CNV-leden akkoord met onderhandelingsresultaat cao Slagersbedrijven

De CNV-leden zijn in meerderheid akkoord met het op 20 mei behaalde onderhandelingsresultaat voor de cao voor de slagersbedrijven. Het FNV heeft dit resultaat nu pas voorgelegd, daar werd eerder gekoerst op een actietraject met Pinksteren. Om dit te voorkomen hebben de industriële werkgevers op 31 mei jl. een extra toeslag geboden voor het personeel in de productie bij de industriële slagerijen.

Het onderhandelingsresultaat dat eerder is behaald met CNV Vakmensen, is hieronder weergegeven met daarin de op 31 mei behaalde aanvullende toeslag voor het productiepersoneel in de industriële slagerijen. Dit staat beschreven onder het kopje Productietoeslag. 

Onderhandelingsresultaat 

 • Looptijd
  De nieuwe cao krijgt een looptijd van 24 maanden; van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024. 
 • Loon
  Er wordt een initiële loonsverhoging ingevoerd van 3,5% over het feitelijk brutoloon per 1 juni 2022 en 3,5% per 1 maart 2023 voor alle werknemers binnen de slagersbranche, met uitzondering van salarisschaal 1 (WML).  
 • VOS-premie
  aan Stichting VOS (vorming en ontwikkelingsfonds slagerijen) wordt het verzoek gedaan om de werkgeverspremie, per 1 juli 2022 te verlagen. Dit is voor de werkgevers een voorwaarde om de loonsverhogingen toe te kennen. CNV Vakmensen gaat er van uit dat dit geen probleem oplevert.
 • Jeugdlonen
  De jeugdlonen in salarisschaal 2 worden met 10% verhoogd. En de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 worden met 5% verhoogd, waarbij de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 behorend bij de '20 jaar trede', net als in salarisschaal 2, met 10% worden verhoogd. In deze percentages is het onder het kopje 'Loon' genoemde percentage van 3,5% en de eenmalige reeds verwerkt. Deze verhogingen gelden per 1 juni 2022.
 • Eenmalige uitkering
  Er geldt een eenmalige uitkering van € 220,- bruto op fulltimebasis, uiterlijk te betalen in oktober 2022. Deze uitkering is ter compensatie van het 3 maanden later laten ingaan van de loonstijging. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om in plaats van deze eenmalige uitkering de loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2022 met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 te betalen. De eenmalige uitkering vervalt in dat geval.
 • Productietoeslag
  Afgesproken is dat voor de industriële slagerijen -die in hoofdzaak of uitsluitend aan supermarkten leveren- een eenmalige bruto productietoeslag van € 375,- op fulltimebasis wordt uitgekeerd aan medewerkers die in of ten behoeve van de productie werkzaam zijn. Dit bedrag (van € 31,25 bruto per maand) wordt per juni 2022 maandelijks uitgekeerd tot 1 juni 2023. Per 1 juni 2023 geldt dan een structurele productietoeslag van 1,25% over het brutoloon. Voorwaarde voor deze uitbreiding van de afspraken is dat, in een onderzoek naar het totale arbeidsvoorwaardenpakket waaronder ook de loonschalen, wordt besproken hoe de toeslag in de toekomst wordt benut.
 • Reiskostenregeling 
  De reiskostenregeling zoals opgenomen in artikel 16 van de cao wordt per 1 juni 2022 aangepast. Werkgevers verhogen de in de bestaande reiskostenregeling genoemde vergoeding van 15 cent per kilometer, naar 19 cent per kilometer. Ter promotie van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, kunnen werkgevers aandacht besteden aan de (fiscale) mogelijkheden die daarvoor bestaan.
 • Koudetoeslag 
  Werkgevers verhogen de koudetoeslag uit artikel 14 lid 1 van de cao van € 9,80 bruto naar € 10,50 bruto per 1 juni 2022. Op 1 maart 2023 wordt deze koudetoeslag verhoogd naar € 10,80 bruto. 
 • Zondagtoeslag 
  De zondagtoeslag van 80%, zoals vermeld in artikel 21 lid 3 van de cao, wordt per 1 juni 2022 met 5% verlaagd naar een toeslag van 75% van het uurloon. Per 1 maart 2023 wordt deze zondagtoeslag opnieuw met 5% verlaagd naar een toeslag 70% van het uurloon.
 • Seniorenregeling 
  Werkgevers vervangen de bestaande “95-100-100 regeling”, zoals opgenomen in artikel 27 van de cao, door een “90-100-100 regeling”. Op deze manier is het voor de groep werknemers die in aanmerking komt voor de geldende 95-100-100 regeling mogelijk om 90% te gaan werken tegen volledig loon en volledige pensioenopbouw. Voor de datum van invoering van deze regeling geldt de eerst mogelijke uitvoerbare datum.
 • Uitzendkrachten 
  Werkgevers zijn bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheid om uitzendkrachten die langer dan vijf jaar binnen het geautomatiseerde productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij in een productiefunctie werkzaam zijn (al dan niet via verschillende bureaus), duurzaam in Nederland verblijven en in de directe omgeving eigen huisvesting hebben, een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Voordat tot invoering van een dergelijke verplichting voor opdrachtgevers wordt overgegaan, moeten de gevolgen of belemmeringen worden onderzocht om zo de voorwaarden voor de invoering van die verplichting te bepalen. Werkgevers streven daarbij naar een invoering van een dergelijke regeling per 1 januari 2023.
 • Onderzoek en studie: loontabel, verlofsparen en quarantainelasten 
  Werkgevers zijn bereid om binnen werkgroepverband onderzoek te doen naar de opbouw van de beloning in de loontabel en het eventueel invoeren van de mogelijkheid van verlofsparen. Daarbij is het voor werkgevers belangrijk om de mogelijkheden van het terugbrengen van de zogenaamde quarantainelasten te onderzoeken. Het gaat daarbij om de lasten van uitval als gevolg van quarantaine na contact met een door corona besmet persoon. Aan dit onderzoek wordt de eerdergenoemde productietoeslag toegevoegd.  

  Zoals aangegeven zijn de leden van CNV Vakmensen reeds in meerderheid akkoord gegaan met de inhoud van dit eerder bereikte resultaat. Wij gaan er dus van uit dat een aanvulling in de vorm van een extra productietoeslag daar niets aan af doet. De leden van FNV gaan hier nog over stemmen. Ik hoop jullie hiermee zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd en wens jullie voor nu fijne Pinksterdagen toe. Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina. 

Nancy Abelskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5125 1159 / n.abelskamp@cnvvakmensen.nl