Al het nieuws

Cao Onderhandelingen Visdetailhandel uitgesteld tot voorjaar 2021

Door de coronapandemie zijn een aantal onderzoeken die inzicht moeten geven in de opzet van een nieuw loongebouw, duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden nog niet gereed. Zowel CNV Vakmensen als werkgeverspartijen willen de uitkomsten van de onderzoeken verwerken in de nieuwe nog af te sluiten cao. Cao-partijen wachten daarom tot het voorjaar met onderhandelen.

Op 1 januari 2021 is de cao visdetailhandel geëxpireerd. Dat betekent dat de looptijd van de cao is verstreken en dat cao-partijen met elkaar nieuwe cao-afspraken moeten maken. CNV Vakmensen wil dat graag doen maar als gevolg van COVID-19 zijn enkele onderzoeken uitgelopen en is nog niet alle benodigde informatie voor handen. Zo is het onderzoek naar een gemoderniseerd loongebouw nog niet afgerond en kan dus nog niet in de nieuwe cao opgenomen worden. Tevens zijn de onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid nog gaande, waaronder het onderzoek naar de mogelijke invoering van een 80-90-100-regeling. Als gevolg hiervan hebben cao-partijen besloten de onderhandelingen 3 maanden uit te stellen.


Loonsverhoging per 1 januari 2021
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken dat de looptijd van de nieuw af te sluiten cao gewoon aansluit bij de huidige en begint op 1 januari 2021. CNV Vakmensen zal dan ook zoals gebruikelijk met voorstel komen om de lonen te verhogen met ingang van 1 januari 2021. Omdat de onderhandelingen pas in het voorjaar starten, ligt het voor de hand dat de uit te onderhandelen loonsverhoging met terugwerkende kracht wordt gegeven.


Nawerking van cao

Hoewel er op 1 januari 2021 dus geen nieuwe cao zal liggen, betekent dit niet dat daarmee de rechten vanuit de huidige cao zijn vervallen. Wettelijk gezien is er sprake van “de nawerking van de cao”. Dit houdt in dat de afspraken van de huidige cao van kracht blijven totdat cao-partijen een nieuwe cao hebben afgesproken.


Inventariseren van cao-voorstellen

Voorafgaande aan de cao-onderhandelingen geven wij de bij de cao betrokken leden altijd de gelegenheid om met eigen cao-voorstellen te komen. Wij willen je nu al in de gelegenheid stellen om deze aan mij toe te sturen. Dit kan naar w.kampen@cnvvakmensen.nl.

In het voorjaar, zodra de onderzoeken zijn afgerond, zal Ik zal je een concept-voorstellenbrief toesturen. Hierin zijn de uit de leden voortgekomen voorstellen verwerkt. Uiteraard is er tegen die tijd alle gelegenheid om met wijzigingsvoorstellen te komen of aanvullingen te doen op de dan gepresenteerde conceptvoorstellen.


Vragen

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, stuur die dan naar w.kampen@cnvvakmensen.nl

Voor de komende tijd wil ik je fijne feestdagen toewensen, ondanks corana en de maatregelen daartegen.
Blijf gezond en wees zorgzaam voor de mensen in je omgeving.Vriendelijke groeten,
Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen