Avebe nood-rooster 5 ploegendienst a.g.v. corona

Deze brief is bedoeld voor de werknemers werkzaam in de 5 ploegendienst. Onderwerp is een nood-rooster voor het geval een 5 ploegendienst niet meer haalbaar is als gevolg van een hoog ziekteverzuim door corona en er toch volcontinue geproduceerd moet worden.

In de cao van Avebe staat dat Avebe moet overleggen met de vakbonden wanneer Avebe wil afwijken van de roosters die in de cao staan (artikel 12).

Omdat Avebe voorbereid wil zijn voor het geval het ziekteverzuim hoog oploopt als gevolg van coronabesmetting heeft Avebe ons voorgesteld om een rooster af te spreken waardoor de productie voortgang kan vinden. Onderstaand de zaken die we hebben afgesproken met een korte toelichting. Over een tweetal zaken zijn we het niet eens geworden, ook hierbij een korte toelichting.

Het is nu aan de leden werkzaam in de 5- ploegendienst om aan te geven of zij zich al dan niet kunnen vinden in de gemaakte afspraken.

De afspraken zoals gemaakt:

1. Het nood-rooster
De afspraken betreffen alleen het nood-rooster. Avebe liet ons weten dat er serieus onderzoek is gedaan naar door ons voorgestelde alternatieven. Avebe heeft aangegeven het rooster te willen invoeren waar de meeste werknemers een voorkeur voor hebben.

Omdat het uitgangspunt van Avebe is om in geval van het moeten invoeren van een nood-rooster het rooster in te voeren waar een meerderheid van de werknemers in de 5-ploegendienst zich in kan vinden (het zal immers niet lukken om een rooster af te spreken waar iedereen het mee eens zal zijn) lijkt het mij redelijk om uit te gaan van een rooster waar de meerderheid zich in kan vinden.

2. Duur van het nood-rooster
We hebben afgesproken dat het rooster 8 weken wordt toegepast. Daarna treden we in overleg om te bekijken of verlengen naar 12 weken afgesproken moet en kan worden.

Mocht dit aan de orde komen dan zullen we leden betrekken bij de besluitvorming.

3. De te betalen toeslag
Hier zijn we het niet eens over geworden. Wij vonden het redelijk om werknemers, naast de hogere ploegentoeslag en de toeslag voor overwerk, een extra toeslag te betalen wanneer een dienst langer duurt dan 8 uur. Ons voorstel was 25% per uur. Uiteindelijk is door ons voorgesteld als compromis een voorstel van 12,5%. Avebe was van mening dat de hogere ploegentoeslag hier al compensatie voor biedt en stelde als compromis voor om uit te gaan van 5%.

De ploegentoeslag in een 4- ploegendienstrooster gaat naar 39,5%. Voor de overuren wordt 50% per uur betaald. Wanneer ons compromisvoorstel door Avebe was geaccepteerd dan zouden werknemers een totale toeslag ontvangen van 67% over het basissalaris. Dit is dan inclusief een hogere ploegentoeslag omdat er meer uren gewerkt gaan worden op toeslaguren (zeg maar uren buiten het dagvenster), het is inclusief een vergoeding voor overuren en het zou inclusief een toeslag zijn van 12,5% omdat diensten van 8 uur per dag naar 12 uur per dag gaan.
Wanneer we uitgaan van de 5% extra toeslag die Avebe als compromis voorstelde wordt er een totale toeslag ontvangen van 64% over het basissalaris.

4. Overuren compenseren in tijd of geld
Wij wilden hier aansluiten bij de cao door af te spreken dat de werknemer de keuze heeft om overuren uit te laten betalen of om ervoor te kiezen de overuren in tijd gecompenseerd te krijgen. Avebe liet weten dat men wilde vergoeden in geld en niet in tijd. Dit omdat volgens Avebe het omzetten in tijd in een latere fase, waar mogelijk weer alle capaciteit nodig is, dit dan opnemen van verlof tot roosterproblemen zou kunnen leiden.

Stemming leden CNV werkzaam in de 5- ploegendienst.
Bij deze wil ik de leden werkzaam in de 5- ploegendienst verzoeken om mij middels een e-mail (met vermelding van A, B of C) te laten weten wat ze vinden.

A: ik kan mij vinden in de afspraken onder 1 en 2, ik ga wel akkoord met de afspraken die Avebe wil maken als het gaat om de punten 3 en 4.

B: ik kan mij vinden in de afspraken onder 1 en 2, ik ga niet akkoord met de afspraken die Avebe wil maken als het gaat om de punten 3 en 4.

C: ik kan mij niet vinden in de afspraken onder 1 en 2, waarmee de punten 3 en 4 niet aan de orde zijn.

Voor wat betreft de stemming nog het volgende:
Ik ga ervan uit dat leden werkzaam in de 5- ploegendienst die niet stemmen zich kunnen vinden in de afspraken onder 1 en 2 en dat die akkoord gaan met de afspraken die Avebe wil maken over de punten 3 en 4.

Graag mij vóór vrijdag 19 juni 2020 laten weten wat je vindt. Dat kan per e-mail. Zie onderstaand mijn emailadres.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl