Tweede ronde cao-onderhandelingen Royal Flora Holland

Woensdag 19 oktober is de tweede ronde van de onderhandelingen van start gegaan. CNV Vakmensen en FNV hebben tijdens deze ronde over en weer hun voorstellen kunnen toelichten en elkaar hierover kunnen bevragen.

Daarnaast hebben we een tijdlijn besproken waarin wij de verschillende onderwerpen wensen te bespreken. Ondanks dat er veel overeenkomsten zijn te vinden in de voorstellenbrieven, zien wij toch dat er verschillend wordt gedacht over de invulling daarvan. Dit bevestigt nogmaals dat we te maken hebben met een zeer moeilijk onderhandelingstraject. Wij willen jou graag via deze nieuwsbrief meenemen in de besproken onderwerpen. In bijlage tref je een deelbare versie van deze nieuwsbrief aan. Ook de voorstellenbrief van werkgever tref je in bijlage aan. 

Arbeidstijden, zeggenschap werk en privé balans

Het was de bedoeling om de inhoudelijk gesprekken te starten over het onderwerp arbeidstijden, werk en privé. Dit is verzet naar de volgende onderhandelingen omdat de logistieke manager Logistiek niet aanwezig kon zijn. Gezien de korte tijd die we hadden hebben wij juist de tijd grotendeels besteed aan het bespreken van elkaars voorstellen. 

Tijdlijn en de volgorde van onderwerpen

RFH heeft de volgende onderwerpen toegelicht in een door hen voorgestelde volgrode van de tijdlijn. De tijdlijn is als volgt.
 1. Beoordelingssystematiek
  Waar nu sprake is van een 4 puntenschaal (Excellent, Goed, Matig en Slecht) wil men overstappen naar een 2 puntenschaal (Goed of Niet goed). Hierbij stellen zij voor om de daarbij behorende procentuele verhogingen en RSP’s te wijzigen. De vakbonden hebben aangegeven dat een 2 puntenschaal onwenselijk is, omdat er ruimte moet zijn voor tussen beoordeling. Op deze manier is er altijd ruimte voor verbetering van een medewerker. Het is namelijk te laat wanneer iemand een beoordeling als niet goed krijgt. Daarnaast vinden wij dat de aandacht moet gaan naar een snellere groei in de schalen. 

 2. Roosters
  Het Co-creatie team heeft een aantal aanbevelingen gedaan richting nieuwe roosterregels en nieuwe jaaruren-systematiek. Huidige systeem is volgens RFH berekend op min-uren en niet op een grote bulk plusuren. Daarnaast vindt RFH ook dat er moet worden gekeken hoe zich dit verhoudt tot de werk-privé balans. RFH wil de pilot snel starten maar de softwareontwikkelaars zijn daar bepalend in. RFH vindt het belangrijk dat er doelen aan de pilot moeten worden vastgelegd om te bepalen wanneer een pilot succesvol is. Op deze manier kan er tussentijds achteraf worden geëvalueerd. Als vakbonden ondersteunen wij dit. Wat ons betreft kunnen wij niet langer wachten met de pilot, om eindelijk een echte start te maken met het herstellen van de balans tussen werk en privé. 

 3. Pensioen
  In 2021 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de hoogte van de premie in de bleuprint. Dit had te maken met de toegenomen premiekosten bij de pensioenuitvoerder. In gewone taal bleek de prijs voor een kilo pensioen hoger te zijn dan verwacht in de blueprint. Hier hebben we afspraken gemaakt tot en met 2022, waarbij RFH een deel van de gestegen pensioenkosten op zich nam. RFH wil graag praten over de mogelijke gevolgen die voortkomen uit de Wet Toekomst Pensioen die nog in de Tweede Kamer behandeld moet worden. De pensioenexperts van de vakbonden vinden dit nog te vroeg. Er zijn nu geen cijfers of gegevens bekend om afspraken hierover te maken. Als je dat wel doet, dan doe je dat op basis van aannames en dat is niet de bedoeling. 
  Wij als vakbonden hebben aan RFH voorgesteld de huidige afspraken met een jaar te verlengen: dit betekent dat de premiekosten net als dit jaar in rekening worden gebracht bij RFH. Daarnaast wil RFH praten over de pensioenregeling voor de hogere salarisgroepen(Excedentenregeling). Wij krijgen binnenkort een nader toelichting van RFH.

 4. Sociaal Plan
  RFH heeft voorgesteld om het onderdeel actieve mobiliteit uit het sociaal plan te halen omdat deze nooit wordt gebruikt. Daarnaast geven zij aan om een maximum in te bouwen in de ontslagvergoeding van het hogere (top 20) management. Wat CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen betreft is het onderwerp Sociaal Plan enkel bespreekbaar met het doel om deze ongewijzigd te verlengen, tenzij RFH verbeteringen wil doorvoeren.

 5. Overige onderwerpen
  RFH stelt voor om schaal C05 volwaardig in de cao toe te voegen zodat deze ook niet onder het afgesproken minimumloon van de RFH-cao valt. Daarnaast stelt RFH voor om de ORT-afbouwregeling te wijzigen/ af te schaffen omdat deze volgens hen niet meer uitvoerbaar is.

 6. Inkomen
  Tenslotte wil RFH enkel aan het einde van de onderhandelingen een loonvoorstel en reiskostenvergoedingsvoorstel doen. CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen hebben net zoals in de eerste ronde aangegeven dit onacceptabel te vinden. Als vakbonden zijn wij vanaf de eerste dag open en concreet geweest over onze looneis. De achterban heeft de onderhandelaren een duidelijke opdracht gegeven, namelijk dat er na de 3e of 4e ronde een stevig loonbod moet komen vanuit RFH. In de voorgaande jaren is dit namelijk altijd achteraf geweest en bleek dit niet het wachten waard te zijn. Dit jaar zullen wij hier niet mee in gaan. Wij hebben ons standpunt herhaald en zullen dat de volgende week weer herhalen. Geeft RFH hier geen gehoor aan dan kunnen wij concluderen, dat zij niet het respect hebben om enigszins naar hun medewerkers te luisteren. Zij willen niet alleen de inhoud bepalen maar ook de volgorde van de agenda.  

Conclusie

CNV Vakmensen En FNV Agrarisch groen hebben geconcludeerd dat RFH de tijdlijn en de inhoud van de onderwerpen wil bepalen. Wij zijn van mening dat dit gezamenlijke onderhandelingen zijn waarin beide partijen dat horen te bepalen. Een aantal andre belangrijke onderwerpen zoals koudetoeslag, verbetering van de 80-90-100 regeling, rouwverlof, etc. zijn buiten de onderwerpen gelaten. Wij zullen als gesprekspartner van jullie directie deze onderwerpen uiteraard toevoegen op de agenda, want ook wij bepalen mee in de vast te stellen tijdlijn en onderwerpen. Ondertussen zien wij dat de chauffeurs en logistiek medewerkers van Floriway die onder de Cao Beroepsgoederenvervoer vallen, mogelijk kunnen uitzien op loonsverhoging van 7,5% per 1 januari 2023 en een eenmalige uitkering van € 250 als de leden van de vakbonden met het eindbod van TLN hebben ingestemd. Wij vinden dat de medewerkers van RFH dezelfde erkenning en waardering verdienen, omdat jullie één bedrijf zijn. Wij weten dat jij dat ook vindt. Nu moet alleen de directie van RFH nog worden overtuigd!

De kracht van de vakbond

Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat de kracht van de vakbond mede wordt bepaald door de input van onze leden en met name om de zichtbaarheid en om de positie van CNV Vakmensen te versterken. Een grote kadergroep en een stevige/brede cao-commissie zijn dus van groot belang. Op dit moment hebben wij nog steeds plekken beschikbaar voor  onze kadergroep. Dus wil jij actief invloed uitoefenen op het cao-traject en wil je regelmatig contact onderhouden met je collega’s bij  RFH en met je vakbondsbestuurder, reageer direct via e-mail s.amallah@cnvvakmensen.nl  En blijf de ontwikkelingen volgen op de cao-pagina

Namens de kadergroep RFH,
Souleiman Amallah, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2052 2211 /  s.amallah@cnvvakmensen.nl

Downloads