Cao-onderhandelingen Avebe komen langzaam verder

Op 7 april 2021 zijn de onderhandelingen bij Avebe verder gegaan. Helaas heeft dat nog niet tot een cao-akkoord geleid. Hieronder geven we de stand van zaken aan.
 • Looptijd:
  De directie liet ons weten vast te willen houden aan een 2-jarige cao. Gelet op de onzekerheid die zij zeggen te ervaren als het gaat om de economie en daarmee voor Avebe, hebben wij aangegeven dit niet logisch te vinden. Of we bereid zijn een 2-jarige cao af te sluiten zal afhangen van het geheel aan afspraken die de directie bereid is te maken;
 • Loon:
  Belangrijk onderdeel van de te maken afspraken is de loonontwikkeling. Daar liggen we nog ver uit elkaar. Voor een 2-jarige cao vinden we de door Avebe voorgestelde loonsverhoging onvoldoende. Die komt neer op structureel 4% in 2 jaar tijd en dat moet wat ons betreft echt beter (er is ook een eenmalige uitkering voorgesteld van 0,25% in het jaar 2022);
 • Eerder stoppen met werken
  Als het gaat om de Bedrijfs-AOW geeft de directie aan dat de onzekerheid over het aantal werknemers dat gebruik gaat maken van de regeling voor hen een reden is om een eventuele afspraak te beperken tot de looptijd van de nieuwe cao. Er kan dan bij de opvolgende cao bepaald worden of de regeling al dan niet wordt voortgezet/aangepast. Wij hebben aangegeven dat dit pleit voor een cao met een looptijd van 1 jaar. Vervolgens kan gekeken worden hoeveel werknemers daadwerkelijk gaan deelnemen. Bij de cao-onderhandelingen voor de cao per 1-1-2022 kan dan rekening gehouden worden met de kosten- en de inverdieneffecten van de regeling. De directie heeft nu, in samenhang met het gedane loonvoorstel, aangegeven te willen gaan voor een Bedrijfs-AOW die werknemers werkzaam in een ploegendienst (*1), die in de periode gelegen tussen 1-8-2021 en 31-12-2022, een leeftijd bereiken die 2 jaar voor de voor hen geldende AOW ligt, de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de Bedrijfs-AOW. Wij hebben Avebe met het oog op het vervolgoverleg gevraagd om hoeveel werknemers het dan maximaal zou kunnen gaan.
  Het verbeteren van de 60-80-90 regeling 5-ploegendienst is voor de directie geen begaanbare weg. Dat vinden we verrassend omdat eerder was aangegeven dat daar wel bereidheid toe bestond teneinde daarmee de regeling voor meer werknemers bereikbaar te maken. Tot onze verbazing werd zelfs gesteld dat een afspraak over de invoering van de Bedrijfs-AOW, wat de directie betreft, zou moeten leiden tot het stoppen met de 60-80-90 regeling voor de 5-ploegendienst. In het laatste directievoorstel waar het de Bedrijfs-AOW betreft is dit deel van het voorstel weer van tafel gehaald;
  De invoering van een 80-90-100 regeling voor de werknemers niet werkzaam in de 5-ploegendienst is door de directie afgewezen. Dit met als argument dat de bestaande seniorenregeling vergelijkbaar is met de door ons voorgestelde 80-90-100 regeling. Wij hebben aangegeven dat dat niet juist is. De bestaande seniorenregeling kan 3 jaar voor de AOW-leeftijd ‘ingezet worden’ en niet 5 jaar daarvoor. Ons voorstel om de bestaande seniorenregeling dan te verbeteren door die, net als bij de 5-ploegendienst, 5 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in te laten gaan, is ook afgewezen;
 • ADV partimers
  De directie heeft aangegeven bereid te zijn om het voorstel omtrent parttimers en ADV in te trekken. Dat lijkt ons terecht gezien de ongelijke behandeling die van dit voorstel uit gaat;
 • Minumum loon
  Verder heeft de directie aangegeven bereid te zijn om in te stemmen met ons voorstel over het minimale uurloon van 14 euro per uur;
 • Overige punten
  Als het gaat om onze voorstellen “overwerk” en “peildatum periodiek” is aangegeven dat men deze punten geen onderdeel meer wil laten zijn van het overleg; 
  De onderwerpen “toeslagenmatrix" en “bedrag ziektekosten parttimers”, worden nog nader besproken.
  Voor de punten “collectieve vakantiestop” en “beloning vakantiewerkers” lijken we het eens te zijn. 

(*1) Voorwaarden die Avebe wil stellen als het gaat om deel kunnen nemen: 10 jaar aaneengesloten werkzaam geweest in ploegendienst bij Avebe. Wanneer geldt dat de werknemer, voorafgaand aan het gebruik kunnen maken van de regeling, in de 5 jaar voorafgaand hieraan niet meer werkzaam is geweest in ploegendienst bestaat ook geen recht op deelname.

Afgesproken is dat we het overleg voortzetten op donderdag 22 april.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E:  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl