet vanzelf en moet daar bewust om vragen. Qua tijdspad was de intentie om op 6 november de raad van commissarissen (RvC) de uitkomsten voor te leggen dat bleek echter niet haalbaar. Er wordt ook nog gekeken naar alternatieve scenario's om de fabriek open te houden. Een voorbeel zou kunnen zijn om in afgeslankte versie te kunnen bestaan, maar ook dat soort scenario's moeten goed financieel worden onderbouwd in relatie tot het grotere geheel. 

Rol raad van commissarissen 
De uiteindelijke beslissing over het voorgenomen advies, moet uiteindelijk worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. Zij moeten alle belangen van de stakeholders van BAT/Niemeijer meenemen in hun afweging bij het besluit en dus ook de gevolgen voor personeel, locatie e.d. In eerste instantie zouden zij op 6 november dat besluit nemen maar omdat de bestudering van de businesscases door de directie nog niet was afgerond is dat uitgesteld tot gisteren. Vandaag heb ik te horen gekregen dat men als RvC nog niet tot een besluit is gekomen. De directie verwacht dat dit medio volgende week zal gebeuren. 

Hoe dan verder?
Zodra het besluit formeel is genomen zal door de directie een adviesaanvraag gedaan worden bij de ondernemingsraad om over te gaan tot het stoppen van de activiteiten in Groningen met ingang van het derde kwartaal in 2022. De OR moet op basis van hun rol het nut en noodzaak beoordelen van de adviesaanvraag. Dit proces zal zeker een aantal weken in beslag nemen is de verwachting. Begin december hebben we als vakbonden weer een overleg staan met de directie over de ontwikkelingen en de stand van zaken. Ik kan me voorstellen dat je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebt en dit graag ergens wilt delen. Je kunt mij benaderen via onderstaande gegevens maar je kunt ook de kaderleden benaderen (Henk Bakker, Kasper de Vries, Robert Grutter) zij zullen je punten dan doorgeven,  zodat ik het kan meenemen in het komende overleg.

Ken je nog collega's die geen lid zijn van CNV Vakmensen, benader ze dan, ze kunnen zich online aanmelden om lid te worden via www.cnvvakmensen.nl/lidworden want samen staan we nog sterker!

Zodra er weer ontwikkelingen of nieuws te melden is laat ik het weten. 

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes
bestuurder CNV Vakmensen
mobiel: 06-51 60 20 57
email: h.oomkes@cnvvakmensen.nl
internet: www.cnvvakmensen.nl